Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:34
1520 Lượt xem

Chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay

ThS NGUYỄN THẾ SANG
Vụ Tổ chức - Cán bộ,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Trong các cơ sở giáo dục - đào tạo, đội ngũ giảng viên có vị trí trụ cột, xương sống, đóng vai trò quyết định chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Bài viết phân tích tình hình bối cảnh mới, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ đó đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng đội ngũ giảng viên. Để xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, xác định tiêu chuẩn giảng viên có ý nghĩa quan trọng.
Từ khóa: đội ngũ giảng viên; trường chính trị.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền