Nhận thức lý luận về văn hóa, xã hội, con người: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
(LLCT) - Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, toàn diện. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người, nhận thức lý luận của Đảng ta cũng đã có những thành tựu không nhỏ, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn…

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp với việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

(LLCT) - Năm 2018 thế giới và Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948-2018)(1). Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Hiến pháp 2013 và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII trong đời sống xã hội, bài viết phân tích việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, từ đó nêu ra giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm mục đích bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được và khó khăn, bất cập trong chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS  vùng Tây Bắc, bài viết đề xuất một số giải pháp: xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người DTTS; sửa đổi, bổ sung chính sách đối với công tác cử tuyển; chính sách ưu đãi đối với cán bộ DTTS được điều động, luân chuyển đến công tác tại vùng sâu, vùng xa; tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình đào tạo cán bộ DTTS cho phù hợp với thực tiễn...

Tác động của xu hướng tiêu dùng xanh đến doanh nghiệp Việt Nam

(LLCT) - Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Đối với Việt Nam, việc bắt kịp xu hướng này sẽ tạo ra cơ hội phát triển nhanh chóng, mở rộng thị phần, cũng như tranh thủ được sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiêu dùng xanh cũng gặp phải những thách thức như: giải quyết mối quan hệ giữa lợi nhuận và tăng trưởng xanh, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh. Do vậy, cần có giải pháp để thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo đảm phát triển bền vững, bắt kịp với xu thế của thế giới.

(LLCT) - Trong khuôn khổ Hội nghị Pari, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27-1-1973. Hiệp định do 4 bên tham chiến: Mỹ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa ký kết, nhưng việc đàm phán để đạt được nội dung Hiệp định chủ yếu được quyết định bởi các phiên họp kín giữa 2 phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ. Hiệp định là Văn bản pháp lý quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, là kết quả của quá trình đấu tranh kiên cường, bền bỉ của nhân dân và quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

(LLCT) - Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, vạch trần những thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, đề xuất các biện pháp chủ động phòng chống, góp phần vào cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.1. Mặt trái của mạng xã hội.

(LLCT) - Căn cứ theo Điều lệ công tác kiểm tra, giám sát năm 2009, 2015 và 2017, bài viết nêu các nội dung của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm: tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo; cơ cấu tổ chức và nhân sự; phạm vi và nội dung kiểm tra, giám sát; phương thức làm việc và quyền hạn; quy trình làm việc; kỷ luật và trách nhiệm. Bài viết nêu những điểm mới trong các khía cạnh trên để thấy được sự phát triển của chế độ kiểm tra, giám sát trong Đảng từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội thảo khoa học: 60 năm tác phẩm Đạo đức cách mạng – Giá trị lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm Đạo đức cách mạng và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018), sáng 17-5-2018, Lớp Cao học k24, chuyên ngành Hồ Chí Minh học, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học: 60 năm tác phẩm Đạo đức cách mạng – Giá trị lý luận và thực tiễn. PGS, TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng dự và chủ trì Hội thảo.

 
Kinh tế biển

(LLCT) - Cho đến nay, việc xác định khái niệm và vai trò của kinh tế biển vẫn là vấn đề còn chưa thống nhất. Có nhiều quan niệm khác nhau về kinh tế biển, tùy theo hướng tiếp cận và cách nhìn riêng phụ thuộc vào giá trị đóng góp của các ngành kinh tế biển đối với mỗi quốc gia.