Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước
(LLCT) -  Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, nền kinh tế thị trường thâm nhập ngày càng sâu rộng vào các ngõ ngách của các quốc gia. Cùng với đó, nhân loại phải chứng kiến những nghịch lý, những hậu quả không thể coi thường. Ở nhiều nơi, đời sống vật chất nâng cao nhưng đời sống tinh thần xuống cấp, con người ngày càng cảm thấy…

Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ đoàn theo phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) -  Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ những phẩm chất đạo đức cá nhân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lấy phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, soi vào thực tiễn cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Bài viết phân tích và làm rõ những đặc điểm phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà người cán bộ Đoàn cần học tập, rèn luyện và noi theo để nâng cao hiệu quả trong việc vận động, thuyết phục, phát huy sức mạnh của thanh niên trong thời đại mới.

(LLCT) -  Bài viết giới thiệu kinh nghiệm đào tạo ngành Tôn giáo học và Công tác tôn giáo của Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trong hơn 20 năm qua. Đó là những kinh nghiệm giúp Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao, mà còn trở thành một địa chỉ đáng tin cậy về tư vấn chính sách tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của đất nước trong tình hình mới.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

(LLCT) - Thực hiện phương châm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, toàn ngành đã tập trungtriển khai thực hiện Kế hoạch công tác của Bộ, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước

(LLCT) - Cách đây 50 năm, tháng 6-1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập(1). Đây là chính phủ liên hiệp rộng rãi, nêu cao ngọn cờ của cách mạng miền Nam là độc lập - dân chủ - hòa bình - trung lập, tập hợp các lực lượng đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược; là cơ quan quyền lực tập trung cao nhất đại diện cho cách mạng miền Nam, phát huy mạnh mẽ vị thế, vai trò về đối nội và đối ngoại, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam, đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội

(LLCT) -  Hiện nay, mạng xã hội (MXH) đang trở thành công cụ truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Bên cạnh những tiện ích vượt trội, MXH nảy sinh không ít vấn đề, chẳng hạn những biểu hiện lệch chuẩn, ứng xử thiếu văn hóa, hoặc dùng MXH để trục lợi..., gây ra những tác động xấu tới nền tảng và những giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc, đòi hỏi cần có giải pháp chấn chỉnh.

 

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

(LLCT) -  Tuyệt đại đa số các nước trên thế giới hiện nay đều là các quốc gia đa tộc người và phải đối diện hằng ngày với nhiều vấn đề từ quan hệ tộc người. Kinh nghiệm thành công có nhiều, nhưng kinh nghiệm không thành công cũng không ít. Trong đó, nhân tố chủ quan bao giờ cũng được nhìn nhận là nguyên nhân hàng đầu của hiện trạng này. Vai trò của giai cấp cầm quyền và nhà nước đương trị với vấn đề dân tộc là nguyên nhân chủ quan thường được nhắc tới. Bài viết khái quát những yếu tố bảo đảm quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

 

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đảng Cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Mở đầu chuỗi hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), sáng ngày 16-1-2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với các đầu cầu từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới 68 điểm cầu gồm các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.