Sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới
(LLCT) - Hơn 30 năm đổi mới cũng là hơn 30 năm phát triển lý luận của Đảng ta về kinh tế tư nhân với ba bước đột phá căn bản: 1) Đại hội VI với những nhận thức mới về vai trò, vị trí lâu dài của kinh tế tư nhân; 2) Đại hội X với nhận thức mới về kinh tế tư nhân là một trong những động lực…

(LLCT) - Kinh tế và chính trị là hai lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, có tác động trực tiếp đến những hoạt động cơ bản của con người cũng như quá trình phát triển của loài người. Do đó, khi nghiên cứu về quá trình vận động, phát triển của xã hội loài người, C.Mác và Ph.Ăngghen đã bàn đến khá nhiều vấn đề kinh tế, chính trị và mối quan hệ của chúng. Việc nghiên cứu quan điểm của C.Mácvà Ph.Ăngghenvề mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị là cơ sở phương pháp luận để xem xét việc giải quyết mối quan hệ này ở Việt Nam hiện nay.

(LLCT) - Mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan cử cán bộ đi học được duy trì trong hầu hết các khâu của quá trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Các giải pháp cụ thể là: thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương; xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị; tổ chức kiểm tra nền nếp học tập, duy trì liên hệ giữa cơ sở đào tạo và cơ quan cử cán bộ đi học; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và cách thức quản lý.

 

(LLCT) - Sau hơn 30 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã đạt được những thành tựu nổi bật; trong đó có quản lý lao động việc làm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập quốc tế hiện nay.             

 

(LLCT) - Trong những năm 1925-1930, đồng chí Lương Khánh Thiện, có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Hải Phòng phát triển, đóng góp quan trọng vào tiến trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là chiến sỹ cộng sản kiên trung, cán bộ tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

(LLCT) - Công an nhân dân (CAND) là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcXHCN, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, lực lượng Công an đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một giai đoạn mới của cách mạng nước ta, giai đoạn xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam đi đến thống nhất đất nước.

(LLCT) - Từ Đại hội XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định, ĐCS Trung Quốc đứng trước tình hình mới và các vấn đề mới, đòi hỏi công tác xây dựng đảng cần phải kết hợp với thực tiễn mới và sự phát triển mới để có thể vượt qua “4 nguy cơ” và “4 thách thức”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra yêu cầu quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, thể hiện trên các phương diện như: đổi mới tác phong và giáo dục tư tưởng chính trị; xây dựng và kiện toàn chế độ pháp quy; kiểm soát và ràng buộc quyền lực, đấu tranh chống tham nhũng; công tác tổ chức cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, con đường thực hiện quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện của ĐCS Trung Quốc còn nhiều những khó khăn, thách thức khó có thể giải quyết ngay được.

 Hội thảo khoa học quốc tế: Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng

(LLCT) - Sáng ngày 8-11-2018, Hội thảo khoa học quốc tế “Truyền thông chính sách và năng lực tiếp nhận của công chúng” đã diễn ra tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Đại biểu nhân dân và cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đồng tổ chức.

.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.