Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

ANOUSAY SAVATH
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đối ngoại nhân dân là một bộ phận hữu cơ thống nhất, không tách rời với hoạt động đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhà nước của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Công tác này có những lợi thế, đặc thù riêng của Mặt trận các cấp khi không bị ràng buộc bởi các quy tắc, nghi lễ ngoại giao; có tính cởi mở, linh hoạt trong vận động, tuyên truyền, giải thích, thuyết phục nhân dân trong và ngoài nước đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào. Bài viết nêu cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn để Mặt trận Lào xây dựng đất nước cấp tỉnh tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang trong tham gia thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại Lào hiện nay

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại Lào hiện nay

ThS PHOUVONE SITHONTHONGDAM
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Những năm qua, các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân nhân Lào đã cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy vậy, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại Lào.
 

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

SYTHONG KHONESAVANH
NCS Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh         

(LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Lào, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở tỉnh U Đôm Xay đã đạt được những kết quả quan trọng, đội ngũ cán bộ đã có bước trưởng thành và tiến bộ, là lực lượng nòng cốt cùng với nhân dân tạo nên những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bài viết làm rõ thành tựu và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh ở tỉnh U Đôm Xay. 

Chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Joe Biden

Chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Joe Biden

TS NGUYỄN VĂN DƯƠNG
 
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

(LLCT) - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực có vị trí địa chiến lược cả về kinh tế, chính trị và quân sự; khu vực có các tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới; là trung tâm của cuộc cạnh tranh quyền lực ở thế kỷ XXI giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Tổng thống Joe Biden tái khẳng định trong triển khai chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh, làm rõ chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Joe Biden. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp bộ: “Hợp tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Ôxtrâylia (AUKUS) và hợp tác "Bộ tứ" Mỹ - Ấn Độ - Ôxtrâylia - Nhật Bản (QUAD): tác động đến Việt Nam”.
 

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền trung Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền trung Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

BOUNLAY SOULIVANH
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Công tác quy hoạch cán bộ đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Công tác quy hoạch cán bộ đòi hỏi phải tiến hành theo trình tự, mục tiêu, thời gian nhất định đáp ứng cả nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới đất nước của Lào. Bài viết phân tích thực trạng công tác quy hoạch cán bộ ở 5 tỉnh miền Trung Lào và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.
 

Những điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Những điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

TS ĐÀO NGỌC BÁU
 
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

(LLCT) - Lý luận về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển qua các kỳ đại hội, trong đó tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là một minh chứng rõ ràng. Bài viết phân tích một số điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đó rút ra bài học và một số gợi mở cho Việt Nam.
 

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào

CHANHTHASOUK KHAMPHAY
 
NCS Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

(LLCT) - Đổi mới hệ thống chính trị trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đổi mới tổng thể các nhân tố cấu thành, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước. Trên cơ sở phân tích những quy luật khách quan và yêu cầu của xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào, bài viết đề xuất phương hướng đổi mới hệ thống chính trị Lào nhằm đáp ứng những yêu cầu đó.
 

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Trung Quốc

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Trung Quốc

TS VŨ QUỲNH PHƯƠNG
 
Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

(LLCT) - Trong quá trình cải cách, mở cửa, sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đưa lại nhiều thách thức khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải mở rộng tổ chức của mình trong không gian kinh tế mới này. Bài viết tổng kết quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là từ Đại hội XVIII (năm 2012) đến nay, đồng thời đưa ra những gợi mở về việc nghiên cứu và phát triển lý luận xây dựng đảng cầm quyền thông quá trình phát triển này.
 

Truyền thông chính trị trên môi trường mạng ở một số quốc gia và kinh nghiệm

TS TRẦN THỊ QUANG HOA
 NGUYỄN DUY QUỲNH
 NGUYỄN THU TRANG

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

NGUYỄN DUY HÀ NGÂN
Trường Đại học Luật Hà Nội

(LLCT) - Cùng với sự phát triển công nghệ, truyền thông chính trị trên môi trường mạng đang ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Hoạt động này đạt nhiều hiệu quả trong việc tiếp cận được số đông người dân với tốc độ nhanh chóng hơn các hình thức tuyên truyền truyền thống. Bài viết đưa ra một số khái niệm về truyền thông chính trị và mạng xã hội, tìm hiểu hoạt động truyền thông chính trị trên môi trường mạng tại một số quốc gia, có thể tham khảo trong việc nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào (Qua thực tiễn các tỉnh miền Trung Lào)

Xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào (Qua thực tiễn các tỉnh miền Trung Lào)

BOUNLAY SOULIVANH
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Đội ngũ cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của mỗi địa phương. Họ trực tiếp chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng; chính sách của Nhà nước; tổ chức điều hành công tác, chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý vững mạnh có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển các tỉnh.

Cạnh tranh cường quốc trong chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden

Cạnh tranh cường quốc trong chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden

TS NGÔ CHÍ NGUYỆN
ThS DƯƠNG THÙY LINH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(LLCT) - Chiến lược An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden đề cập đến những lĩnh vực, phạm vi, mối quan tâm an ninh đa dạng của Mỹ, trong đó cạnh tranh nước lớn, mà trọng điểm là giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga tiếp tục là nội dung bao trùm, nổi bật nhất. Chiến lược này thể hiện một số điểm khác biệt so với các chính quyền tiền nhiệm từ cách đánh giá, xác định đối thủ cho đến phạm vi cạnh tranh và các biện pháp hành động, nhất là khi so sánh với Chiến lược An ninh quốc gia năm 2017 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
 

Phát huy vai trò nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào

Phát huy vai trò nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào

SOMVANG PHONKHAMVONGSA
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nêu gương và phát huy vai trò nêu gương là một trong các yêu cầu, biện pháp trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cũng như xây dựng và chỉnh đốn Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Bài viết phân tích tầm quan trọng của vấn đề nêu gương, thực trạng nêu gương và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của việc nêu gương trong bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.
 

Cạnh tranh kinh tế trên thế giới và giải pháp để Việt Nam bảo đảm các lợi ích chiến lược

Cạnh tranh kinh tế trên thế giới và giải pháp để Việt Nam bảo đảm các lợi ích chiến lược

ThS HÀ THỊ VÂN ANH
Viện Kinh tế chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có xu hướng ngày càng gay gắt và quyết liệt, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, nhiều sự kiện và nhân tố mới đã xuất hiện, tác động mạnh mẽ và đa chiều đến nền kinh tế toàn cầu. Những cọ xát, va chạm và đan cài lợi ích phức tạp giữa các nước lớn ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội của các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
 

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại khu vực Đông Bắc Á và sự tham gia của Mỹ

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại khu vực Đông Bắc Á và sự tham gia của Mỹ

TS NGUYỄN KHÁNH VÂN
Viện Nghiên cứu châu Mỹ,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

TS HÀ HỒNG VÂN
Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(LLCT) -  Đông Bắc Á là khu vực tiềm ẩn các tranh chấp dai dẳng về chủ quyền lãnh thổ chủ yếu giữa ba quốc gia là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã khiến những tranh chấp nóng lên và châm ngòi cho nhiều căng thẳng, đụng độ tại khu vực trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI. Trong bối cảnh đó, Mỹ tham gia mạnh mẽ hơn vào các tranh chấp lãnh thổ này với mục tiêu chính là ngăn chặn Trung Quốc đồng thời ủng hộ các đồng minh Đông Bắc Á của mình. Bài viết làm rõ sự tham gia của Mỹ vào tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á. Bài viết là là kết quả nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 506.01-2020.301
 

Tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập đến những năm đầu thế kỷ XXI

Tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập đến những năm đầu thế kỷ XXI

PGS, TS LÊ VĂN TOAN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tự chủ chiến lược luôn là nét đặc trưng trong văn hóa Ấn Độ từ hàng nghìn năm nay và ở mỗi giai đoạn lịch sử, có những biểu hiện khác nhau, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Tự chủ chiến lược không những giúp Ấn Độ tự cường phát triển, nâng cao vị thế quốc tế, phục vụ thực thi tốt chính sách phát triển mà còn đưa Ấn Độ trở thành mắt xích quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. Bài viết bàn về vấn đề tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập (năm 1947) đến những năm đầu thế kỷ XXI, trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế và quốc phòng, an ninh.
 

Trang 1 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền