Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:30
2710 Lượt xem

Quan điểm của triết học Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên

TS Nguyễn Lương Ngọc

ThS Phan Thị Thu Hằng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Trong triết học Mác, con người không chỉ là sản phẩm phát triển lâu dài và cao nhất của giới tự nhiên, mà còn là bộ phận của giới tự nhiên. Bài viết làm rõ những luận điểm của C.Mác - Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, hậu quả của sự khai thác thiên nhiên, làm rõ nguyên nhân của sự tàn phá tự nhiên. Đồng thời, nêu một số giải pháp để bảo đảm môi trường tự nhiên ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Quan hệ giữa con người với tự nhiên; bảo vệ môi trường.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền