Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn ở Hải Phòng hiện nay

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, các ngành. Tiếp thu tinh thần đó, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, trong đó có cán bộ cấp xã, phường, thị trấn. Nhờ đó, công tác này đạt nhiều kết quả nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Quản lý xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

Quản lý xã hội và đô thị hóa ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết chỉ ra những đặc điểm và các vấn đề xã hội mà quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang đặt ra cho lĩnh vực quản lý xã hội. Đó là sự phát triển đô thị theo chiều rộng và thiếu bền vững, do định hướng thiên về các giá trị kinh tế vật chất hơn là các giá trị văn hóa, xã hội và con người. Quá trình đô thị hóa đang làm nảy sinh nhiều vấn đề như việc sử dụng lãng phí đất đai, vấn đề tái định cư, bảo đảm sinh kế cho những người nông dân ven đô bị mất đất; vấn đề môi trường sống của cư dân đô thị hiện nay. Quản lý xã hội cần tham gia bằng tất cả các công cụ và phương tiện hiện có và hướng đến một mô hình đô thị hóa hài hòa hơn, mang nhiều tính xã hội, dân chủ và nhân  văn hơn, với mục tiêu phát triển vì con người và công bằng hơn với các nhóm xã hội yếu thế.

Tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ cơ sở, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững

(LLCT) - Để cụ thể hóa mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai các chủ trương, nghị quyết về phát huy dân chủ, đặc biệt là Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thực tế, ở các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng tốt hơn; quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện rõ. Ở tỉnh Hà Tĩnh, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai bằng nhiều hình thức và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(LLCT) - Với 3 mặt giáp biển, khí hậu điều hòa ấm áp quanh năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều lợi thế để trở thành một “thiên đường du lịch”. Qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn luôn coi trọng vai trò, vị thế, tiềm năng và thế mạnh của du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Vấn đề phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Vấn đề phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định “cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững”(1). Để hiện thực hóa chủ trương đó, vấn đề “Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân...”(2) được xác định là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần phải đặc biệt chú trọng tập trunglãnh đạo, chỉ đạothực hiệncó hiệu quảtrong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

(LLCT)  - Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có những điều kiện thuận lợi và khó khăn nhất định trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ năm 2005 đến năm 2017, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng CNH, HĐH gắn với xây dựng và giải quyết tốt vấn đề nông thôn và nông dân.

 
Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

Tiếp tục nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

(LLCT) - Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ cùng các huyện phía Tây Nghệ An và Tây Thanh Hóa, chiếm 1/3 diện tích cả nước, dân số gần 11 triệu người, với 23 dân tộc thiểu số, chiếm 63% dân số toàn vùng. Đây là vùng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

(LLCT) - Người H’Mông ở Sơn La, cũng như nhiều địa phương khác ở Việt Nam, đặc biệt tin tưởng vào sức mạnh chi phối của các vị thần linh, được đồng bào gọi chung là “ma” đối với cuộc sống của con người. Các vị thần linh của người H’Mông, chủ yếu thuộc hai nhóm là “ma tổ tiên” (nhân thần) và “ma tự nhiên” (nhiên thần), có quyền năng rất lớn, có thể ban phúc hay giáng họa cho con người. Sự ban phúc hay giáng họa hoàn toàn phụ thuộc vào cách ứng xử của con người đối với các vị thần linh. Do vậy, người H’Mông phải thực hành nhiều nghi lễ thờ cúng thần linh định kỳ hay đột xuất để tạ ơn khi gặp điều may mắn hay giải hạn khi gặp điều tai ương, cầu mong điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

(LLCT) - Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu đời và đã trở thành một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa của con người Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử hơn 2000 năm, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách văn hóa, đóng góp to lớn vào công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước thông qua các hoạt động phật sự và hoạt động xã hội hướng đến con người, vì con người, trong đó các hoạt động an sinh xã hội là điểm sáng, thể hiện rõ tinh thần “nhập thế giúp đời” của Phật giáo Việt Nam.

Nhân lực du lịch ở Đà Nẵng - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Nhận thức rõ phát triển nhân lực là động lực chính thúc đẩy lực lượng sản xuất và là giải pháp chiến lược để khắc phục tình trạng tụt hậu của đất nước, thực hiện các bước phát triển rút ngắn, Đại hội XII xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc...”(1).

Thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước

Thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước

(LLCT) - 70 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm sâu sắc để chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng thông qua những chính sách cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, thể hiện truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa - sự phát triển mới của đạo lý uống nước nhớ nguồn

(LLCT) - Độc lập là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia dân tộc. Các thế hệ nhân dân Việt Nam đã nối tiếp nhau anh dũng chiến đấu, cống hiến hy sinh để bảo vệ quyền thiêng liêng đó. Từ quá trình lịch sử đấu tranh giữ nước, đạo lý hiếu nghĩaUống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đã trở thành bản sắc nổi bật của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đạo lý đó là mạch nguồn hun đúc nên khí phách con người Việt Nam, là bệ đỡ của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc quật cường, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục việc lạm quyền, lộng quyền của người đứng đầu trong bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp lợi dụng những kẻ hở để “lách” quy định, bổ nhiệm cất nhắc người nhà, người thân…Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định, có các giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Huyện Cát Hải (Hải Phòng) phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế ổn định và bền vững

(LLCT) - Huyện Cát Hải bao gồm đảo Cát Bà và đảo Cát Hải,có vị trí chiến lược quan trọng của thành phố Hải Phòng và vùng Đông Bắc Tổ quốc; có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch và kinh tế biển. Trong thời kỳ đổi mới, với sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Cát Hải đã phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện đảo phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững

(LLCT) - Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH, tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững. Nhờ đó, nông nghiệp Hải Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Trang 7 trong tổng số 36 trang.