Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

(LLCT) - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(LLCT) - Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên cơ sở quan điểm của Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ, bài viết làm rõ thực trạng công tác này và nêu giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tận dụng những thế mạnh của phương thức trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) nhưng hiện nay công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT theo hình thức này còn nhiều vấn đề đặt ra. Bài viết khái quát những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng LLCT trực tuyến.

Công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2015-2020)

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị. Giai đoạn 2015-2020, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, toàn diện

Nâng cao ý thức kỷ luật của hạ sĩ quan, binh sĩ góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, toàn diện

(LLCT) - Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bộ đội không có kỷ luật, đánh giặc nhất định thua”(1) và “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm minh”(2). Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, việc giáo dục nâng cao ý thức kỷ luật trong Quân đội là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, hạ sĩ quan, binh sĩ là lực lượng đông đảo, chủ yếu trong tổ chức biên chế ở các đơn vị cơ sở của Quân đội, là những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng đơn vị và là nguồn nhân lực chủ yếu trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Giảng dạy lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giảng dạy lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Từ vị trí, vai trò của các bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT), bài viết tập trung phân tích, nhấn mạnh đóng góp của môn Lịch sử Đảng trong củng cố nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phương pháp, kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, luôn được quan tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một cơ quan, đơn vị có vai trò nòng cốt. Để thực hiện nhiệm vụ đó, việc lãnh đạo phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên Học viện có ý nghĩa quyết định. Bài viết khái quát hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, những kết quả bước đầu trong hoạt động này.

Mở rộng cơ hội giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam từ góc độ tiếp cận lý thuyết hệ thống

Mở rộng cơ hội giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam từ góc độ tiếp cận lý thuyết hệ thống

(LLCT) - Việt Nam đạt được thành tựu to lớn trong việc mở rộng cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người, nhờ vậy, tỷ lệ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật và tỷ lệ có trình độ đại học trở lên đều tăng trong lực lượng lao động. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam vẫn phải đối mặt với vấn đề bất bình đẳng về cơ hội giáo dục và tốc độ phát triển chậm nguồn nhân lực trình độ cao. Theo cách tiếp cận lý thuyết hệ thống, giải pháp là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có chính sách phổ cập giáo dục, chính sách xây dựng xã hội học tập và phát triển năng lực học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

 

Cập nhật nội dung văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn học Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

(LLCT) - Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy, học tập ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp người học cập nhật quan điểm, chủ trương của Đảng và vận dụng vào thực tiễn công tác. Bài viết phân tích một số nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng từ góc độ tiếp cận môn học xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, từ đó đưa ra một số gợi mở trong việc cập nhật những nội dung này vào xây dựng giáo trình và giảng dạy môn học.

Giảng dạy chính trị học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Chính trị học nghiên cứu chính trị với tính cách một chỉnh thể, từ phạm trù trung tâm, xuất phát là quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước, dựa chắc trên nền tảng tư tưởng chính trị của một giai cấp, tầng lớp xã hội nhất định. Bài viết làm rõ tính tất yếu khách quan, một số nội dung cơ bản và phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nghiên cứu, giảng dạy chính trị học nói chung, chương trình cao cấp lý luận chính trị nói riêng.

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

(LLCT) - Sau khi đưa ra quan niệm về năng lực tư duy, phát triển năng lực tư duy phản biện, vai trò, nội dung, sự cần thiết phải phát triển năng lực tư duy phản biện, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát triền năng lực tư duy phản biện trong học tập, rèn luyện của học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay. 

Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, từ đó xác định phương hướng, nội dung trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

(LLCT) - Xây dựng trường chính trị chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh. Ngày 19-5-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của hệ thống trường chính trị, vai trò quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là chức năng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác này đã có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Tuy nhiên, công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

(LLCT) - Thường xuyên chăm lo giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bài viết khái quát những kết quả chủ yếu, một số hạn chế, những thuận lợi và thách thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Từ đó, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 14 trang.

Thông tin tuyên truyền