Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Quảng Bình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới”

Quảng Bình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới”

THS NGUYỄN VĂN GIANG
Trường Chính trị Quảng Bình

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, Người là hiện thân mẫu mực, cao đẹp của người cán bộ luôn đổi mới sáng tạo, trọn đời cống hiến vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, tư tưởng, tấm gương của Người về đổi mới vẫn nguyên giá trị, là cơ sở để vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới” trong thực thi công vụ vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về đổi mới và vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới” ở Quảng Bình hiện nay.
 

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ người dân tộc thiểu số tại Trường Chính trị  Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ người dân tộc thiểu số tại Trường Chính trị Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị

ThS NGUYỄN THỊ CHÍNH
Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của tỉnh là một chức năng cơ bản của Trường chính trị. Thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến 2030, từ năm 2018 đến nay, Trường Chính trị Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị đã mở được 02 lớp đào tạo lý luận chính trị và 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên dành riêng cho đối tượng học viên là người dân tộc thiểu số. Qua đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức này.
  

Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay

Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay

TS LÊ MINH HƯỜNG
 
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

(LLCT) - Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trường chính trị cấp tỉnh cần tập trung đổi mới công tác bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã.
 

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TS TRẦN THỊ HUYỀN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(LLCT) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ba yếu tố gắn bó hòa quyện chặt chẽ với nhau. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, tổ chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 

Bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên trong nhà trường quân đội

Bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên trong nhà trường quân đội

TỐNG MINH LƯƠNG
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên ở các nhà trường quân đội là một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục. Năng lực quản lý học viên của đội ngũ cán bộ này có vai trò rất quan trọng, là cơ sở để cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đồng thời là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục, đào tạo của các nhà trường quân đội. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng năng lực của đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong nhà trường quân đội hiện nay. Đây cũng là những kinh nghiệm đối với công tác quản lý học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

 

Giáo dục y đức cho cán bộ y tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục y đức cho cán bộ y tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

PHÙNG THANH HOA
Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

(LLCT) - Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được thể hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ tận tuỵ, hết lòng yêu thương chăm sóc người bệnh. Y đức là “kim chỉ nam” giúp người thầy thuốc đưa ra phương hướng và quyết định đúng đắn trong hoạt động chuyên môn. Chính vì vậy, giáo dục tư tưởng y đức của Hồ Chí Minh cho cán bộ y tế có vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng nhân cách, ngăn ngừa sự xuống cấp đạo đức, đồng thời biểu dương, phát huy y đức chân chính của đội ngũ cán bộ ngành y tế. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay.
 

Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh

Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh

ThS NGUYỄN THẾ SANG
Vụ Tổ chức - Cán bộ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hiện nay các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trở thành hệ thống thống nhất trên toàn quốc. Đội ngũ giảng viên trường chính trị trực tiếp đảm đương nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường và tham gia tư vấn chính sách, tham gia công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Thực hiện nhiệm vụ của minh, đội ngũ giảng viên trường chính trị có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch.
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng

TS NGÔ NGÂN HÀ
 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 (LLCT) - Để có đủ năng lực thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt. Bài viết phân tích sự cần thiết và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Học viện đủ năng lực thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng.
 

Tạo môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc hiện nay

Tạo môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc hiện nay

TS TRẦN THÙY LINH
 
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên 

(LLCT) - Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cần nâng cao ý thức pháp luật ngay từ cơ sở. Trong đó, cán bộ cấp cơ sở chính là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện, vận dụng, bổ sung, kiểm nghiệm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân. Bài viết phân tích những yếu tố tác động đến nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc, giải pháp tạo lập môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở.
 

Đẩy mạnh học tập phong cách nêu gương Hồ Chí Minh trong đội ngũ giảng viên các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Đẩy mạnh học tập phong cách nêu gương Hồ Chí Minh trong đội ngũ giảng viên các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

ThS NGUYỄN ĐẮC DŨNG
Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Luận điểm của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của nêu gương trong đời sống xã hội. Bài viết phân tích ý nghĩa của việc học tập phong cách nêu gương Hồ Chí Minh đối với giảng viên các học viện, trường sĩ quan quân đội. Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ nhà giáo quân đội “vừa hồng”, “vừa chuyên”, là chiến sĩ xung kích, tiên phong trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng.
 

Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

ThS TRỊNH HUYỀN MAI
Học viện Hành chính Quốc gia

(LLCT) - Thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là cơ sở để viên chức, giảng viên nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Trên cơ sở những quy định của pháp luật về văn hóa công vụ, người học cũng nhận biết, đánh giá được chất lượng, hiệu quả của nền công vụ thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ viên chức, giảng viên. Qua khảo sát ở 07 trường, bài viết làm rõ thực trạng xây dựng, ban hành và việc tuân thủ các quy chế liên quan đến văn hóa công vụ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường.
 

Tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay

Tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay

ThS NGUYỄN THỊ HẰNG
Học viện Hàng không Việt Nam

(LLCT) - Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên là nội dung, biện pháp quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để gắn kết dạy “chữ” với dạy “người”, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao “vừa hồng”, “vừa chuyên” cho đất nước. Bài viết làm rõ vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên; thực tiễn giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên điểm mạnh, hạn chế gì, nguyên nhân của hạn chế; đề xuất các biện pháp tăng cường giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho sinh viên trong thời gian tới.
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng toàn diện của chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (qua kết quả điều tra, khảo sát thực tế)

PGS, TS LÂM QUỐC TUẤN
TS HÀ VĂN LUYẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được 30 năm, góp phần vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Bài viết tập trung làm rõ hiệu quả đầu ra của đào tạo thông qua đánh giá sự thay đổi trong nhận thức, thái độ và hành vi của người học sau khi tốt nghiệp. Bài viết là kết quả Đề án “Khảo sát, điều tra về nhận thức, thái độ và hành vi của đội ngũ cán bộ trong thực hiện công vụ sau khi đã tốt nghiệp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (10 năm gần đây)”.
 

Trường Chính trị thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách

Trường Chính trị thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách

TS BÙI NGỌC HIỀN
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Quy định số 09-Qđi/TW. Chức năng, nhiệm vụ này vừa là sự khẳng định vai trò quan trọng của trường chính trị nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn đối với các trường chính trị. Từ thực tiễn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách của các trường chính trị nói chung và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thời gian qua, bài viết làm rõ thực trạng, những vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.
 

Cải cách hành chính góp phần xây dựng nhà trường quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

Cải cách hành chính góp phần xây dựng nhà trường quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

ThS LÊ VĂN CƯỜNG
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Cải cách hành chính ở các nhà trường quân đội là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bài viết khái quát thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong cải cách hành chính ở các nhà trường quân đội hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở các nhà trường quân đội thời gian tới.

 

Trang 1 trong tổng số 17 trang.

Thông tin tuyên truyền