Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

 Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

(LLCT) - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết phân tích một số vấn đề quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Để bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”

(LLCT) - Cấp ủy các cấp đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một vấn đề được đông đảo nhân dân rất quan tâm là đại hội bầu được cấp ủy “hợp ý Đảng, hợp lòng dân”. Để đạt được điều này, tác giả bài viết này nêu 5 yếu tố cần được quán triệt và thực hiện tốt.

Thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng và một số hạn chế cần khắc phục

(LLCT) - Qua 17 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo nên thành tựu phát triển trên mọi phương diện của đất nước, bảo đảm quyền của người lao động, người dân trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả và cả những vấn đề bất cập trong thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự phát triển của tỉnh Gia Lai

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự phát triển của tỉnh Gia Lai

(LLCT) - Trong những năm qua, đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, hoạch định chính sách, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất và đời sống, từ đó đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Gia Lai cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, môi trường làm việc; quan tâm, thu hút và sử dụng trí thức hiệu quả... nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.

Biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào các dân tộc thiểu số từ Đổi mới đến nay

Biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào các dân tộc thiểu số từ Đổi mới đến nay

(LLCT) - Từ Đổi mới đến nay, cùng với nhiều biến đổi to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, di dân các dân tộc thiểu số (DTTS) cũng có nhiều biến đổi về quy mô và cơ cấu di dân theo các dòng khác nhau. Sự biến đổi trong quy mô và cơ cấu di dân của các DTTS đã có đóng góp tích cực cho bản thân người di dân và sự phát triển của nơi đến, nhưng di dân cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội giữa nơi đi và nơi đến, giữa thành thị và nông thôn và giữa các vùng kinh tế - xã hội. Các kết quả của nghiên cứu trình bày trong bài viết góp phần gợi ý cho các chính sách phát triển ở Việt Nam, cần chú trọng hơn đến vấn đề di dân và đô thị hóa hiện nay để bảo đảm di dân và đô thị hóa sẽ đóng góp tốt nhất cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cao cấp - Nhận thức và hành xử

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cao cấp - Nhận thức và hành xử

(LLCT) - Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp càng cao càng phải nêu gương. Bởi lẽ, Đảng ta là đạo đức, là văn minh, tự giác gánh vác sứ mệnh cao cả mà nhân dân, dân tộc ủy thác, tin tưởng gửi gắm, đòi hỏi; bản thân đảng viên tự nguyện suốt đời sống và làm việc một cách gương mẫu. Nêu gương phải thể hiện ở 3 phương diện chính: trong suy nghĩ, trong hành xử, trong thụ hưởng. Để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp luôn nêu gương cần bản thân tự nguyện xác định; sự biểu dương, cổ vũ, khen thưởng; Luật hóa những quy định về nêu gương; Tăng cường tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh giám sát, kiểm tra; Kịp thời xử lý đảng viên thiếu gương mẫu.

Xây dựng nguồn nhân lực xuất bản điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng nguồn nhân lực xuất bản điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động xuất bản, đặc biệt là xuất bản điện tử. Xuất bản điện tử đã tạo ra những tiện ích vượt trội so với xuất bản truyền thống, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, thách thức. Ở Việt Nam, nhiều nhà xuất bản và công ty sách đã mạnh dạn bước vào lĩnh vực này và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất của các nhà xuất bản hiện nay là thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có trình độ am hiểu về xuất bản điện tử. Bởi vậy, cần có các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực xuất bản điện tử đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Tác động và triển vọng kinh tế do đại dịch COVID-19

Tác động và triển vọng kinh tế do đại dịch COVID-19

(LLCT) - Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng nhanh chóng, gây ra một loạt hệ quả nặng nề chưa từng có cho cộng đồng các nước trên thế giới, cũng như cho Việt Nam. Hầu hết chính phủ các nước đều "hành động nhanh chóng và quyết liệt", với các biện pháp đồng bộ ở cả ba trụ cột: bảo vệ người lao động tại nơi làm việc, kích thích nền kinh tế, hỗ trợ việc làm và thu nhập. Đối với Việt Nam, một tư duy mới về sống chung với dịch bệnh cần được hình thành và đòi hỏi năng lực thích nghi mới của cả bộ máy quản lý, cộng đồng  doanh nghiệp, cũng như từng người dân; theo đó, cần đề cao sự linh hoạt thích ứng với thị trường với bối cảnh mới; hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính, tín dụng, nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường; phát triển thương mại điện tử...

 Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Những thập niên gần đây, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam có những biến động lớn, biểu hiện như: sự tăng cường truyền giáo của các tôn giáo lớn, sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới, sự phai nhạt thực hành tín ngưỡng truyền thống, sự tiếp biến thiếu chọn lọc sinh hoạt tín ngưỡng của các dân tộc khác,... Những biến đổi đó đã tạo nên sắc thái tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng, phức tạp ở vùng đồng bào DTTS Việt Nam, đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm trong công tác dân tộc, tôn giáo.

 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay

(LLCT) - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiều tộc người thiểu số với nền văn hóa đa dạng, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn di sản đặc biệt này để phát triển đã đạt được nhiều kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. Từ đánh giá những kết quả cũng như hạn chế, bài viết đưa ra một số kiến nghị để bảo tồn, phát huy tốt hơn di sản văn hóa tộc người thiểu số vùng Tây Bắc.

Giữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay

Giữ vững và phát huy tinh thần quốc tế của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay

(LLCT) - Ngay từ những ngày đầu thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện tinh thần đoàn kết quốc tế, hết lòng hết sức vượt mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu chống kẻ thù chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế. Phẩm chất thủy chung với bạn bè quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là giá trị tốt đẹp, bền vững, phản ánh sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta. Giữ gìn và phát huy tinh thần quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của Quân đội ta trong mọi giai đoạn cách mạng.

 

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ dựa vào tài nguyên là chính sang nền kinh tế dựa trên tài nguyên tri thức với trụ cột là internet và kỹ thuật số. Nền kinh tế số ra đời thay thế nền kinh tế truyền thống. Vì vậy, cần phải có sự thay đổi về cơ cấu lao động mà theo đó nguồn nhân lực số phải được chú trọng phát triển. Bài viết làm rõ khái niệm, nội hàm và đặc trưng của nguồn nhân lực số; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực số ở Việt Nam. 

Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng

Nhìn lại một năm thực hiện pháp luật về an ninh mạng

(LLCT) - Thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an ninh mạng của Việt Nam đã được hoàn thiện một bước quan trọng. Tuy nhiên, việc thi hành pháp luật về an ninh mạng còn hạn chế, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về an ninh mạng còn yếu và thiếu chuyên nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam trong thời gian tới, bài viết trình bày khái quát thực trạng thực hiện Luật An ninh mạng ở Việt Nam và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Phát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ - Mục tiêu, vấn đề và giải pháp

Phát triển đô thị bền vững ở vùng Tây Nam Bộ - Mục tiêu, vấn đề và giải pháp

(LLCT) - Phát triển đô thị bền vững đang là xu hướng của thế giới, đồng thời là yêu cầu cấp bách ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm vừa qua, phát triển đô thị ở vùng Tây Nam Bộ theo hướng bền vững nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn trong việc xác lập, vận dụng các tiêu chí phát triển đô thị bền vững đến việc hiện thực hóa các chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển đô thị bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”(1), nếu không có kiến thức thì không thể bình đẳng với các dân tộc khác được. Trong nhiều năm qua, thực hiện nguyên tắc: “Bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc và giúp nhau cùng phát triển”, giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm nhằm xóa dần khoảng cách chênh lệch về giáo dục giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng khác. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc ở Tây Nguyên. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay.

Trang 3 trong tổng số 43 trang.

Thông tin tuyên truyền