Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Lao động việc làm trong quản lý phát triển xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Sau hơn 30 năm đổi mới, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã đạt được những thành tựu nổi bật; trong đó có quản lý lao động việc làm. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập quốc tế hiện nay.             

 
Các lý thuyết về di cư và vận dụng trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Các lý thuyết về di cư và vận dụng trong chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

(LLCT) - Là biểu hiện sinh động của tính cơ động xã hội, di cư gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Các lý thuyết về di cư được phân chia thành nhiều loại khác nhau để phản ánh các nguyên nhân khác nhau của các hình thức di cư rất phong phú, đa dạng của các dân tộc. Theo lý thuyết di cư, ở Việt Nam hình thức di cư nông thôn - thành thị vẫn là hình thức phổ biến nhất, nguyên nhân chủ yếu là do việc làm và thu nhập; và di cư là nguồn cung lao động rất cần thiết cho tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và công nghiệp hóa. Việc nghiên cứu và vận dụng lý thuyết di cư là rất cần thiết để đổi mới chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng (qua thực tiễn tỉnh Nghệ An)

Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng (qua thực tiễn tỉnh Nghệ An)

(LLCT) - Tài nguyên rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khí quyển, đất đai, mùa màng, cung cấp các nguồn gen động thực vật quý hiếm cùng nhiều lợi ích khác. Rừng là nguồn tài nguyên quan trọng của nước ta, gồm ba nhóm: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, trong đó rừng sản xuất là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Do vậy, cần phải quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

 

Phán quyết của tòa án công lý quốc tế đối với vụ tranh chấp đảo giữa Malaysia - Indonesia: một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích bối cảnh hình thành và quá trình giải quyết tranh chấp đảo Pulau Ligitan và đảo Pulau Sipadan giữa Malaysia - Indonesia, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển, đảo hiện nay, đó là: kiềm chế và quản lý tranh chấp trong tầm có thể kiểm soát được; vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; lựa chọn chứng cứ và sử dụng chứng cứ có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công trong các vụ kiện...

Nợ công ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý

(LLCT) - Nợ công của Việt Nam hiện nay vẫn trong giới hạn an toàn, cơ cấu nợ công được điều chỉnh theo hướng bền vững song quy mô nợ công đang có xu hướng tăng nhanh, tỷ lệ nợ công so với GDP tăng nhanh, nợ nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, hiệu quả sử dụng nợ công chưa cao... Trên cơ sở đánh giá thực trạng nợ công Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ  như: hạch toán nợ công theo chuẩn quốc tế, kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc vay vốn, cân đối nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài... nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát nợ công, đảm bảo nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội đất nước.

Điểm mới trong Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(LLCT) - Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém công việc không trôi chảy”(1) . Bởi vậy, “Đối với Đảng ta,xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”(2).

Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay

(LLCT) - Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các tỉnh ở Tây Nguyên đã chú trọng phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của nông dân ngày càng được nâng cao. Người dân được đặt là trung tâm của quá trình xây dựng và thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới.

Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thanh Hóa hiện nay

Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thanh Hóa hiện nay

(LLCT) - Trong thời gian qua, nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIIvề phát triển kinh tế tư nhânvà Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh, nên Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển các DNNVV, góp phần tạo việc làm và phát triển nền kinh tế của tỉnh.

Phát triển dịch vụ du lịch biển ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Phát triển dịch vụ du lịch biển ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

(LLCT) - Đảo Lý Sơn là đơn vị hành chính cấp huyện được thành lập năm 1993, qua 25 năm xây dựng và phát triển, Lý Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển, Lý Sơn đang tập trung mọi nỗ lực để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

(LLCT) - Huyện Tây Giang là một trong 6 huyện miền núi cao, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện đã có nhiều chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số.

Phát huy vai trò của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới

(LLCT) - Trong những năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ trong xây dựng nông thôn mới đã có những bước tiến đáng khích lệ, góp phần phát huy vai trò, nguồn lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở nhiều nơi còn hạn chế, yếu kém: chính quyền chưa nhận thức đúng và chưa thực sự coi trọng việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở; việc lấy ý kiến đóng góp của người dân còn mang tính hình thức; nhiều nội dung người dân chưa được tham gia bàn bạc; quyền kiểm tra giám sát của người dân chưa được bảo đảm... Do vậy, cần có các giải pháp để thực hiện hiệu quả Pháp lệnh dân chủ trong xây dựng nông thôn mới.

Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của các huyện ủy thành phố Hải Phòng

(LLCT) - Trong những năm qua, các ủy ban kiểm tra huyện ủy ở thành phố Hải Phòng luôn xác định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có tác dụng quan trọng đối với việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Trong thực hiện nhiệm vụ này, bước đầu rút ra năm kinh nghiệm có giá trị. Điều này có tác động rất lớn đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ huyện trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở (qua kinh nghiệm của Hà Tĩnh)

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ cơ sở (qua kinh nghiệm của Hà Tĩnh)

(LLCT) - Trong những năm qua, việc phát huy vai trò của người dân và cơ chế bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý xã hội đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy vậy, việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở vẫn còn những hạn chế, khiếm khuyết. Trước bối cảnh mới, việc củng cố, tăng cường tính dân chủ trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận từ trên xuống dưới là yếu tố hết sức cần thiết nhằm “tiếp tục triển khai hiệu quả dân chủ ở cơ sở”(1).

Chính sách đối ngoại giai đoạn 1976 – 1986 và những bài học kinh nghiệm

(LLCT) - Chính sách đối ngoại của Đảng giai đoạn 1976-1986 đã để lại những kinh nghiệm quý báu, đó là: cần phải đánh giá đúng sự vận động, biến đổi của bối cảnh quốc tế, khu vực; bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách đối ngoại, thường xuyên phòng, tránh nguy cơ mất độc lập, tự chủ về tư duy và đường lối đối ngoại; coi trọng công tác dự báo, tổng kết thực tiễn; chủ động khắc phục đường lối đối ngoại “nhất biên đảo”; tích cực thiết lập các mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng... Những kinh nghiệm này đã góp phần định hướng đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; cần được vận dụng, phát huy có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhìn lại kết quả thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam

(LLCT) - Trước tình hình tham nhũng nghiêm trọng, năm 2009, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các văn bản thể chế chính sách phòng, chống tham nhũng khác. Mục tiêu, quan điểm và giải pháp đã được xác định tương đối cụ thể nhưng còn nhiều điều chưa bảo đảm tính phù hợp, khả thi và hiệu quả, cần được điều chỉnh. Đặc biệt, cần nhấn mạnh hơn đến việc phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, bảo đảm tương thích giữa mục tiêu với giải pháp, công cụ chính sách để tạo ra những đột phá trong việc kiểm soát tình hình tham nhũng.

Trang 8 trong tổng số 41 trang.

Thông tin tuyên truyền