Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

(LLCT) - Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự đồng thuận xã hội.

Bảo đảm an ninh môi trường với phát triển bền vững về xã hội

Bảo đảm an ninh môi trường với phát triển bền vững về xã hội

(LLCT) - Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển đất nước, kinh tế tăng trưởng nhanh, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Song, đi cùng với tăng trưởng là chất lượng môi trường và sự đa dạng sinh học suy giảm, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt… tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề xã hội, như: sức khỏe người dân bị ảnh hưởng, xuất hiện các căn bệnh lạ, bệnh nguy hiểm, sinh kế của người dân bị đe dọa, nảy sinh các vấn đề về trật tự an ninh xã hội,… Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu, cần có những giải pháp tích cực bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững về xã hội.

Xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam

Xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu cho các mặt hàng nông sản. Bài viết phân tích tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản Việt trong những năm qua và đề xuất định hướng chính sách nhằm thúc đẩy xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản Việt Nam trong thời gian tới.

Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở tỉnh Quảng Nam

Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở tỉnh Quảng Nam

 

(LLCT) - Đầu tư công đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng, miền. Bài viết làm rõ thực trạng, kết quả thực hiện chính sách đầu tư công ở Quảng Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đầu tư công để phát huy vai trò của đầu tư công, tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. 

Bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên

(LLCT) - Thời gian qua, bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp, cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy để đạt chỉ tiêu của Mục tiêu về tỷ lệ nữ giới tham gia lãnh đạo, quản lý. Bài viết làm rõ nội dung bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động này.

Bình Dương phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội

Bình Dương phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội

(LLCT) - Với khao khát đổi mới, Bình Dương đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, coi khoa học và công nghệ là động lực phát triển, gắn với hàng loạt chương trình kinh tế - xã hội, tiêu biểu là đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Những chương trình quy mô lớn, đồng bộ đã liên kết toàn xã hội, phát huy nguồn lực “ba nhà” giúp tỉnh bứt phá, đứng đầu cả nước về nhiều mặt, được nhiều tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao. Bước sang giai đoạn mới, Bình Dương xác định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực để tỉnh phát triển, hướng đến Thành phố thông minh, kinh tế số, kinh tế tri thức, đáp ứng nhu cầu mới của người dân và doanh nghiệp. Bài viết trình bày về tầm nhìn và một số điểm sáng trong chiến lược thúc đẩy khoa học và công nghệ của tỉnh Bình Dương.

Vai trò của công tác tư tưởng trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Ninh

Vai trò của công tác tư tưởng trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Ninh

(LLCT) - Công tác tư tưởng được xác định là khâu rất quan trọng trong thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Bởi, chỉ khi nào được sự đồng thuận của nhân dân thì việc giải phóng mặt bằng mới thực hiện được. Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề này nên trong nhiều năm qua, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã rất coi trọng và làm tốt công tác tư tưởng trong đền bù, giải phóng mặt bằng nên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng một đô thị hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ mới.

Quản lý phát triển xã hội đối với lĩnh vực dân số ở tỉnh Bắc Ninh

Quản lý phát triển xã hội đối với lĩnh vực dân số ở tỉnh Bắc Ninh

(LLCT) - Bắc Ninh là một trong những địa phương có lực lượng lao động lớn và đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Xác định vai trò của các đối tượng quản lý phát triển xã hội về dân số và nhận diện thực tiễn hoạt động của các chủ thể này trong công tác dân số ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay là cơ sở xác định các giải pháp khả thi trong nâng cao chất lượng dân số cũng như hiệu quả quản lý phát triển xã hội về dân số của tỉnh.

Chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và một số giải pháp thực hiện

Chủ trương của Đảng về công tác dân tộc và một số giải pháp thực hiện

(LLCT) - Hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc. Bài viết khái quát chủ trương, quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc, phân tích một số vấn đề lý luận đặt ra trong tình hình mới.

Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

(LLCT) - Đất đai là tài nguyên quý giá, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Quản trị đất đai ở Việt Nam, mặc dù đã đạt được những kết quả to lớn trong tiến trình phát triển đất nước, song vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết xác định những điểm nghẽn về quản trị đất đai ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị đất đai trong thời gian tới, góp phần xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

(LLCT) - Dựa trên những số liệu dự báo về tốc độ gia tăng quy mô dân số, tỷ trọng số người già trong cơ cấu dân số nước ta và kết quả phân tích số liệu điều tra dân số cho thấy, Việt Nam đã đi vào thời kỳ có mức sinh thấp. Do đó, cần tiếp tục đổi mới chính sách dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp và già hóa dân số nhanh nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới.

Phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Phát huy thế mạnh và tiềm năng của trí thức Việt Nam ở nước ngoài luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Bài viết phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của trí thức Việt Nam ở nước ngoài và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực quan trọng này, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” là biện pháp trực tiếp trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Phát huy vai trò của công tác tôn giáo trong xây dựng đoàn kết và đồng thuận xã hội (qua thực tế ở một số địa phương)

Phát huy vai trò của công tác tôn giáo trong xây dựng đoàn kết và đồng thuận xã hội (qua thực tế ở một số địa phương)

(LLCT) - Ý thức rõ về vai trò quan trọng của công tác tôn giáo trong đoàn kết và đồng thuận xã hội, trong thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã có những chủ trương, biện pháp phát huy vai trò của tôn giáo trong lĩnh vực này và đã đạt được nhiều thành tựu. Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm phát huy vai trò của công tác tôn giáo trong xây dựng đoàn kết, đồng thuận xã hội ở một số địa phương.

Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia

Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia

(LLCT) - Quan hệ dân tộc/tộc người xuyên biên giới là mối quan hệ đồng tộc hoặc khác tộc với quốc gia khác có chung đường biên giới nên luôn gắn liền với vấn đề an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia. Đây là vấn đề thường có diễn biến phức tạp, nếu giải quyết không tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của nước ta. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.

Trang 7 trong tổng số 58 trang.

Thông tin tuyên truyền