Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Một số kết quả nổi bật trong công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2020

Một số kết quả nổi bật trong công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2020

(LLCT) - Năm 2020, là năm thứ 2 thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư, với sự phối hợp hiệu quả của các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác trường chính trị, trường bộ, ngành: bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình; tăng cường quản lý hệ thống, hướng dẫn chuyên môn; hoàn thiện thể chế công tác trường chính trị…Nhờ đó, các trường chính trị, trường bộ, ngành đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Về sáng kiến an ninh hàng hải (MSI) của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á

Về sáng kiến an ninh hàng hải (MSI) của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á

(LLCT) - Biển Đông và eo biển Malacca có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Những năm gần đây, ngoài vấn nạn cướp biển, buôn bán vũ khí trái phép, thì vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ trên Biển Đông đã và đang làm cho vùng biển này trở nên mất an toàn hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ khiến các nước thành viên ASEAN quan ngại, mà nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ cũng hết sức quan tâm. Sáng kiến An ninh Hàng hải (MSI) ra đời là sự phản ánh thái độ cũng như toan tính chiến lược về an ninh mới của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh - Yếu tố then chốt phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh - Yếu tố then chốt phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông

(LLCT) - Đắk Nông là một trong 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên được tách lập từ ngày 1-1-2004. Từ khi thành lập, Tỉnh đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn để không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Trong thời gian tới, Đắk Nông tiếp tục coi trọng và đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tỉnh và ứng phó được với những thách thức đang đặt ra.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

(LLCT) - Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đóng góp vào công tác tư tưởng lý luận của Đảng. Trong năm 2020, công tác khoa học của Học viện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạt động hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện nội dung chương trình học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, qua đó nâng tầm vị thế và uy tín của Học viện.

Một số xu hướng nổi bật của thế giới do đại dịch COVID -19 và những tác động đối với Việt Nam trong thời gian tới

Một số xu hướng nổi bật của thế giới do đại dịch COVID -19 và những tác động đối với Việt Nam trong thời gian tới

(LLCT) - Dịch bệnh COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc (tháng 12-2019) đến nay đã lan rộng ra các quốc gia và trở thành đại dịch nguy hiểm, tác động sâu rộng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, y tế, quá trình toàn cầu hóa... đối với sự phát triển toàn thế giới hiện nay và trong thời gian tới. Theo Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres, tác động của đại dịch COVID-19 là thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá và dự báo một số xu hướng nổi bật của tình hình thế giới qua đại dịch COVID-19 và những tác động đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an đáp ứng yêu cầu mới

Nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an đáp ứng yêu cầu mới

(LLCT) - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Bài viết phân tích thực trạng chất lượng đảng viên và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh môi trường ở nước ta

Gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh môi trường ở nước ta

(LLCT) - Ở nước ta hiện nay, du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động du lịch cũng đã gây ra những hệ lụy đối với môi trường. Do đó, gắn phát triển kinh tế du lịch với đảm bảo an ninh môi trường là yêu cầu bức thiết có tính sống còn của sự phát triển bền vững du lịch nói riêng và phát triển bền vững đất nước nói chung. Bài viết tập trung làm rõ một số hình thức chủ yếu thực hiện sự gắn kết giữa phát triển kinh tế du lịch với đảm bảo an ninh môi trường ở nước ta hiện nay.

Tỉnh ủy Ninh Bình lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bền vững

Tỉnh ủy Ninh Bình lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bền vững

(LLCT) - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một chủ trương quan trọng được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong tiến trình đổi mới đất nước 35 năm qua. Thực hiện chủ trương của Đảng, Tỉnh ủy Ninh Bình từ khi tái lập Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng và quyết định. Trong thời gian tới cần tổng thể các giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng sự phát triển bền vững của Ninh Bình thời kỳ hội nhập hiện nay.

Truyền thông đại chúng với phát triển niềm tin xã hội ở khu vực Trung Bộ

Truyền thông đại chúng với phát triển niềm tin xã hội ở khu vực Trung Bộ

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích kết quả nghiên cứu tác động của truyền thông đại chúng đến niềm tin xã hội trong thời gian qua ở Việt Nam nói chung và khu vực Trung Bộ nói riêng, bài viết tập trung vào làm rõ việc phát huy vai trò của truyền thông đại chúng trong xây dựng, củng cố niềm tin xã hội ở vùng Trung Bộ trong thời gian tới trên các khía cạnh: phát huy vai trò của truyền thông qua việc định hướng dư luận xã hội và xây dựng niềm tin cho con người; trong việc xây dựng đời sống xã hội, đề cao vị thế và tiếng nói của quần chúng nhân dân; trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; trong việc đấu tranh chống các âm mưu tuyên truyền, xuyên tạc của các lực lượng đối lập, chống đối.

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa: thành tựu và một số giải pháp

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa: thành tựu và một số giải pháp

(LLCT) - Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới văn hóa là một trongnhững tiêu chí quan trọnghàng đầu nhằm tạo dựng môi trường lành mạnh, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc,hướng tới mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người dân.

Lộ trình chuyển đổi xây dựng chính quyền đô thị bền vững thông minh - một số vấn đề đặt ra

Lộ trình chuyển đổi xây dựng chính quyền đô thị bền vững thông minh - một số vấn đề đặt ra

(LLCT) - Các khu vực đô thị trên thế giới đang phải đối mặt với những thách thức và thay đổi to lớn. Các thành phố đang hoạt động trong các hệ sinh thái, kinh tế, xã hội và văn hóa hoàn toàn khác so với mô hình đô thị lỗi thời của thế kỉ XX. Sự dịch chuyển dân số đang khiến tiến trình đô thị hóa diễn ra nhanh, mạnh, gây nên sự xáo trộn về mặt xã hội, khiến các thành phố phải đối mặt với nhiều vấn đề như khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, xử lý chất thải, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp…  Theo sự phát triển chung, lộ trình về chuyển đổi hướng tới phát triển Đô thị Thông minh Bền vững (ĐTTMBV) được đề xuất.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố Cao Bằng - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở thành phố Cao Bằng - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra

(LLCT) - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Cao Bằng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ở đia phương; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi MTTQ Thành phố cần có những giải pháp để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.  

Thực thi chính sách tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thành phố Cần Thơ

Thực thi chính sách tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thành phố Cần Thơ

(LLCT) - Để ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), thời gian qua, Thành phố Cần Thơ đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mang tính đặc thù, liên quan đến tài chính ứng phó với BĐKH. Bài viết phân tích việc thực thi các chính sách tài chính ứng phó với BĐKH tại Thành phố Cần Thơ; chỉ ra những hạn chế từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tài chính ứng phó với BĐKH tại Cần Thơ.

Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

(LLCT) - Công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là công tác cơ bản, chiến lược, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân nhằm vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Chính vì thế, việc tăng cường công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là ưu tiên hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay.

Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

(LLCT) - Cấp xã là cấp cuối cùng trong hệ thống chính trị và hệ thống chính quyền của Việt Nam. Công chức cấp xã giữ vai trò quan trọng mang tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính quyền nói chung và cấp xã nói riêng. Là cấp gần dân nhất, trực tiếp đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, nên việc xây dựng văn hóa ứng xử của công chức cấp xã là yêu cầu tất yếu khách quan, là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách hành chính - cải cách nền công vụ và xây dựng đội ngũ công chức hành chính ở nước ta hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 43 trang.

Thông tin tuyên truyền