Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Vấn đề an ninh và linh hoạt việc làm trong chính sách lao động và việc làm của Việt Nam

Vấn đề an ninh và linh hoạt việc làm trong chính sách lao động và việc làm của Việt Nam

(LLCT) - Tóm tắt: Nhằm góp phần nhận diện những bất cập trong chính sách lao động và việc làm ở Việt Nam từ góc nhìn mới về an ninh và linh hoạt việc làm, bài viết tập trung.à soát và đánh giá mối quan hệ giữa an ninh và linh hoạt việc làm trong nội dung các quy định hiện có về: (1) Hợp đồng lao động (HĐLĐ), giao kết và thực hiện HĐLĐ; (2) Tiền lương và các hình thức bảo hiểm (bao gồm việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT); trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế, phát huy các mặt tích cực trong chính sách lao động - việc làm hiện nay.

Một số giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp bảo đảm kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) - Kiểm soát quyền lực đã và đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm. Từ thực tế nghiên cứu, khảo sát thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã vùng đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình) hiện nay cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn nhiều hạn chế bất cập cả về cơ chế chính sách đến vận hành các thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã. Trong đó có sự kiểm soát của cấp ủy đảng, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với UBND chưa thật sự hiệu quả. Do đó, cần phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở cấp xã từ bên trong, cũng như từ bên ngoài, và từ cấp trên, trực tiếp là cấp huyện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực từ nhân dân - chủ thể của quyền lực nhà nước.

Truyền thông xã hội và các giải pháp quản lý, phát triển

Truyền thông xã hội và các giải pháp quản lý, phát triển

(LLCT) - Truyền thông xã hội xuất hiện đã tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích về truyền tải, tiếp nhận, chia sẻ thông tin, tri thức phục vụ các nhu cầu đa dạng của cộng đồng. Tuy nhiên, với cơ chế lan truyền thông tin có tốc độ chóng mặt, khó kiểm soát, truyền thông xã hội đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với đời sống xã hội, đặc biệt trong văn hóa ứng xử, phát ngôn trên mạng xã hội. Trên cơ sở phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của truyền thông xã hội, bài viết đề xuất các nhóm giải pháp tới các chủ thể như: các cá nhân, tổ chức tham gia mạng xã hội; chủ thể quản lý và hoàn thiện cơ sở pháp luật; nhà cung cấp các dịch vụ truyền thông xã hội và các cơ quan quản lý các phương tiện truyền thông...  nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của truyền thông xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho truyền thông xã hội phát triển đúng định hướng, phù hợp với văn hóa dân tộc.

Nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện công tác dân số và phát triển trong giai đoạn mới

(LLCT) - Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới được ban hành, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP để thực hiện Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Dựa vào nguồn số liệu điều tra thuộc đề tài cấp Viện năm 2019(1) với mẫu nghiên cứu là 256 cán bộ lãnh đạo, quản lý của 3 tỉnh/thành phố là: Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An, bài viết tập trung mô tả và nhận diện nhận thức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý (LĐQL) và từ đó gợi ý một số khuyến nghị hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ LĐQL trong việc triển khai công tác dân số trong thời kỳ mới.

Tiếp cận công lý của phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay - Một số rào cản chính và gợi mở về giải pháp

Tiếp cận công lý của phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay - Một số rào cản chính và gợi mở về giải pháp

(LLCT) - Trên phương diện lý thuyết và kết quả rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, có thể thấy về nguyên tắc, phụ nữ Việt Nam hầu như không có khó khăn trong việc theo đuổi một cuộc sống bình đẳng, tự do. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều rào cản mà phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bị bạo lực gia đình phải đối mặt trong việc tiếp cận công lý để giải quyết các vụ việc của mình. Bài viết phân tích thực trạng việc tiếp cận công lý của phụ nữ bị bạo lực gia đình ở Việt Nam, từ đó gợi mở một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình và hỗ trợ tốt hơn đối với nhóm phụ nữ yếu thế này trong xã hội.

Công tác dân vận ở tỉnh Vĩnh Phúc - Một số kết quả và thách thức đặt ra

(LLCT) - Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội nhanh hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc đã có tác động sâu rộng và đa chiều và tới nhiều lĩnh vực, hoạt động của địa phương. Một trong những bằng chứng sinh động đó là sự tác động đến lĩnh vực công tác dân vận của Tỉnh. Đồng thời, công tác dân vận ở Tỉnh Vĩnh Phúc vừa là nhân tố góp phần tạo động lực; vừa là mục tiêu, kết quả cụ thể của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết tập trung phân tích, chỉ ra những kết quả và thách thức đặt ra đối với công tác dân vận của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội với phương châm: nhanh, hài hòa và bền vững.

Đa dạng văn hóa - Tiềm năng của sức mạnh mềm Việt Nam

Đa dạng văn hóa - Tiềm năng của sức mạnh mềm Việt Nam

(LLCT) -  Sức mạnh của một quốc gia trong quá trình tồn tại và phát triển được hình thành bởi nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố “cứng”, như: tiềm lực kinh tế, khả năng quân sự, vị trí địa lý... và những yếu tố “mềm”, như: văn hóa... Lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam cho thấy, cha ông ta đã thấu hiểu và sử dụng có hiệu quả sức mạnh từ văn hóa để bảo vệ và phát triển đất nước. Trong những nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm Việt Nam, sự đa dạng văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng, không chỉ tạo nên sức hấp dẫn to lớn của Việt Nam đối với thế giới bên ngoài, mà còn là nền tảng hình thành nội lực cho sự phát triển của đất nước.

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(LLCT) -  Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên còn bộc lộ một số hạn chế. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò của tổ chức Đoàn; đồng thời phát huy vai trò chủ thể, chủ động của Đoàn Thanh niên trong đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp...

Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

(LLCT) -  Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt  Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thực chất là sự tham gia của người dân trong quá trình XDNTM. Dựa trên khung khổ lý luận hiện có và kết quả khảo sát, bài viết đánh giá thực trạng sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình XDNTM ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình XDNTM ở khu vực ĐBSCL hiện nay.

Đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và vấn đề đặt ra hiện nay

(LLCT) -  Đạo Tin Lành được du nhập vào Tây Nguyên từ cuối những năm 20 thế kỷ XX. Hiện nay, đạo Tin Lành đã có được vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo ở khu vực này và đáp ứng được nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tuy nhiên, hoạt động của đạo Tin Lành ở Tây Nguyên cũng đang đặt ra những vấn đề cần được quan tâm giải quyết, như: tình trạng thiếu nơi sinh hoạt tôn giáo, hoạt động lợi dụng đạo Tin Lành của những lực lượng xấu. Nhận diện được những vấn đề đang đặt ra để Đảng và Nhà nước ta có được những quyết sách cho phù hợp.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2018 và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo

(LLCT) -  Đại hội XI của Đảng chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng. Sau 8 năm thực hiện, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định như: bước đầu đổi mới cách thức kết hợp các yếu tố đầu vào để chuyển dịch tăng trưởng theo hướng từ chiều rộng sang chiều sâu; chất lượng tăng trưởng đang dần được nâng cao, tăng trưởng diễn ra ổn định hơn. Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng nước ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Bài viết chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế và đưa ra giải pháp đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng Việt Nam trong thời gian tới.

Sự tham gia của người dân vào quản lý xã hội ở Việt Nam

(LLCT) -  Trong xu thế đổi mới quản trị quốc gia trên thế giới hiện nay, người dân ngày càng đóng vai trò quan trọng và tham gia rộng rãi hơn vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Trên cơ sở nghiên cứu những quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực tiễn về sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý xã hội thông qua những kết quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), bài viết gợi mở phương hướng thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quản lý xã hội.

Nâng cao năng lực tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục ở Việt Nam

(LLCT) -  Trong những năm gần đây, tình trạng xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái xảy ra ngày càng trở nên phức tạp hơn trong phạm vi cả nước. Nhiều vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục của phụ nữ và trẻ em gái không được trình báo với cơ quan chức năng hoặc khi vụ việc được trình báo thì tỷ lệ bỏ cuộc cao. Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ yếu là từ năng lực tiếp cận công lý của nạn nhân còn hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng phụ nữ và trẻ em gái bị xâm hại tình dục từ khía cạnh năng lực tiếp cận công lý của các nạn nhân, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếp cận công lý của nạn nhân nữ bị xâm hại tình dục ở Việt Nam hiện nay.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

(LLCT) - Thực hiện phương châm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, toàn ngành đã tập trungtriển khai thực hiện Kế hoạch công tác của Bộ, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

 
Giải pháp đẩy mạnh truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số

Giải pháp đẩy mạnh truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số

(LLCT) -  Trong những năm qua, hoạt động truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã đạt được nhiều thành tựu, giúp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người dân, tạo ra bước chuyển biến rõ nét về nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, tỷ lệ người được tiếp nhận thông tin chính thống chưa cao, vẫn còn một số người chưa nghe và nói được tiếng phổ thông... Vì vậy, cần nghiên cứu, làm rõ tình hình, những vấn đề đặt ra và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh truyền thông, xây dựng cuộc sống giàu đẹp, văn minh ở vùng DTTS.

 
Trang 3 trong tổng số 41 trang.

Thông tin tuyên truyền