Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”(1), nếu không có kiến thức thì không thể bình đẳng với các dân tộc khác được. Trong nhiều năm qua, thực hiện nguyên tắc: “Bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc và giúp nhau cùng phát triển”, giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm nhằm xóa dần khoảng cách chênh lệch về giáo dục giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng khác. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc ở Tây Nguyên. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay.

Nhận thức rõ hơn và hành động quyết liệt hơn trong phòng, chống lãng phí

(LLCT) - Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được coi trọng đúng mức. Bài viết góp phần làm rõ quan niệm về lãng phí, nguyên nhân gây ra lãng phí và công tác phòng, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước hiện nay. 

An ninh phi truyền thống - Những vấn đề đặt ra  và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số

An ninh phi truyền thống - Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số

(LLCT) - Bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là yêu cầu cấp thiết của các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Đối với nước ta, các mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, rất cần đẩy mạnh nghiên cứu, nhận diện thực trạng, dự báo xu hướng vận động và phát sinh, phát triển của các vấn đề an ninh phi truyền thống ở vùng dân tộc thiểu số, để từ đó có các giải pháp xử lý thích đáng.

Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại

Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại

(LLCT) - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích cực nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Phát triển mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa các tộc người thiểu số ở vùng Đông Bắc

Phát triển mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa các tộc người thiểu số ở vùng Đông Bắc

(LLCT) - Sinh kế là hoạt động kiếm sống của con người thông qua việc sử dụng các nguồn lực (con người, tự nhiên, vật chất, tài chính, xã hội...). Khi hoạt động sinh kế thích ứng, hoặc tránh được các tác động tiêu cực từ môi trường dễ bị tổn thương, đồng thời bảo đảm duy trì, phát triển được các nguồn lực trong cả hiện tại và tương lai thì được coi là sinh kế bền vững. Trên cơ sở Lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID, bài viết phân tích về mô hình sinh kế bền vững dựa trên tiềm năng tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Đông Bắc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Những hạn chế trong thực thi chính sách bình đẳng giới về chính trị ở Việt Nam

Những hạn chế trong thực thi chính sách bình đẳng giới về chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị, bảo đảm cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vẫn còn nhiều thách thức. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình thực thi chính sách, bài viết gợi mở một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế này. 

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý

(LLCT) - Nêu gương là trách nhiệm, là đạo lý, gắn với tư cách của cán bộ, đảng viên, là phương thức lãnh đạo quan trọng, hiệu quả, vừa có giá trị khoa học và nhân văn, tác động tích cực đến các đối tượng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền huyện, để cấp ủy và chính quyền huyện thực sự là nhân tố đảm bảo cho địa phương phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, giữ vững vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng.

Công tác dân vận góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân

Công tác dân vận góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân

(LLCT) - Công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân. Trong tiến trình đổi mới sâu rộng ở nước ta hiện nay, sự tham gia chính trị của người dân trở thành thước đo sự hoàn thiện của nền dân chủ XHCN, của hệ thống chính trị ở nước ta. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của công tác dân vận trong thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân, và nêu ra những giải pháp để phát huy vai trò của công tác dân vận đối với sự tham gia chính trị của người dân hiện nay.

Một số khó khăn, thách thức trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

Một số khó khăn, thách thức trong phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam

(LLCT) - Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu: kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2025 đạt 20% GDP, năm 2030 chiếm trên 30% GDP. Để đạt mục tiêu này, cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp phù hợp. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế số, bài viết nêu ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số ở Việt Nam thời gian tới.

Đồng Tháp thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

Đồng Tháp thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

(LLCT) - Nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, hiệu quả của Đảng, được đề cao, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Qua hơn 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, Đồng Tháp đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Tỉnh. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng, còn hình thức, mờ nhạt... Vì vậy cần tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vĩnh Phúc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Vĩnh Phúc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(LLCT) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai một cách bài bản và quyết liệt việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Vĩnh Phúc cũng đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, rất cần sự quan tâm tháo gỡ của Trung ương.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ngày 25-10-2017 đến nay đã triển khai được hai năm. Nghị quyết đã được thể chế hóa thành nhiều văn bản do Quốc hội, Chính phủ ban hành. Quá trình thực hiện bước đầu đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt trong đổi mới, sắp xếp các cơ quan nhà nước tương đồng hoặc trùng chéo về chức năng trong hệ thống. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những khó khăn khiến việc sắp xếp ở nhiều nơi chưa đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, cần xác định đúng trọng tâm để việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đạt kết quả mong muốn.

 Kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Giải pháp then chốt trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Giải pháp then chốt trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

(LLCT) - Sau 12 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và 9 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá và đóng góp lớn vào công cuộc đổi mới đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình tiến ra biển và bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc. Bài viết đánh giá những thành tựu và hạn chế của quá trình giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển với bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia qua thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Công nghiệp chế biến thủy sản - Tiềm năng phát triển và những vấn đề đặt ra đối với Thành phố Cần Thơ

Công nghiệp chế biến thủy sản - Tiềm năng phát triển và những vấn đề đặt ra đối với Thành phố Cần Thơ

(LLCT)  Công nghiệp chế biến thủy sản là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố Cần Thơ. Trong thời gian qua, ngành đã phát triển khá tốt nhờ đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu, mở rộng diện tích nuôi trồng và gia tăng sản lượng thủy sản, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến... Để phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có, trong thời gian tới, Cần Thơ cần tập trung vào giải quyết những hạn chế về trình độ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, xây dựng quy hoạch phát triển hợp lý,...-

 

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Hiện nay, khoảng 65% người dân Việt Nam sinh sống ở nông thôn, trong đó đại đa số là nông dân. Là nhân vật trung tâm của xã hội nông thôn, họ chính là chủ thể của mọi quá trình kinh tế - văn hóa - xã hội diễn ra tại khu vực này. CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến nhận thức, phương thức lao động sản xuất, cơ cấu xã hội, môi trường sống và vai trò của nông dân. Cơ hội mà cuộc cách mạng này mang lại rất to lớn, nhưng nguy cơ, thách thức đối với người nông dân cũng không hề nhỏ. Do đó, đặt ra yêu cầu phải nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao thu nhập và đời sống, vị thế và vai trò của nông dân để họ có thể đứng vững trước vòng xoáy của toàn cầu hóa và CMCN 4.0.

Trang 2 trong tổng số 41 trang.

Thông tin tuyên truyền