Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Bài viết làm rõ những điểm mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cho cán bộ, chiến sĩ để có tâm trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ và năng lực tổ chức thực hiện ngày càng cao là một yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của học viên cao cấp lý luận chính trị

(LLCT) - Trên cơ sở khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp đối với cơ sở đào tạo và đối với học viên cao cấp lý luận chính trị để thực hiện tốt nội dung này, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội

Kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội

(LLCT) - Xử lý tình huống chính trị - xã hội (CT-XH) là công việc phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi các chủ thể là tổ chức, cá nhân nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng để việc xử lý chủ động, linh hoạt và có hiệu quả. Bài viết nêu khái quát những kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống CT-XH ở nước ta hiện nay.

Phát huy vai trò của trường chính trị trong tổng kết thực tiễn

Phát huy vai trò của trường chính trị trong tổng kết thực tiễn

(LLCT) - Tổng kết thực tiễn ở địa phương là một trong tám nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập của giảng viên, học viên, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong phát huy vai trò, đóng góp của các trường chính trị vào nghiên cứu, tham gia tư vấn chính sách cho địa phương. Bài viết chỉ ra thực trạng, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của các trường chính trong tổng kết thực tiễn địa phương thời gian tới.

Giảng dạy cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giảng dạy cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Chương trình cao cấp lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Từ phân tích mục tiêu chương trình và đối tượng đào tạo, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trong giảng dạy cao cấp lý luận chính trị.

Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm xây dựng và phát triển

Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm xây dựng và phát triển

(LLCT) -  Năm 2021, Học viện Chính trị khu vực IV kỷ niệm 15 xây dựng và trưởng thành. Bài viết khái lược lại chặng đường 15 năm, những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn 2035. 

Hoạt động thao giảng và Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn

Hoạt động thao giảng và Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn

(LLCT) - Tổ chức thao giảng và Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thông qua thao giảng và Hội thi, giảng viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, làm sâu sắc, phong phú nội dung chuyên môn, đổi mới phương pháp, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Bài viết phân tích vai trò của hoạt động thao giảng và tổ chức Hội thi toàn quốc, kết quả của những kỳ Hội thi; xác định những nội dung trọng tâm của hoạt động này trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn. 

 Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo và hướng phát triển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Dữ liệu lớn (Big data) là một trong những vấn đề cốt lõi trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, dữ liệu lớn đã và đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong công tác đào tạo, dữ liệu lớn làm thay đổi căn bản từ công tác quản lý, vận hành đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu. Bài viết tổng quan về ứng dụng dữ liệu lớn trong công tác đào tạo trên thế giới và Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục khai phóng và vận dụng trong đổi mới giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục khai phóng và vận dụng trong đổi mới giáo dục

(LLCT) - Giáo dục khai phóng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là thông qua giáo dục để giải phóng nhân dân về mặt tư tưởng, giúp họ thoát khỏi những tối tăm, mê muội do chính sách ngu dân của thực dân Pháp và những lệch lạc, thiếu toàn diện của nền giáo dục phong kiến, đánh thức và khai thông mọi tiềm năng của con người vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Trên cơ sở phân tích những nội dung của giáo dục khai phóng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bài viết gợi mở những định hướng trong đổi mới về tư duy, nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học trong bối cảnh hiện nay .

Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho học viên các trường chính trị tỉnh, thành phố

Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn cho học viên các trường chính trị tỉnh, thành phố

(LLCT) - Động cơ, thái độ học tập có vai trò quan trọng đối với học lý luận chính trị. Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động đến động cơ, thái độ học tập lý luận chính trị của học viên, bài viết đề xuất các giải pháp từ phía học viên và môi trường bên ngoài nhằm xây dựng động cơ, thái độ học tập lý luận chính trị đúng đắn.

Giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị

Giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị

(LLCT) - Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ giảng viên các trường chính trị. Trước yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy đòi hỏi cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực tăng cường tính chuyên môn của công tác này. Từ thực trạng công tác nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó hoạt động báo cáo chuyên đề có ý nghĩa then chốt.

Nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

Nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

(LLCT) - Tư duy của người lãnh đạo là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định hiệu quả lãnh đạo. Cùng với tư duy khoa học, tư duy hệ thống và tính sáng tạo... đội ngũ lãnh đạo cần phải nâng cao năng lực tư duy chiến lược nhằm đáp ứng các yêu cầu trong thực thi công vụ. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ lãnh đạo trong thực thi công vụ.

Một số kỹ năng cơ bản về công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

Một số kỹ năng cơ bản về công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế

(LLCT) - Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí có uy tín là yêu cầu đối với nhà khoa học và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực nghiên cứu của các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Công bố quốc tế đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp với quá trình trình bình duyệt khắt khe. Bài viết này chia sẻ một số thông tin, kinh nghiệm chuẩn bị, nộp bài viết và đáp ứng phản hồi khi tác giả gửi bài cho tạp chí quốc tế, đồng thời đưa ra một số gợi ý về cấu trúc cơ bản của một của một bài báo khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)

(LLCT) - Bản lĩnh chính trị của sinh viên là tổng hòa những tri thức chính trị, ý chí chính trị và niềm tin chính trị. Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên không chỉ tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mà còn rèn luyện khả năng kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt đến mục tiêu. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 12 trang.

Thông tin tuyên truyền