Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

(LLCT) - Cấp xã là cấp cuối cùng trong hệ thống chính trị và hệ thống chính quyền của Việt Nam. Công chức cấp xã giữ vai trò quan trọng mang tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính quyền nói chung và cấp xã nói riêng. Là cấp gần dân nhất, trực tiếp đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, nên việc xây dựng văn hóa ứng xử của công chức cấp xã là yêu cầu tất yếu khách quan, là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách hành chính - cải cách nền công vụ và xây dựng đội ngũ công chức hành chính ở nước ta hiện nay.

Phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trong đời sống văn hóa

Phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trong đời sống văn hóa

(LLCT) - Quá trình hội nhập toàn cầu đem lại cho con người những cơ hội thuận lợi trong việc tiếp cận, thụ hưởng những xuất bản phẩm văn hóa đa dạng, phong phú đến từ nhiều quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm hay, hữu ích là sự xâm nhập của không ít sản phẩm có nội dung độc hại. Nhận diện để có giải pháp phòng, chống những sản phẩm đó là việc làm cần thiết để không ngừng kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện hiện nay.

Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số miến núi phía Bắc nước ta hiện nay

Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số miến núi phía Bắc nước ta hiện nay

(LLCT) - Ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số, cùng với đó là nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thời gian gần đây có rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện và hoạt động ở khu vực này, như: Hiện tượng Giê Sùa, Hiện tượng Bà Cô Dợ, Hiện tượng Dương Văn Mình, Hiện tượng San sư khẹ tọ, Hội thánh Đức Chúa Trời... đã có những tác động tiêu cực đến cuộc sống của đồng bào, gây phức tạp xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự ở khu vực. Do đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo... 

Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

(LLCT) - Tóm tắt: Truyền thông - báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thiết chế này vẫn còn nhiều hạn chế. Mục tiêu chính của bài viết là phân tích một số hạn chế, bất cập  và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong việc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: những bài học dưới góc nhìn chính trị học

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: những bài học dưới góc nhìn chính trị học

(LLCT) - Đại dịch COVID-19 gây ra thảm họa không chỉ cho sự sống của con người, mà còn làm “đảo lộn” đời sống xã hội toàn thế giới. Cuộc chiến của các nước chống đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay, đang đặt ra nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống quốc gia và quốc tế. Trong đó, từ góc nhìn Chính trị học nổi lên những bài học về trách nhiệm chính trị của lãnh đạo các quốc gia, về xây dựng thể chế toàn cầu, về chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác giữa các nước, về xây dựng hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Những bài học đó được đúc kết từ thực tiễn, có thể cung cấp một số luận cứ và luận chứng cho các nhà hoạch định chính sách tham khảo.

Xây dựng Đảng bộ Tổng Tham mưu đáp ứng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới

(LLCT) - Trong 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu là nhân tố bảo đảm cho việc thực hiện trung thành, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng trong mọi hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu để tạo nên truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu: “Trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng”. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu sẽ tập trung xây dựng các tổ chức đảng, trước hết là các cấp ủy vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ chỉ huy các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Liên kết xã hội ở các khu đô thị mới ở nước ta hiện nay

Liên kết xã hội ở các khu đô thị mới ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Liên kết xã hội là một nhu cầu khách quan của bất kỳ một cộng đồng dân cư nào. Tuy nhiên, liên kết xã hội tại các đô thị mới ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu để có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng liên kết xã hội ở các khu đô thị mới.

Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình tổ chức Đảng ở cơ quan chính quyền địa phương hiện nay

Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình tổ chức Đảng ở cơ quan chính quyền địa phương hiện nay

(LLCT) - Xây dựng mô hình tổ chức đảng ở cơ quan chính quyền địa phương là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp. Mục tiêu của xây dựng mô hình tổ chức đảng ở cơ quan chính quyền địa phương là thiết kế mô hình tổ chức đảng phù hợp thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng đối với cơ quan chính quyền địa phương, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của cơ quan chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

Cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

(LLCT) - Cơ cấu dân số là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở phân tích thực trạng cơ cấu dân số phản ánh xu hướng phát triển dân số ở đồng bằng sông Cửu Long, bài viết đề cập những vấn đề như nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh, nữ hóa trong già hóa dân số và tác động của già hóa dân số, nguy cơ mất cơ hội dân số vàng ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách để giải quyết những nguy cơ, thách thức đó. 

Thực hiện trách nhiệm giải trình - Tính tất yếu trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

Thực hiện trách nhiệm giải trình - Tính tất yếu trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

(LLCT) - Nền hành chính nước ta đang đi những bước đầu tiên trên con đường chuyển đổi từ mô hình “chính phủ quản lý toàn diện” sang mô hình “chính phủ kiến tạo”. Điều này thể hiện trên các phương diện chủ yếu như thể chế, bộ máy nhà nước, đội ngũ công chức hành chính, phòng, chống tham nhũng... Trong đó, thực hiện trách nhiệm giải trình là một trong những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Bài viết này góp phần làm rõ tính tất yếu khách quan và những giải pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả trách nhiệm giải trình của Chính phủ với nhân dân trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.

Thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

Thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

(LLCT) - Bảo đảm quyền con người (QCN) là nghĩa vụ quan trọng của mỗi quốc gia, dân tộc trong cộng đồng nhân loại. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Ưu tiên quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh này đòi hỏi phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, quyền được khám chữa bệnh... song có thể phải hạn chế một số quyền khác như quyền tự do đi lại, quyền riêng tư, quyền tự do hội họp... Điều đó cho thấy, việc bảo đảm QCN đòi hỏi mỗi cá nhân phải tôn trọng quyền của người khác, bảo đảm QCN phải gắn liền với việc thực hiện trách nhiệm của công dân với đất nước và trách nhiệm của con người với cộng động xã hội.

Thực trạng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và một số đề nghị

(LLCT) - Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới ở các ngành, các cấp luôn là vấn đề hết sức quan trọng. Gần đây, việc tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được quan tâm đặc biệt nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Bài viết đề cập đến các nội dung này và những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết để chủ trương thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt được mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.

Hiện tượng cải đạo, đổi đạo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Hiện tượng cải đạo, đổi đạo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số đã từ bỏ tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, hoặc vẫn giữ tín ngưỡng truyền thống nhưng chuyển sang theo các tôn giáo lớn như đạo Tin lành và Phật giáo, hoặc các hiện tượng tôn giáo mới, tiêu biểu là Hà Mòn và Dương Văn Mình. Hiện tượng cải đạo, đổi đạo này tác động không nhỏ đến các mặt đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với công tác tôn giáo và công tác dân tộc.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam coi con người là nhân tố quyết định sự phát triển, được thể hiện trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó có 50 dân tộc sinh sống ở vùng núi, vùng biên giới, kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều thiếu thốn, việc chăm sóc y tế còn gặp nhiều khó khăn. Bài viết đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách của Đảng về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng các dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ đổi mới và đề xuất giải pháp đổi mới và hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách này trong thời gian tới.

Phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam: Thành tựu, thách thức và một số giải pháp trong giai đoạn mới

Phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam: Thành tựu, thách thức và một số giải pháp trong giai đoạn mới

(LLCT) - Hơn 10 năm qua, số lượng và chất lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý đã tăng lên. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tăng liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ là Đại biểu Quốc hội đã bắt đầu tăng lên, v.v. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tăng lên nhưng không ổn định. Bài viết chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản của hạn chế trên như: nhận thức về vai trò của phụ nữ và công tác cán bộ nữ; việc triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ và những khó khăn liên quan trực tiếp đến cán bộ nữ. Từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào chính trị trong giai đoạn mới.

Trang 2 trong tổng số 43 trang.

Thông tin tuyên truyền