Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Bắc Ninh tăng cường quản lý lễ hội

Bắc Ninh tăng cường quản lý lễ hội

(LLCT) - Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa tổng hợp mang tính cộng đồng cao, phản ánh khá tập trung và tiêu biểu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo và gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc...Những giá trị, hiệu quả xã hội của các lễ hội trên nhiều phương diện đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao mức hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân, trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh niên Học viện Chính trị quốc Hồ Chí Minh phấn đấu tiếp nối 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện

Thanh niên Học viện Chính trị quốc Hồ Chí Minh phấn đấu tiếp nối 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện

(LLCT) - Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, bao gồm 8 Đoàn cơ sở và 2 Chi đoàn cơ sở. Các Đoàn cơ sở bao gồm 3 Đoàn tại Trung tâm Học viện là: Đoàn Khối nghiên cứu, giảng dạy; Đoàn Khối Văn phòng, Đoàn Khối chức năng, và 5 Đoàn tại các Học viện trực thuộc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III và Khu vực IV. Hai Chi đoàn cơ sở là Chi đoàn Viện Thông tin khoa học và Chi đoàn Nhà xuất bản lý luận chính trị. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Học viện có 6.500 đoàn viên, trong đó 6.000 đoàn viên là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền và 500 đoàn viên là cán bộ đang làm việc tại các Vụ, Viện, Phòng, Ban trên toàn hệ thống Học viện.

 
Một vài nét về thực trạng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

Một vài nét về thực trạng phẩm chất nghề nghiệp nhà báo Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh việc rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người làm báo. Quán triệt tư tưởng của Người, hơn 90 năm qua, đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng rèn luyện, có được phẩm chất nghề nghiệp tốt, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”. Bên cạnh những ưu điểm, đội ngũ nhà báo hiện nay cũng bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém về phẩm chất nghề nghiệp. Do vậy, cần có sự khảo sát một cách toàn diện để nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng vấn đề này, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục.

Nội luật hóa quyền trẻ em ở Việt Nam

Nội luật hóa quyền trẻ em ở Việt Nam

(LLCT) - Dù ở bất kỳ quốc gia nào, trẻ em luôn được coi là chủ nhân của đất nước, là tương lai của nhân loại. Do vậy, việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Công ước về quyền trẻ em (sau đây viết tắt là CRC) đã được Liên Hợp quốc ký ngày 20-11-1989 và có hiệu lực ngày 2-9-1990. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn CRC, thể hiện thái độ tích cực của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng quyền trẻ em theo các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam đã và cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với các quy định của CRC.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo qua một năm triển khai thực hiện

(LLCT) - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 18-11-2016, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 1-12-2016; chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Sau một năm triển khai thực hiện Luật, đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, tuy nhiên cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế, vướng mắc. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi những nội dung còn bất cập nhằm đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta

(LLCT) - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Bài viết này phân tích quan niệm về hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó đề xuất định hướng hoàn thiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức này ở nước ta hiện nay.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí - xuất bản của Học viện hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản của Học viện. Nhờ đó, đội ngũ này đã ngày càng trưởng thành, không ngừng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Bài viết, trên cơ sở phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản của Học viện hiện nay.

Tăng cường xây dựng đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

Tăng cường xây dựng đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Tăng cường xây dựng đạo đức công vụ (ĐĐCV) ở Việt Nam hiện nay có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng ĐĐCV thực chất là đưa văn hóa vào trong chính trị cũng như làm cho văn hóa (cốt lõi là đạo đức) lan tỏa, thấm sâu trong các quan hệ và hoạt động công vụ, từ đó làm cho việc sử dụng quyền lực và hoạt động công vụ thật sự vì lợi ích của nhân dân. Bài viết phân tích sự cần thiết của việc tăng cường xây dựng ĐĐCV; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng ĐĐCV ở Việt Nam hiện nay.

Những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang năm 2019

Những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang năm 2019

(LLCT) - Thực hiện chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính (CCHC)và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, với sự chung tay của các cấp, các ngành công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC của UBND tỉnh Bắc Giang ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực rõ nét.

 

Liên kết vùng trong phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc Việt Nam

Liên kết vùng trong phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc Việt Nam

(LLCT) - Liên kết vùng để tạo các sản phẩm du lịch đặc thù và độc đáo nhằm thu hút du khách đã và đang được triển khai tại nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đối với vùng Tây Bắc, liên kết đang là xu hướng tốt, được nhiều địa phương tích cực tham gia để phát triển du lịch, một số mô hình liên kết đã cho kết quả bước đầu. Bài viết này nhằm đưa ra một số gợi ý về chính sách liên kết vùng để phát triển du lịch vùng Tây Bắc trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế cần khắc phục của hoạt động này thời gian qua của các tỉnh Tây Bắc.

Một số mô hình quản lý công tác dân tộc trên thế giới

Một số mô hình quản lý công tác dân tộc trên thế giới

(LLCT) - Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có nhiều tộc người cùng sinh sống với lịch sử, đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo tín ngưỡng... khác nhau. Quản lý các tộc người với những sự khác biệt đó là các vấn đề đặt ra cho các quốc gia. Hiện nay trên thế giới mô hình quản lý nhà nước về tộc người là khá phong phú, đa dạng đem lại nhiều bài học kinh nghiệm cần nghiên cứu.

 

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Bài viết trình bày sự cần thiết phải bảo đảm quyền tiếp cận công lý đối với nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình. Trên cơ sở phân tích những rào cản về văn hóa truyền thống, trong nhận thức của cộng đồng, hay những rào cản từ phía hệ thống pháp luật, và từ chính bản thân người phụ nữ trong tiến trình tìm kiếm công lý của nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý đối với nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình.

Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã ở Hải Phòng hiện nay

(LLCT) - Hệ thống chính trị cấp xã đã đóng góp rất to lớn vào quá trình phát triển về mọi mặt của thành phố Hải Phòng hơn 30 năm đổi mới vừa qua. Để đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển của đất nước nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng, hệ thống chính trị cấp xã cần được đổi mới cả về tổ chức và hoạt động theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, đổi mới hoạt động của chính quyền xã, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp xã, hoàn thiện cơ chế phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là khâu đột phá trong hoàn thiện hệ thống chính trị cấp xã.

An Giang tích cực thực hiện mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

(LLCT) - Việc thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là một trong những thí điểm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Thực hiện chủ trương trên, An Giang là một trong những địa phương được lựa chọn để thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Mặc dù đã đem lại một số kết quả bước đầu, song, đây là một vấn đề lớn, nhạy cảm, có liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của tất cả các bộ phận của hệ thống chính trị các cấp. Những ưu điểm cũng như hạn chế của mô hình này chưa được bộc lộ hết, vì vậy, cần tiếp tục thực hiện thí điểm thêm một thời gian nữa để có cơ sở cho việc tổng kết lý luận về mô hình.

Trang 4 trong tổng số 40 trang.