Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam

Cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam

(LLCT) -  Tiếp theo giai đoạn quá độ dân số với mức sinh và mức tử thấp cũng như tổng tỷ suất sinh bình quân đạt mức 2,1con/người phụ nữ, Việt Nam bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” và “già hóa dân số”. Trong khi cơ cấu dân số vàng mang lại những cơ hội to lớn cho tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế thì già hóa dân số nhanh ở Việt Nam lại đặt ra thách thức về một “dân số chưa giàu nhưng đã già” trong vòng 15 - 20 năm nữa. Bài viết mô tả tiến trình hình thành cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số trong giai đoạn 2009 - 2034, phân tích các cơ hội và thách thức từ hai tiến trình này cũng như cung cấp các gợi ý chính sách để tận dụng cơ hội cho sự phát triển và thích ứng của hệ thống chính sách với tình hình mới của dân số Việt Nam.

Nhìn lại hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2011- 2019

(LLCT) -  Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết khái quát và nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được của hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2019. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp phát huy những kết quả đó trong thời gian tới.

 

Đa dạng hóa các hình thức tham gia của người dân vào quá trình thực thi chính sách, pháp luật ở Việt Nam

(LLCT) -  Trong hệ thống các giải pháp mở rộng các hình thức tham gia của người dân vào đời sống chính trị - xã hội thì các giải pháp mở rộng sự tham gia của người dân vào hoạch định và thực thi chính sách, xây dựng và thực thi pháp luật là các giải pháp có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Điều này càng quan trọng ở cấp cơ sở, nơi hầu hết dân cư tập trung sinh sống, nơi khơi nguồn cho các vấn đề chính sách, pháp luật và cũng là nơi được tổ chức thực thi chính sách, pháp luật.

 

Điểm sáng kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

(LLCT) - Năm 2019, Việt Nam thuộc tốp có mức GDP tăng trưởng cao dẫn đầu khu vực và thế giới, được coi là quốc gia có nền kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh... Thành quả này là cộng hưởng tích cực sự kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tỉnh Bắc Ninh bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa phi vật thể - Dân ca quan họ Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa phi vật thể - Dân ca quan họ Bắc Ninh

(LLCT) - Ngày 30 - 9 -2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên chính phủ theo Công ước 2003, UNESCO đã bỏ phiếu công nhận Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một động lực to lớn cho tỉnh Bắc Ninh phát huy di sản văn hóa trong hội nhập và giao lưu, đối thoại văn hóa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. 

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững tại Thanh Hóa: kết quả, kinh nghiệm và giải pháp

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững tại Thanh Hóa: kết quả, kinh nghiệm và giải pháp

(LLCT) - Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới, phụ nữ Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong các phong trào thi đua, các hoạt độngvận động, hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Công tác này đạt nhiều kết quả song còn nhiều bất cập, cần quan tâm giải quyết.

 

Tỉnh Hòa Bình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng: một số kết quả và giải pháp chủ yếu

Tỉnh Hòa Bình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng: một số kết quả và giải pháp chủ yếu

(LLCT) - Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, trongcông cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đặc biệt, sau khi ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh Hòa Bình đã được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số, đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các vực kinh tế - xã hội,xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vùng dân tộc thiểu số....

 

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2030

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2011-2020, phương hướng giai đoạn 2021-2030

(LLCT) - Phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Sau gần 10 năm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế cả trong cơ cấu và chất lượng lao động. Bài viết phân tích những thành tựu và hạn chế trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta giai đoạn 2011-2020, và đề xuất phương hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

 Phát triển bền vững kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng - Từ nhận thức đến thực tiễn

Phát triển bền vững kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng - Từ nhận thức đến thực tiễn

(LLCT) - Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Bài viết góp phần làm rõ nhận thức, chủ trương về phát triển kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng và những vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững kinh tế biển trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phát huy vai trò các thành phần kinh tế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò các thành phần kinh tế trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) - Phát huy tiềm năng và lợi thế, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)  đang hướng đến việc trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Để đáp ứng yêu cầu đó, việc phát huy vai trò của các thành phần kinh tế là động lực thúc đẩy phát triển bền vững ở thành phố hiện nay, bởi nó góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động hướng đến một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình. Bài viết phân tích thực trạng phát triển của các thành phần kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong sự nghiệp phát triển thành phố.

Đánh giá việc thi hành các quy định pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

Đánh giá việc thi hành các quy định pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Hiến pháp năm 2013 có những quy định tiến bộ về lao động, quan hệ lao động. Bài viết này phân tích sâu về thực trạng thi hành pháp luật về quan hệ lao động (QHLĐ) theo tinh thần của Hiến pháp 2013, từ đó đề xuất hướng tiếp cận thi hành hiệu quả hơn pháp luật về quan hệ lao động, đặc biệt chú trọng căn cứ thực tiễn hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức đại diện người lao động (NLĐ), tổ chức đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) và cơ quan quản lý nhà nước cũng như hoàn thiện các thiết chế tài phán trọng tài lao động và tòa án lao động thúc đẩy mạnh hơn QHLĐ lành mạnh, tiến bộ, hài hòa và ổn định trong thời gian tới.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long

(LLCT) - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của biến đổi khí hậu, với 13 tỉnh, thành của vùng đều có những điểm sạt lở nghiêm trọng; tình trạng mất rừng ngập mặn ven biển; xâm nhập mặn lan rộng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân. và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trên cơ sở đánh giá tình trạng sạt lở tại ĐBSCL và nguyên nhân, bài viết đưa ra những giải pháp để ứng phó và giảm thiểu tình trạng sạt lở, bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở của thành phố Hải Phòng

(LLCT) - Cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) là đơn vị hành chính cấp thấp nhất trong hệ thống hành chính 4 cấp ở nước ta. Cán bộ, công chức cấp cơ sở có vai trò mang tính quyết định và là những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu cách mạng mới là việc làm cấp bách hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở và đề xuất những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Thành phố Hải Phòng hiện nay.

Đổi mới công tác dân vận từ hướng tiếp cận xã hội học

(LLCT) - Thực tiễn phát triển của đất nước hiện nay cho thấy, nhiều vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Bài viết tập trung phân tích làm rõ vai trò của xã hội học trong công tác dân vận cũng như những nội dung cơ bản, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách từ hướng tiếp cận xã hội học trong đổi mới công tác dân vận ở Việt Nam hiện nay.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – 70 năm xây dựng và phát triển (12/11/1949-12/11/2019)

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – 70 năm xây dựng và phát triển (12/11/1949-12/11/2019)

(LLCT) - Được thành lập ngày 12-11-1949, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Thành phố Hà Nội) trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tựu của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Trang 3 trong tổng số 40 trang.