Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

 Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Những thập niên gần đây, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam có những biến động lớn, biểu hiện như: sự tăng cường truyền giáo của các tôn giáo lớn, sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới, sự phai nhạt thực hành tín ngưỡng truyền thống, sự tiếp biến thiếu chọn lọc sinh hoạt tín ngưỡng của các dân tộc khác,... Những biến đổi đó đã tạo nên sắc thái tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng, phức tạp ở vùng đồng bào DTTS Việt Nam, đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm trong công tác dân tộc, tôn giáo.

 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

(LLCT) - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiều tộc người thiểu số với nền văn hóa đa dạng, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn di sản đặc biệt này để phát triển đã đạt được nhiều kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. Từ đánh giá những kết quả cũng như hạn chế, bài viết đưa ra một số kiến nghị để bảo tồn, phát huy tốt hơn di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc.

Giữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay

Giữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay

(LLCT) - Ngay từ những ngày đầu thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện tinh thần đoàn kết quốc tế, hết lòng hết sức vượt mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Phẩm chất thủy chung với bạn bè quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là giá trị tốt đẹp, bền vững, phản ánh sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta. Giữ gìn và phát huy tinh thần quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của Quân đội ta trong mọi giai đoạn cách mạng.

 

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ dựa vào tài nguyên là chính sang nền kinh tế dựa trên tài nguyên tri thức với trụ cột là internet và kỹ thuật số. Nền kinh tế số ra đời thay thế nền kinh tế truyền thống. Vì vậy, cần phải có sự thay đổi về cơ cấu lao động mà theo đó nguồn nhân lực số phải được chú trọng phát triển. Bài viết làm rõ khái niệm, nội hàm và đặc trưng của nguồn nhân lực số; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực số ở Việt Nam. 

Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng

Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng

(LLCT) - Thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an ninh mạng của Việt Nam đã được hoàn thiện một bước quan trọng. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về an ninh mạng còn hạn chế, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về an ninh mạng còn yếu và thiếu chuyên nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam trong thời gian tới, bài viết trình bày khái quát thực trạng thực hiện Luật An ninh mạng ở Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Phát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ - Mục tiêu, vấn đề và giải pháp

Phát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ - Mục tiêu, vấn đề và giải pháp

(LLCT) - Phát triển đô thị bền vững đang là xu hướng của thế giới, đồng thời là yêu cầu cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm vừa qua, phát triển đô thị ở vùng Tây Nam Bộ theo hướng bền vững nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn trong việc xác lập, vận dụng các tiêu chí phát triển đô thị bền vững đến việc hiện thực hóa các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển đô thị bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”(1), nếu không có kiến thức thì không thể bình đẳng với các dân tộc khác được. Trong nhiều năm qua, thực hiện nguyên tắc: “Bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc và giúp nhau cùng phát triển”, giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm nhằm xóa dần khoảng cách chênh lệch về giáo dục giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng khác. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc ở Tây Nguyên. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay.

Nhận thức rõ hơn và hành động quyết liệt hơn trong phòng, chống lãng phí

(LLCT) - Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được coi trọng đúng mức. Bài viết góp phần làm rõ quan niệm về lãng phí, nguyên nhân gây ra lãng phí và công tác phòng, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước hiện nay. 

An ninh phi truyền thống - Những vấn đề đặt ra  và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số

An ninh phi truyền thống - Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số

(LLCT) - Bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Đối với nước ta, các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, rất cần đẩy mạnh nghiên cứu, nhận diện thực trạng, dự báo xu hướng vận động và phát sinh, phát triển của các vấn đề an ninh phi truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số, để từ đó có các giải pháp xử lý thích đáng.

Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại

Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại

(LLCT) - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích cực nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Phát triển mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa các tộc người thiểu số ở vùng Đông Bắc

Phát triển mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa các tộc người thiểu số ở vùng Đông Bắc

(LLCT) - Sinh kế là hoạt động kiếm sống của con người thông qua việc sử dụng các nguồn lực (con người, tự nhiên, vật chất, tài chính, xã hội...). Khi hoạt động sinh kế thích ứng, hoặc tránh được các tác động tiêu cực từ môi trường dễ bị tổn thương, đồng thời bảo đảm duy trì, phát triển được các nguồn lực trong cả hiện tại và tương lai thì được coi là sinh kế bền vững. Trên cơ sở Lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID, bài viết phân tích về mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Đông Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Những hạn chế trong thực thi chính sách bình đẳng giới về chính trị ở Việt Nam

Những hạn chế trong thực thi chính sách bình đẳng giới về chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị, bảo đảm cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vẫn còn nhiều thách thức. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình thực thi chính sách, bài viết gợi mở một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế này. 

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý

(LLCT) - Nêu gương là trách nhiệm, là đạo lý, gắn với tư cách của cán bộ, đảng viên, là phương thức lãnh đạo quan trọng, hiệu quả, vừa có giá trị khoa học và nhân văn, tác động tích cực đến các đối tượng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền huyện, để cấp ủy và chính quyền huyện thực sự là nhân tố đảm bảo cho địa phương phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, giữ vững vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng.

Công tác dân vận góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân

Công tác dân vận góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân

(LLCT) - Công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân. Trong tiến trình đổi mới sâu rộng ở nước ta hiện nay, sự tham gia chính trị của người dân trở thành thước đo sự hoàn thiện của nền dân chủ XHCN, của hệ thống chính trị ở nước ta. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của công tác dân vận trong thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân, và nêu ra những giải pháp để phát huy vai trò của công tác dân vận đối với sự tham gia chính trị của người dân hiện nay.

Một số khó khăn, thách thức trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

Một số khó khăn, thách thức trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

(LLCT) - Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu: kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2025 đạt 20% GDP, năm 2030 chiếm trên 30% GDP. Để đạt mục tiêu này, cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế số, bài viết nêu ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam thời gian tới.

Trang 4 trong tổng số 44 trang.

Thông tin tuyên truyền