Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình, kỹ năng và phương pháp quản lý đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, năng lực hội nhập và  làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện... Qua đó nâng tầm vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên trường quốc tế. Trong thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục khai thác tốt các mối quan hệ hợp tác đã có, tăng cường tìm kiếm các đối tác mới, với các hình thức hợp tác đa dạng, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong thời kỳ mới.

Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quy trình xây dựng nội dung chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đào tạo cao cấp lý luận chính trị là hệ đào tạo đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ bản sắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tư cách là ngôi trường cao cấp nhất của Đảng - Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Đảng, cho Nhà nước và cho toàn bộ hệ thống chính trị. Chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện đã thường xuyên được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn của từng giai đoạn cụ thể. Bài viết tập trung làm rõ quy trình xây dựng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị của Học viện.

Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những chuyển biến có tính cách mạng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo. Trong xu thế đó, các trường đại học cần phải nhận thức sâu sắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi phương thức đào tạo trong thời kỳ công nghệ số. Đào tạo trực tuyến được xem là sự lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Bài viết làm rõ sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả đào tạo trực tuyến các môn học này.

Giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay và một số giải pháp phát huy hiệu quả

Giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay và một số giải pháp phát huy hiệu quả

(LLCT) - Trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, việc tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đạo đức thanh niên đến các cấp, các ngành và gia đình đã góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chủ nhân tương lai đưa nước nhà vững bước tiến cùng các quốc gia dân tộc tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, còn tồn tại những hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác giáo dục thanh niên của Đảng, Nhà nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác này, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái, đáp ứng yêu cầu cách mạng của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Một số yêu cầu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

Một số yêu cầu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

(LLCT) - Một trong những hạn chế trong công tác lý luận của chúng ta hiện nay, đó là “tri thức kinh điển chưa được coi trọng đúng mức”, hiệu quả nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin chưa cao. Để góp phần khắc phục tình trạng trên, trước mắt cần phải thực hiện tốt một số yêu cầu cơ bản sau: Thứ nhất, phải có lòng đam mê và niềm tin khoa học; Thứ hai, phải có phương pháp tốt; Thứ ba, quán triệt các nguyên tắc phương pháp luận của phép biện chứng duy vật; Thứ tư, xêmina - thảo luận. Trên cơ sở đó khẳng định sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời chỉ ra những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị thực tiễn vượt qua.

Hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Điều tra, đánh giá hiệu quả sau đào tạo cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết. Đây là căn cứ quan trọng để Học viện điều chỉnh, đổi mới các nội dung liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CCLLCT. Việc đánh giá này được thực hiện theo 5 phương diện sau: (1) Sự phù hợp trong bố trí công việc theo chuyên môn đào tạo; (2) Sự thay đổi về chức vụ sau đào tạo CCLLCT; (3) Việc phát huy năng lực sở trường sau đào tạo CCLLCT; (4) Mức độ học viên tham gia vào các hoạt động của đơn vị trước và sau khi học CCLLCT; (5) Hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị công tác sau khi tốt nghiệp chương trình CCLLCT.

Rèn luyện phương pháp tự học đối với học viên trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay

Rèn luyện phương pháp tự học đối với học viên trong tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị hiện nay

(LLCT) - Đào tạo cao cấp lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các Học viện khu vực, các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong đổi mới đào tạo cao cấp lý luận chính trị của hệ thống Học viện thì đổi mới phương pháp cũng là một giải pháp quan trọng góp phần vào đổi mới đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Bài viết này tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của rèn luyện phương pháp tự học của học viên trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nghiên cứu, giảng dạy theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) -  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hệ thống giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa định hướng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Đảng nói chung và nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, con người nói riêng.

 

Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng với công tác đào tạo ngành Tôn giáo học và Công tác tôn giáo

(LLCT) -  Bài viết giới thiệu kinh nghiệm đào tạo ngành Tôn giáo học và Công tác tôn giáo của Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trong hơn 20 năm qua. Đó là những kinh nghiệm giúp Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao, mà còn trở thành một địa chỉ đáng tin cậy về tư vấn chính sách tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của đất nước trong tình hình mới.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức dựa trên khung năng lực trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức đòi hỏi phải có sự thay đổi từ việc xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. Để xác định đúng đối tượng, đúng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần dựa vào khung năng lực của vị trí việc làm. Đối chiếu khung năng lực yêu cầu với năng lực thực tế của công chức, các nhà quản lý, lãnh đạo sẽ dễ dàng nhận thấy những khoảng trống về kiến thức, kỹ năng, hành vi, thái độ cần phải bổ sung, để đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như phát triển trong tương lai của công chức.

 

Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III: Thực trạng và những định hướng đổi mới

(LLCT) - Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng mang tính quyết định đến quá trình đào tạo cán bộ. Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị Khu vực III đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu chính trị của Học viện. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của tình hình mới, chất lượng đội ngũ giảng viên cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần khắc phục. Bài viết khái quát vai trò của đội ngũ giảng viên, phân tích thực trạng và kiến nghị những định hướng cơ bản nhằm đổi mới chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị Khu vực III hiện nay.

Giáo dục quyền con người cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Giáo dục quyền con người cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(LLCT) - Trước bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, việc giáo dục, định hướng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Giáo dục quyền con người nhằm giúp sinh viên định hướng và hiểu rõ những giá trị nhân văn cao cả, tiếng nói chung, mục tiêu chung và phương tiện chung của toàn nhân loại để bảo vệ và thúc đẩy nhân phẩm, hạnh phúc của con người. Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng, bài viết nêu các giải pháp đẩy mạnh giáo dục cho sinh viên về quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Góp thêm ý kiến về vận dụng phương pháp dạy - học sáng tạo trong các trường chính trị hiện nay

(LLCT) - Đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu của các trường chính trị tỉnh, thành phố trong điều kiện mới. Xuất phát từ những cơ sở lý luận, bài viết luận giải về bản chất phương pháp dạy - học sáng tạo và chỉ ra những rào cản, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng tốt phương pháp dạy - học sáng tạo trong giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính ở các trường chính trị hiện nay.

Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

(LLCT) - Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục đại học (GDĐH) sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển GDĐH; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất bản và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực xuất bản ở nước ta

(LLCT) - Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động xuất bản điện tử đã tạo ra những tiện ích vượt trội so với xuất bản truyền thống, làm thay đổi mô hình và quy trình xuất bản, thay đổi thói quen đọc và văn hóa đọc, tạo ra doanh thu lớn... Từ những ưu điểm và hiệu quả mà xuất bản điện tử mang lại, nhiều nhà xuất bản và công ty sách ở Việt Nam đã tiên phong bước vào lĩnh vực này và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Yêu cầu xuất bản điện tử đang đặt ra không ít những thách thức về nguồn nhân lực đòi hỏi các cơ sở đào tạo về xuất bản ở Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới công tác đào tạo.

Trang 4 trong tổng số 13 trang.

Thông tin tuyên truyền