Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Phát triển giáo dục dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: thực trạng và những vấn đề đặt ra

Phát triển giáo dục dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum: thực trạng và những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Kon Tum nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, được tái lập lại vào tháng 8-1991; là tỉnh có vị trí quan trọng với 28 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 55% dân số. Xác định “giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã dành nhiều quan tâm cho sự nghiệp giáo dục dân tộc thiểu số (DTTS) và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, giáo dục DTTS còn nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục.

Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai

Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai

(LLCT) - Gia Lai là tỉnh miền núi Tây Nguyên, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dân số hơn 1,4 triệu người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44% (chủ yếu là người Jrai và Bahnar). Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Gia Lai đã có nhiều chính sách và giải pháp trong việc thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức. Nhờ đó, đội ngũ trí thức trở đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Phát huy dân chủ ở cơ sở: Giải pháp quan trọng trong phòng, chống “lạm quyền” ở địa phương

(LLCT) Phát biểu tại Hội nghị của Ban Tổ chức Trung ương Đảng đầu năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cần phải “nhốt quyền lực vào lồng thể chế”(1). Theo đó, quyền lực phải tuân theo kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân, đó chính là cơ chế mà điều lệ Đảng đã quy định. Vì thế, sự giám sát của nhân dân thông qua Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở có vai trò rất quan trọng.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Những rào cản và giải pháp khắc phục

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Những rào cản và giải pháp khắc phục

(LLCT) - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là xu hướng tất yếu, đã và đang tạo ra động lực mới cho nền nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, phát triển NNCNC ở nước ta vẫn còn gặp những rào cản cần sớm được tháo gỡ để ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ

(LLCT) - Trong các khâu của công tác cán bộ thì đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng, rất nhạy cảm và phức tạp, là khâu mở đầu quyết định để tuyển dụng, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Trên cơ sở phân tích thực trạng đánh giá cán bộ, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.

 
Xây dựng chính phủ điện tử - Bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chính

Xây dựng chính phủ điện tử - Bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chính

(LLCT) - Từ mấy thập kỷ qua, công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành phương tiện trọng yếu để nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của nhà nước, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sức hấp dẫn của một quốc gia. Hiện nay, việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia trong quá trình hội nhập. Ở Việt Nam, yêu cầu cải cách hành chính càng làm vấn đề xây dựng CPĐT trở nên cấp thiết. Vì thế, đẩy nhanh quá trình xây dựng CPĐT để hướng tới một nền hành chính hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Tác động của đạo Tin Lành đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số

(LLCT) - Đạo Tin Lành phát triển mạnh ở nước ta những năm gần đây, trong đó chủ yếu là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bên cạnh những tác động tích cực của đạo Tin Lành đến việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, tạo ra nếp sống văn minh, tiến bộ hơn trong đồng bào dân tộc thì tôn giáo này cũng đang làm xáo trộn, mai một nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Do vậy, cần có những giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. 

Làm gì để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực công?

(LLCT) - Đại hội XI của Đảng xác định: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là “một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”(1).

Phật giáo Nam Tông trong đời sống tinh thần của đồng bào Khơme tỉnh Kiên Giang

Phật giáo Nam Tông trong đời sống tinh thần của đồng bào Khơme tỉnh Kiên Giang

  

(LLCT) - Kiên Giang là địa bàn cộng cư của nhiều dân tộc anh em đã tạo nên sự đa dạng trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của các cư dân. Đối với đồng bào Khơme, Phật giáo Nam tông đã bén rễ và ăn sâu vào đời sống tinh thần của đồng bào. Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khơme vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động, làm cho tình hình an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc diễn biến phức tạp.

Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên

Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên

(LLCT) - Trong quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng các tộc người ở Tây Nguyên đã không ngừng sáng tạo những di sản văn hóa đa dạng, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, do sự thay đổi về cơ cấu xã hội; sự biến đổi thể hiện trong văn hóa truyền thống đã làm thay đổi cơ bản đời sống văn hóa - xã hội Tây Nguyên. Thực trạng trên đòi hỏi công tác quản lý văn hóa ở Tây Nguyên là làm sao phải vừa tiếp thu những giá trị văn hóa mới, tiên tiến, vừa bảo tồn, phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số - Giải pháp quan trọng bảo đảm quyền bình đẳng dân tộc ở Việt Nam

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số - Giải pháp quan trọng bảo đảm quyền bình đẳng dân tộc ở Việt Nam

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số (DTTS); chú trọng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức người DTTS. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Bài viết đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS, từ đó đề xuất các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. 1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.

Chính sách dân số ở Việt Nam: Từ “sinh đẻ có hướng dẫn” đến “dân số và phát triển”

Chính sách dân số ở Việt Nam: Từ “sinh đẻ có hướng dẫn” đến “dân số và phát triển”

(LLCT) - Bài viết hệ thống hóa các giai đoạn chủ yếu của việc hoạch định và thực hiện chính sách dân số ở Việt Nam trong gần 60 năm qua, làm rõ tính tất yếu của việc chuyển hướng chính sách dân số từ: “kế hoạch hóa gia đình” sang “dân số và phát triển”; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu của chính sách dân số và phát triển ở Việt Nam: duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển.

Những thách thức trong thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Những thách thức trong thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều đối với đồng bào dân tộc thiểu số

(LLCT) - Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về xóa đói, giảm nghèo, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao như là điểm sáng về giảm nghèo. Từ năm 2016 - 2020, Việt Nam bắt đầu chuyển sang thực hiện giảm nghèo đa chiều theo xu hướng chung của các nước trên thế giới. Trên cơ sở làm rõ quan điểm của Việt Nam về giảm nghèo đa chiều, bài viết nêu lên những thách thức trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các quận, huyện của Thành phố Hà Nội

(LLCT) - Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Quản lý, sử dụng đất của nông, lâm trường ở Đắk Lắk -  thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

Quản lý, sử dụng đất của nông, lâm trường ở Đắk Lắk - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp

(LLCT) - Từ sau năm 1975, Đảng và Nhà nước đã có một số chủ trương lớn nhằm khai thác đất đai ở Tây nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, một trong những chủ trương đó có phát triển các nông, lâm trường (NLT). Điều đó đã góp phần tăng ngân sách địa phương, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Tuy nhiên, trong thời gian dài các NLTđã chiếm giữ diện tích đất lớn ở nhiều vị trí trọng yếu trong tỉnh nhưng khai thác và sử dụng chưa hiệu quả. Trong khi dó người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thiếu đất sản xuất đã gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn.

Trang 9 trong tổng số 41 trang.

Thông tin tuyên truyền