Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Vấn đề xã hội nổi bật trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

Vấn đề xã hội nổi bật trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

(LLCT) - Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với biến thể Delta lây lan nhanh và kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng về kinh tế và đặt ra nhiều vấn đề xã hội(1) mới nảy sinh trong đời sống xã hội, trong đó nổi bật là các bất cập trong lao động - việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội.

Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm ở Việt Nam

Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm ở Việt Nam

(LLCT) - Cách mạng khoa học và công nghệ đã và đang làm thay đổi cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm. Bài viết phân tích những tác động lớn của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh vực lao động, việc làm tại Việt Nam trên ba khía cạnh: làm suy giảm lao động tại một số ngành thông qua xu hướng thay thế lao động; thay đổi các kỹ năng lao động; làm thay đổi bản chất việc làm và các quan hệ lao động; từ đó, đề xuất một số gợi ý về chính sách giúp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

(LLCT) - Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới. Bài viết khái quát một số mô hình, triển vọng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. 

Giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp ở tỉnh Hòa Bình

Giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp ở tỉnh Hòa Bình

(LLCT) - Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến phương, cơ sở trên toàn quốc. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã góp phần cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hệ thống chính trị và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần tập trung giải quyết. Trong đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy vai trò của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp

Phát huy vai trò của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp

(LLCT) - Bài viết tập trung phân tích vai trò và tình hình thực hiện vai trò của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN); từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng này trong công tác cán bộ quản lý, quản trị DNNN thời gian tới. 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Bắc Ninh

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Bắc Ninh

(LLCT) - Nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các năm tiếp theo, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh vào năm 2045. Do vậy, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hướng đi đúng có tính chiến lược giúp tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững. Bài viết làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bắc Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Đổi mới nội dung, phương pháp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đổi mới nội dung, phương pháp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LLCT) - Từ đánh giá thực tế thực hiện phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại các địa phương, bài viết khái quát thực trạng PBXH của Mặt trận các cấp, nêu những kết quả, hạn chế trên một số phương diện, từ đó đề xuất các giải pháp bảo đảm và phát huy hơn nữa vai trò PBXH của Mặt trận trong thời kỳ mới.

Thông điệp về biến đổi khí hậu trên báo in địa phương đồng bằng sông Cửu Long

Thông điệp về biến đổi khí hậu trên báo in địa phương đồng bằng sông Cửu Long

(LLCT) - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH). Báo in các địa phương khu vực ĐBSCL đã và đang tích cực gia tăng truyền thông để góp phần giúp cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi nhằm thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, thông điệp truyền thông về BĐKH trên báo còn những hạn chế về nội dung và hình thức nên chưa đạt được hiệu quả tối ưu. Trên cơ sở kết quả khảo sát và điều tra bảng hỏi, bài viết tập trung làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin về BĐKH trên báo in các địa phương ĐBSCL.

 Công tác dân số nhằm bảo đảm cơ cấu giới tính ở Việt Nam

Công tác dân số nhằm bảo đảm cơ cấu giới tính ở Việt Nam

(LLCT) - Tình trạng mất cân bằng cơ cấu giới tính trong dân số ở nước ta, đặc biệt là đối với nhóm dân số trong độ tuổi hôn nhân có thể gây ra những biến đổi trong cơ cấu nhân khẩu học và xã hội theo những hướng tiêu cực, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống của phụ nữ, nam giới, gia đình và cộng đồng. Do đó, để bảo đảm cơ cấu giới tính trong dân số cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó truyền thông gia tăng vai trò giới nữ trong gia đình, xã hội cũng như thực hiện hiệu quả các chế tài đối với hành vi lựa chọn giới tính khi sinh trong cộng đồng có nghĩa then chốt. 

Vai trò của hợp tác xã trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở tỉnh Hưng Yên

Vai trò của hợp tác xã trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở tỉnh Hưng Yên

(LLCT) - Phát triển hợp tác xã là nhu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn để đưa sản xuất nhỏ lẻ lên sản xuất lớn, tập trung, nâng cao giá trị, hiệu quả và góp phần thay đổi diện mạo của nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Bài viết khái quát tình hình hoạt động của hợp tác xã ở tỉnh Hưng Yên, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Bài viết là kết quả của đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân tỉnh Hưng Yên”, do TS Vũ Thế Tùng làm Chủ nhiệm.

Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng các chuyên mục của Tạp chí Lý luận chính trị

Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng các chuyên mục của Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Tạp chí Lý luận chính trị, từ một ấn phẩm thông tin nghiên cứu trở thành cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm tự hào của Tạp chí mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ của từng người được tham gia vào quá trình hoạt động của Tạp chí. Để xứng đáng với niềm tự hào đó, việc từng bước đổi mới nâng cao chất lượng các chuyên mục của Tạp chí Lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện để đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà Học viện giao phó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Tạp chí trong sự phát triển chung của Học viện

Bài học từ thực hiện thắng lợi chủ trương tăng cường đoàn kết quốc tế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Bài học từ thực hiện thắng lợi chủ trương tăng cường đoàn kết quốc tế trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

(LLCT) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình, ngay từ đầu đã giành được sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, càng về sau càng to lớn, mạnh mẽ. Đảng chủ trương tăng cường đoàn kết quốc tế, và sự đoàn kết, ủng hộ của quốc tế đã trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Quá trình Đảng đề ra chủ trương tăng cường đoàn kết quốc tế để lại một số bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn.

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới

Công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới

(LLCT) - Hiện nay, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong đó có cả những vấn đề an ninh phi truyền thống bên cạnh an ninh chủ quyền hay an ninh chính trị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống lại các thách thức này, công tác bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 

 

Vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất qua các chính sách đất đai từ năm 1993 đến nay

Vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất qua các chính sách đất đai từ năm 1993 đến nay

(LLCT) - Để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn và thân thiện với môi trường, những rào cản của tình trạng manh mún đất cần được tháo gỡ. Bài viết xem xét và phân tích những chuyển động chính sách ruộng đất của Việt Nam thời gian qua, làm rõ sự ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp, từ đó nêu những vấn đề đang đặt ra cần có những giải pháp khả thi trong hoạch định và thực thi chính sách, góp phần thúc đẩy hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Giải quyết vấn đề lao động, việc làm, ứng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải quyết vấn đề lao động, việc làm, ứng phó biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long

(LLCT) - Đánh giá chính sách giải quyết vấn đề lao động, việc làm trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Bài viết đề cập đến những tác động của biến đổi khí hậu đến vấn đề lao động, việc làm ở đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống giải pháp khắc phục.

Trang 1 trong tổng số 49 trang.

Thông tin tuyên truyền