Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực trạng phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:24
1347 Lượt xem

Thực trạng phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS HOÀNG ANH

Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

Tóm tắt: Việc phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bối cảnh mới đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công việc có ý nghĩa quan trọng này. Bài viết giới thiệu những đánh giá bước đầu về kết quả khảo sát việc phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở Học viện.

Từ khóa: khảo sát; phát triển chương trình; đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền