Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Quản lý, sử dụng đất của nông, lâm trường ở Đắk Lắk -  thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Quản lý, sử dụng đất của nông, lâm trường ở Đắk Lắk - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

(LLCT) - Từ sau năm 1975, Đảng và Nhà nước đã có một số chủ trương lớn nhằm khai thác đất đai ở Tây nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, một trong những chủ trương đó có phát triển các nông, lâm trường (NLT). Điều đó đã góp phần tăng ngân sách địa phương, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian dài các NLTđã chiếm giữ diện tích đất lớn ở nhiều vị trí trọng yếu trong tỉnh nhưng khai thác và sử dụng chưa hiệu quả. Trong khi dó người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thiếu đất sản xuất đã gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn.

Xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(LLCT) - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến nay đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS vẫn còn bất cập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở một số vùng còn gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là tại các vùng đồng bào DTTS (DTTS) trên địa bàn tỉnh cần thực hiện một số giải pháp để xây dựng mô hình “Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế

Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế

(LLCT) - Dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần và ngành nghề, trình độ chuyên môn nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất và tình thần ngày càng được cải thiện... Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực, giai cấp công nhân nước ta có những biến đổi tiêu cực, đó là: sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong nội bộ giai cấp công nhân ngày càng sâu sắc; lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị của một bộ phận công nhân bị phai nhạt. Do vậy, cần nhận diện rõ để có giải pháp khắc phục.

Phát huy vai trò của trụ cột văn hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên

Phát huy vai trò của trụ cột văn hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên

(LLCT) - Sự phát triển xã hội loài người đã trải qua nhiều mô hình phát triển. Mỗi mô hình đều có những mặt tích cực, nhưng cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn, hạn chế, bất cập.Quan điểm mới của thế giới hiện nay là phát triển xã hội toàn diện, hài hòa trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi sinh; hướng tới những giá trị nhân văn; văn hóa trở thành nền tảng, động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững. Từ nhận thức như vậy, bài viết làm rõ vai trò của trụ cột văn hóa trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay.

Một số vấn đề về truyền thông chính sách công ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trên bình diện truyền thông, nhìn cận cảnh, truyền thông chính sách công là quá trình chuyển đổi nhận thức xã hội, bắt đầu từ việc tuyệt đối hóa khái niệm tuyên truyền, chuyển dần sang khái niệm truyền thông, tạo độ mở nhất định để thể chế “hít thở sinh khí”phục vụ cho quá trình đổi mới. Trong môi trường truyền thông số hiện nay, quá trình chuyển đổi này, cùng với sự phát triển, đang từng bước thay đổi mô thức truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính sách công. Bài viết trình bày những vấn đề chính liên quan đến nhận thức khái niệm và mô thức truyền thông; vai trò của thiết chế báo chí - truyền thông kiến tạo trong truyền thông chính sách công; thử đề xuất mô hình truyền thông chính sách công ở Việt Nam.

Tác động của xu hướng tiêu dùng xanh đến doanh nghiệp Việt Nam

Tác động của xu hướng tiêu dùng xanh đến doanh nghiệp Việt Nam

(LLCT) - Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Đối với Việt Nam, việc bắt kịp xu hướng này sẽ tạo ra cơ hội phát triển nhanh chóng, mở rộng thị phần, cũng như tranh thủ được sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiêu dùng xanh cũng gặp phải những thách thức như: giải quyết mối quan hệ giữa lợi nhuận và tăng trưởng xanh, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh. Do vậy, cần có giải pháp để thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo đảm phát triển bền vững, bắt kịp với xu thế của thế giới.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những giải pháp cho thị trường lao động Việt Nam

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những giải pháp cho thị trường lao động Việt Nam

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường lao động toàn cầu. Sức mạnh của hệ thống kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo cũng như công nghệ tự động hóa đang làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động của các quốc gia và sẽ tác động tới thị trường lao động Việt Nam. Vì vậy, cần có các giải pháp xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao và phát triển thị trường lao động nước ta bắt kịp với xu thế toàn cầu.

 

Nam Định phát triển nông nghiệp gắn với giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh

(LLCT) - Trong những năm qua, tăng trưởng nông nghiệp Nam Định đã bước đầu gắn với giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong sản xuất nông nghiệp, song vẫn còn một số vấn đề đặt ra như: thiếu việc làm, việc làm có thu nhập thấp không bảo đảm cuộc sống người nông dân; tỷ lệ nghèo cao và bất bình đẳng trong thu nhập. Do vậy, cần đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo việc làm bền vững; thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bắc giang phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Bắc giang phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

(LLCT) - Năm 2017, cùng với sự khởi sắc chung của kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển mạnh, mang tính đột phá, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.  

Kết quả bước đầu sau 2 năm xây dựng chính phủ kiến tạo

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, việc xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân là yêu cầu khách quan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức (4-2016) đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ.

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Cần Thơ đã sớm nhận thức rõ vị thế,tiềm năngvà thế mạnh của địa phươngtrong phát triểndu lịch nên đã tập trungđầu tư phát triển, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên,bên cạnh những kết quả đạt được thì ngành du lịch Cần Thơ cũng còn không ít những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có các giải pháp khắc phục đểphát triển một cách bền vững.

 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH) đầy đủ, đồng bộ, hiện đại là yêu cầu cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay, bởi đó là cơ sở, nền tảng đầu tiên để văn hóa có thể “cất cánh, thăng hoa”, nơi kết nối, giao lưu, sáng tạo, tập hợp ý chí, quyết tâm, sự đồng thuận của toàn xã hội. Bài viết đánh giá quá trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa trong những năm qua, nêu những thành tựu và những hạn chế, thách thức đặt ra, đề xuất một số giải pháp, tiếp tục xây dựng thiết chế văn hóa.

 

APEC và những đóng góp của Việt Nam

APEC và những đóng góp của Việt Nam

(LLCT) - Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập năm 1989, với mục tiêu ban đầu là thiết lập nên một khu vực “tự do thương mại”. Hiện nay APEC có 21 thành viên (Việt Nam gia nhập năm 1998). Từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã thể hiện là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong các hoạt động chung. Việc tổ chức thành công APEC 2006 và 2017 là minh chứng khẳng định dấu ấn của Việt Nam với các nước thành viên APEC; khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam trong hội nhập quốc tế. 

Giải pháp phát huy vai trò của báo chí  Truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

Giải pháp phát huy vai trò của báo chí Truyền thông đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

(LLCT) - Báo chí - truyền thông (BCTT) nước ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập. Để nâng cao chất lượng BCTT phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý (LĐQL), cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhà báo về việc bảo đảm thông tin đối với LĐQL; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về báo chí; xây dựng cơ chế để các cơ quan LĐQL theo dõi, giám sát BCTT; xây dựng thể chế quy định các cơ quan LĐQL phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho BCTT, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp; phát huy vai trò của BCTT trong phản ánh và giám sát, phản biện công tác LĐQL; xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ LĐQL báo chí thích ứng với xu thế truyền thông đa phương tiện; rà soát, đổi mới quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin từ BCTT ở các cơ quan LĐQL.

Vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

Vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

(LLCT) - Bài viết trình bày nhận thức chung về đặc điểm, cơ cấu của doanh nhân; phân tích những đóng góp tích cực và những hạn chế của doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong thời kỳ đổi mới; đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của doanh nhân trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Trang 6 trong tổng số 37 trang.