Trang chủ    Giới thiệu

Giới thiệu

Tạp chí Lý luận chính trị, những dấu mốc lịch sử phát triển

(LLCT) - Tạp chí Lý luận chính trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất tạp chí Thông tin lý luận và Nghiên cứu lý luận, với quá trình lịch sử phát triển hơn 35 năm.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: những dấu mốc lịch sử (1949 - 2014)

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: những dấu mốc lịch sử (1949 - 2014)

(LLCT)Sau 65 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2014), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lãnh đạo chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý - đã ghi dấu những mốc son lịch sử vẻ vang.

 

Thông tin tuyên truyền