Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam

TS NGUYỄN THANH HẢI
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(LLCT) - Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt đúng vào dịp các cấp, các ngành đang tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (2013-2023). Nội dung cuốn sách phản ánh tư duy sáng tạo, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về văn hóa quân sự Việt Nam và những định hướng để giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong thời kỳ mới.
 

Quan điểm Hồ Chí Minh về các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc

ThS LÊ VĂN ĐIỆN
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

(LLCT) - Thực hiện chính sách dân tộc là quá trình đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc, bài viết làm rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh.
 

Quảng Bình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới”

THS NGUYỄN VĂN GIANG
Trường Chính trị Quảng Bình

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, Người là hiện thân mẫu mực, cao đẹp của người cán bộ luôn đổi mới sáng tạo, trọn đời cống hiến vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng. Trong bối cảnh hiện nay, tư tưởng, tấm gương của Người về đổi mới vẫn nguyên giá trị, là cơ sở để vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới” trong thực thi công vụ vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về đổi mới và vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ “dám đổi mới” ở Quảng Bình hiện nay.
 

Bảo vệ học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới

TS ĐÀO THỊ MINH THẢO
 
Viện Triết học,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 

(LLCT) - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin là vũ khí tư tưởng cho các đảng cộng sản và giai cấp công nhân trong đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, là cơ sở lý luận cho việc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa về mặt kinh tế. Ngay từ khi xuất hiện, các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội đã không ngừng tấn công, chống phá học thuyết này. Những năm gần đây, lợi dụng những biến đổi của tình hình quốc tế và trong nước, bằng nhiều luận điệu mới, chúng ra sức phủ nhận những nội dung lý luận cốt lõi trong học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết nhận diện rõ những quan điểm sai trái, phủ nhận học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới và đưa ra những luận cứ khẳng định tính khoa học, đúng đắn và giá trị của học thuyết. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ: "Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới" do TS Đào Thị Minh Thảo là chủ nhiệm đề tài.
 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa trung ương và chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

ThS TRẦN THỊ KIM ANH
  
Học viện Hành chính Quốc gia

 (LLCT) - Pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa trung ương và chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng chính quyền địa phương hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế trong thực tiễn, bài viết đề xuất một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phân quyền, phân cấp giữa Trung ương và chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay.
 

Vận dụng bài học về khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 

PGS, TS PHẠM ĐỨC KIÊN
THS CAO THỊ HIỆU
 
Học viện Chính trị khu vực III

(LLCT) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút, trong đó bài học về sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết chí giành thắng lợi nhằm hiện thực hóa khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Bài học kinh nghiệm đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng

TS DƯƠNG THỊ TƯƠI
Viện Nhà nước và Pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Phòng, chống tham nhũng nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta qua các kỳ Đại hội. Để thành công trong công tác phòng, chống tham nhũng đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chủ thể, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Bài viết phân tích làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng và đề xuất một số giải pháp phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác này.
 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại Lào hiện nay

ThS PHOUVONE SITHONTHONGDAM
NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Những năm qua, các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân nhân Lào đã cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy vậy, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị và hành chính cấp tỉnh tại Lào.
 

Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung,  nhà lý luận xuất sắc của Đảng”

THÚY THẢO

(LLCT) - Chiều ngày 10-5-2024, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20-5-1924 - 20-5-2024) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”
 

Giá trị, hệ giá trị, xây dựng hệ giá trị quốc gia

 PGS, TS NGUYỄN THẾ KIỆT
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Để duy trì, tồn tại và phát triển lành mạnh theo xu hướng tiến bộ, tích cực trong đời sống xã hội, con người cần đến hệ thống các quy tắc, các giá trị, chuẩn mực xã hội khác nhau để điều chỉnh, định hướng các hoạt động xã hội và tự điều chỉnh hành vi cá nhân. Hệ giá trị quốc gia là một trong số đó. Bài viết làm rõ khái niệm giá trị, hệ giá trị và hệ giá trị quốc gia.
 

Thông tin tuyên truyền