Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng xây dựng và phát huy vai trò giai cấp công nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, hiện nay lao động, việc làm của công nhân còn nhiều vấn đề cần giải quyết, môi trường làm việc và đời sống của một bộ phận công nhân còn nhiều khó khăn. Do vậy, chăm lo xây dựng giai cấp công nhân phát triển vững mạnh là trách nhiệm không chỉ của Đảng, Nhà nước mà còn của chính giai cấp công nhân.

Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên

Giải pháp thu hút sự tham gia của người dân trong phát triển du lịch ở các tỉnh Tây Nguyên

(LLCT) - Xu hướng chung trên toàn thế giới là thời gian lao động sẽ giảm xuống và thời gian nghỉ ngơi sẽ tăng lên, con người có điều kiện thỏa mãn ngày càng nhiều hơn những nhu cầu cá nhân. Sự bùng nổ tiêu dùng hàng hóa và các dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí sẽ tác động sâu sắc đến nền kinh tế thế giới.

Phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(LLCT) - Trong sự nghiệp CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đang ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng, quyết định. Tuy vậy, sự phát triển của công nhân Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu; trong đó vấn đề đội ngũ công nhân lành nghề vẫn đang là một điểm “nghẽn” của sự phát triển. Vì vậy, xác định những giải pháp nhằm phát triển đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công của cơ quan hành pháp

(LLCT) - Thực thi chính sách là một trong những giai đoạn quan trọng của chu trình chính sách công. Chất lượng, hiệu quả thực thi chính sách công phụ thuộc vào nhiều yếu tố với sự tham gia của nhiều cơ quan quyền lực, trong đó quan trọng nhất là hệ thống các cơ quan hành pháp. Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực thi chính sách song hệ thống cơ quan hành pháp vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập dẫn đến mục tiêu chính sách công chưa được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thái Nguyên – những kết quả to lớn và chiến lược trong thời gian tới

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Thái Nguyên – những kết quả to lớn và chiến lược trong thời gian tới

(LLCT) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội mỗi địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tình hình thu hút FDI đã phản ánh rõ nét bức tranh phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, với các con số rất ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng GDP đạt hơn 16% năm 2017.

Tăng cường công tác vận động cựu chiến binh trong thời kỳ mới

(LLCT) Cựu chiến binh là một lực lượng xã hội đông đảo. Công tác vận động cựu chiến binhhiện nay là một bộ phận trong công tác dân vận của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là Hội CCB Việt Nam. Trong những năm qua, công tác vận động cựu chiến binh đã đạt những bước tiến quan trọng, song cũng còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt Nam

(LLCT) - Tuy Việt Nam chưa xây dựng được những thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế nhưng một số công ty đã bước đầu vươn ra thị trường thế giới với các thương hiệu của cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều công ty đa quốc gia quan tâm đầu tư vào ngành cà phê Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực tham gia của cà phê Việt Nam vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tham gia vào các chương trình phát triển cà phê bền vững.

Chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

(LLCT)Lý luận và thực tiễn cho thấy mô hình hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam rất phong phú, đa dạng với nhiều hợp phần, nội dung đan xen, chồng chéo, rất phức tạp. Trên thực tế, an sinh xã hội được thực hiện theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp với mức đầu tư của xã hội tăng dần cùng với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, từ góc độ thu nhập của người dân, giá trị tuyệt đối và tỷ trọng của thu nhập từ an sinh xã hội vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ với mức giá trị tuyệt đối còn thấp và có biểu hiện của sự phân bố thiếu cân đối. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng luật an sinh xã hội và xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội góp phần phát triển bao trùm, bền vững.

Chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh đồng bằng ven biển

(LLCT) - Để đạt được phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, cần phải đạt được cả ba trụ cột; đồng thời cần làm cho phần giao nhau giữa ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường ngày càng mở rộng ra.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên (qua thực tế tỉnh Bắc Giang)

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên (qua thực tế tỉnh Bắc Giang)

(LLCT) - Tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Đồng thời, công tác phát triển đảng viên là đoàn viên có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

(LLCT) Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã ban hành ba nghị quyết quan trọng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường hành chính thông thoáng để phát triển kinh tế tư nhân xứng đáng là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế tri thức gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế tri thức gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

(LLCT) - Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ lớn của cả nước. Sự phát triển của Thành phố tạo động lực đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng cũng như cả nước nói chung. Để bảo đảm định hướng phát triển nhanh và bền vững, phát triển kinh tế tri thức được Thành phố đặc biệt quan tâm.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm

(LLCT) - Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng đảng và là một phương thức thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác kiểm tra, chú trọng công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên các địa bàn khó khăn ở Tây Nguyên hiện nay (Qua thực tế huyện Đăk Glong)

(LLCT) - Trong những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, Đảng bộ huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó nâng cao năng lực xây dựng, triển khai và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án có hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long

(LLCT) - Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có sinh thái đa dạng và đặc thù. Trong những năm qua, du lịch sinh thái đã được các tỉnh quan tâm phát triển và đem lại nhiều lợi ích nhiều mặt. Tuy vậy, hoạt động này cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục, tháo gỡ nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng lợi thế lớn của vùng.

Trang 9 trong tổng số 37 trang.