Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Tăng cường kỹ năng tương tác của giảng viên xây dựng Đảng với học viên

(LLCT) - Xuất phát từ mục tiêu môn học, đối tượng học viên, bài viết nêu rõ, kỹ năng tương tác của giảng viên trong giảng dạy về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là rất cần thiết. Đó là kỹ năng tiếp cận học viên, giới thiệu bài giảng; kỹ năng thuyết trình kết hợp với trao đổi, đối thoại với học viên; kỹ năng tổ chức thảo luận nhóm… Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng và phát huy tác dụng các kỹ năng này chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản để tăng cường áp dụng và nâng cao hiệu quả kỹ năng tương tác của giảng viên trong giảng dạy về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Vận dụng mô hình giáo dục thông minh vào giáo dục lý luận chính trị qua mạng ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng mô hình giáo dục thông minh vào giáo dục lý luận chính trị qua mạng ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, công tác giáo dục lý luận chính trị đã đạt được nhiều kết quả. Song, việc giáo dục lý luận chính trị qua mạng vẫn còn những hạn chế cần được quan tâm. Do đó,việc vận dụng mô hình giáo dục thông minh vào giáo dục lý luận chính trị qua mạng ở Việt Nam là rất cần thiết. Bài viết chỉ ra tính cấp thiết và những hạn chế của công tác giáo dục lý luận chính trị qua mạng, đề xuất giải pháp cho việc vận dụng mô hình giáo dục thông minh vào công tác này.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào có những bước phát triển vững chắc, chất lượng, hiệu quả. Hợp tác của hai bên không ngừng được nâng cao về mọi mặt, trong đó hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là lĩnh vực quan trọng, đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Để thúc đẩy hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp: tăng cường nhận thức; đa dạng hóa đối tượng và phương thức đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng; đổi mới phương thức, cơ chế thực hiện các chương trình hợp tác.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị và khoa học thường xuyên của giáo dục lý luận chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị và khoa học thường xuyên của giáo dục lý luận chính trị

(LLCT) - Lịch sử phát triển tư tưởng của nhân loại nói chung, của chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng chứng minh: đấu tranh lý luận đi liền với phát triển lý luận. Do vậy, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiệm vụ chính trị, khoa học thường xuyên của nghiên cứu, phát triển lý luận hiện nay. Đấu tranh lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là làm rõ các giá trị lịch sử và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách thuyết phục và có sức cảm hóa, cần có thái độ khoa học và văn hóa.

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT) - Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là một Trường Đảng, một trường đại học trọng điểm của quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông và một số lĩnh vực khác. Bài viết khái quát quá trình lãnh đạo của Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong đào tạo nhân lực báo chí đối ngoại

Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong đào tạo nhân lực báo chí đối ngoại

(LLCT) - Báo chí đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin về đường lối, chủ trương và hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần quảng bá hình ảnh và vị thế đất nước tới bạn bè quốc tế. Do vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về báo chí và công tác đối ngoại cho lực lượng làm công tác báo chí đối ngoại là hết sức cần thiết. Bài viết góp phần làm rõ yêu cầu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho báo chí đối ngoại hiện nay.

Viện Triết học - 65 năm xây dựng và phát triển

(LLCT) - Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khởi đầu là Tổ Triết học được thành lập tháng 9 năm 1957, với chức năng, nhiệm vụ làm trợ lý cho các chuyên gia và phụ đạo học viên tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1960, Khoa Triết học được thành lập với chức năng trực tiếp giảng dạy triết học Mác - Lênin cho các lớp hệ lý luận trung, cao cấp của trường. Năm 1964, Khoa đã bắt đầu mở các lớp nghiên cứu sinh. Năm 1990, bắt đầu mở các lớp đào tạo thạc sĩ triết học. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Viện Triết học đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học.

 

Phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Phát triển năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học

(LLCT) - Chuyển đổi số trong giáo - dục đào tạo nói chung, trong đào tạo đại học nói riêng cần được triển khai đồng bộ trên nhiều khía cạnh, như: phát triển hệ thống dữ liệu toàn quốc về giáo dục - đào tạo; phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số; xây dựng và triển khai khung năng lực số cho người học; phát triển nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số… Bài viết tập trung xem xét về phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

 

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(LLCT) - Kế thừa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài của đất nước. Bài viết làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhà giáo và việc vận dụng vào nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ nhà giáo hiện nay.

Thực hiện tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên các nhà trường Quân đội

Thực hiện tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên các nhà trường Quân đội

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người coi tự học, tự rèn luyện là phương thức quan trọng nhất để người học lĩnh hội tri thức một cách toàn diện, sâu sắc và hiệu quả. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về tự học, tự rèn luyện và việc vận dụng vào nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và học viên ở các nhà trường quân đội nói riêng.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn

(LLCT) - Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn với giảng dạy sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bài viết đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động này, hướng tới hoàn thiện, bảo đảm các tiêu chí, đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định sức mạnh chiến đấu, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược; đề xuất một số biện pháp xây dựng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

(LLCT) - Xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là nhiệm vụ của mỗi trường và của các cơ quan quản lý nhằm bảo đảm chuẩn hóa điều kiện và quá trình hoạt động của trường chính trị, từ đó hướng đến chuẩn hóa kết quả đầu ra. Trong bối cảnh các trường chính trị đẩy mạnh xây dựng trường chính trị chuẩn, việc vận dụng các yếu tố của mô hình chuẩn để quản lý đối với các trường chính trị không chỉ thúc đẩy tiến độ đạt chuẩn, mà còn góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. 

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

(LLCT) - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(LLCT) - Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ, bài viết làm rõ thực trạng công tác này và nêu giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trang 1 trong tổng số 14 trang.

Thông tin tuyên truyền