Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)
Thứ năm, 25 Tháng 1 2024 17:34
6257 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 551 (1-2024)

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 50 năm nhìn lại và tầm nhìn, định hướng phát triển mới

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

7.       LÊ VĂN LỢI: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

14.     TRẦN VĂN PHÒNG: Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững đất nước

21.     CẦM THỊ LAI - VŨ CÔNG GIAO: Hoàn thiện thể chế quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

30.     NGUYỄN MINH PHƯƠNG - TRẦN THỊ LAN ANH: Hiện đại hóa nền công vụ theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, thực tài

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

37.     NGÔ TUẤN NGHĨA: Tư tưởng của C.Mác về nguyên tắc phân phối theo lao động góp phần bảo đảm công bằng trong nền sản xuất có phân hóa sở hữu

45.     NGUYỄN VÂN HẠNH: Từ lý luận của C.Mác về tha hóa lao động, nhận diện vấn đề này trong thời đại số

53.     PHẠM VĂN ĐỨC: Một số rào cản về nhận thức Việt Nam vượt qua trong quá trình đổi mới

59.     NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Dự báo đúng là yêu cầu khách quan và yếu tố then chốt trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

66.     NGUYỄN THẾ SANG: Chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay

73.     LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các trường công an nhân dân

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

80.     NGUYỄN MINH QUANG: Không thể bác bỏ giá trị thời đại lý luận của C. Mác về quá trình lưu thông tư bản

88.     PHẠM VĂN GIANG: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng

97.     NGUYỄN THỊ HẢI YẾN: Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng tôn giáo - Thực tế không thể phủ nhận

 THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

102.   ĐINH NGỌC GIANG: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển đội ngũ doanh nhân hiện nay

108.   NGUYỄN NGỌC TOÀN: Xây dựng hệ thống an sinh xã hội có khả năng ứng phó với khủng hoảng và các cú sốc an sinh xã hội

115.   NGUYỄN ĐẮC HƯNG: Phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam

 DIỄN ĐÀN

120.   BÙI THỊ NGỌC LAN: Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay

127.   TRỊNH THỊ THANH - TRỊNH THÚY LIỄU: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số

 QUỐC TẾ

135.   ĐAOSAVẲN KHƯAMYXAY: Văn hóa với phát triển kinh tế ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

142.   TRỊNH THỊ HOA: Nhân tố ASEAN trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản hiện nay

149.   TRẦN THỊ THỦY - TẠ PHÚ VINH: Sáng kiến Văn minh toàn cầu của Trung Quốc - Nỗ lực để truyền thông mô hình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền