Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 14:26
4322 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

MỤC LỤC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ 553 (3-2024)

 

          ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       VŨ HOÀNG CÔNG: Phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng đối với chính quyền địa phương

13.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Phát huy vai trò của văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

21.     THÁI VĂN LONG: Giải phóng con người theo tinh thần của chủ nghĩa Mác trong bối cảnh toàn cầu hóa

26.     NGUYỄN LƯƠNG NGỌC - PHAN THỊ THU HẰNG: Quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

32.     TRẦN NHẬT DUẬT: Quan điểm của V.I.Lênin về phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước

38.     TRẦN SỸ PHÁN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa của giai cấp nông dân Việt Nam

45.     PHẠM THANH HẰNG: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ đổi mới

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

52.     HOÀNG ANH: Thực trạng phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

59.     NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh công nghệ ở Việt Nam

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

66.     LÊ HẢI BÌNH: Yêu cầu đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

78.     ĐINH QUANG THÀNH: Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

84.     HỒ THANH THỦY: Tỉnh Nghệ An phát triển bền vững kinh tế biển trong liên kết vùng Bắc Trung Bộ

91.     NGUYỄN THỊ PHONG LAN: Tiếp tục cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam: Giải pháp nâng mức tín nhiệm quốc gia

96.     ĐỖ VĂN QUÂN - NGUYỄN TRỌNG TUÂN: Tăng cường quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Hà Nội

103.   Đỗ THỊ PHƯƠNG HOA: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

110.   HUỲNH THỊ HỒNG NƯƠNG: Kiên Giang thực hiện bảo đảm an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số

          DIỄN ĐÀN

117.   ĐINH NGỌC GIANG - LÊ MINH TUẤN: Đấu tranh phòng, chống “tha hóa quyền lực” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

124.   LÊ TRỌNG HANH - MAI VĂN ĐỨC: Bảo vệ và bảo đảm điều kiện sống của các nhóm yếu thế

132.   NGUYỄN KHẮC ĐỨC: Vấn đề dân tộc - tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

          QUỐC TẾ

141.   NGUYỄN MINH HOÀN - PHAN MẠNH TOÀN: Mô hình quản trị quốc gia của Trung Quốc và một số kinh nghiệm

148.   TRẦN THU MINH: “Phân phối lần ba” ở Trung Quốc

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền