Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Tác động của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Liên bang Nga

(LLCT) - Sau hơn 2 năm, trải qua 8 vòng đàm phán chính thức, ngày 29-5-2015, tại Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), mở ra một bước ngoặt mới trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khối nói chung và đặc biệt là Liên bang Nga nói riêng.

Tăng cường liên kết vùng nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên

Tăng cường liên kết vùng nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên

(LLCT) - Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và giàu tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, tài nguyên khí hậu đặc thù để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung. Tuy đã có bước phát triển quan trọng, nhưng nhìn chung Tây Nguyên hiện nay vẫn là vùng nghèo, quy mô kinh tế nhỏ yếu; mà nguyên nhân cơ bản là liên kết vùng, phân công giữa các tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, tăng cường hoạt động liên kết vùng nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng Tây Nguyên là vấn đề có tính cấp thiết.

Vấn đề công khai thông tin về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

(LLCT) - Quyền được thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người, thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, được ghi nhận trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, thể hiện thái độ tích cực hội nhập quốc tế theo xu thế nhân quyền và hòa bình. Tuy nhiên, việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân ở Việt Nam trong mối tương quan với các loại quyền chính trị - dân sự khác còn nhiều hạn chế do chưa có cơ chế pháp lý hữu hiệu, đầy đủ.

Một số giải pháp bảo đảm an ninh chính trị vùng biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên

Một số giải pháp bảo đảm an ninh chính trị vùng biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên

(LLCT) - Vùng biên giới Việt - Lào thuộc địa phận tỉnh Điện Biên là địa bàn xung yếu về an ninh chính trị vì đây là khu vực giáp ranh và có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các cấp ủy đảng, chính quyền vùng biên giới Việt - Lào của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một số giải pháp phát huy dân chủ ở cơ sở

(LLCT) - Thể hiện rõ bản chất tiến bộ của chế độ, ngay từ khi chính quyền cách mạng mới được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẳng định quyền lực nhà nước là của nhân dân và nhấn mạnh việc thực thi dân chủ ở từng cấp, từng công việc và vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và có trách nhiệm thực thi quyền và nghĩa vụ trong vị thế của người làm chủ.

Vĩnh Long phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(LLCT) - Nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ công chức, viên chức, trí thức, doanh nhân và quản lý doanh nghiệp, càng giữ vị trí trung tâm của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

Chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã và quá trình triển khai ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã và quá trình triển khai ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

(LLCT) - Thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long được đặc biệt quan tâm tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Một số kinh nghiệm bước đầu từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong thời kỳ đổi mới

Một số kinh nghiệm bước đầu từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Từ thực tiễn 6 lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp, bài nghiên cứu tập trung vào các khâu là tuyển chọn và bồi dưỡng, đào tạo và kinh nghiệm cùng các vấn đề nảy sinh từ hai mảng thực tế, là công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương và thực tế của những lớp tạo nguồn cán bộ chiến lược gần đây tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Tư tưởng về công nghiệp hóa là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về kinh tế. Tư tưởng công nghiệp hóa của Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận hết sức quan trọng để Đảng ta vận dụng vào phát triển các lĩnh vực kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt tư tưởng đó, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp trong thời kỳ đổi mới.

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức - Kết quả và kinh nghiệm

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức - Kết quả và kinh nghiệm

(LLCT) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Chủ trương của Đảng đã được các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Vong tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Pháp luật thời Hậu Lê với việc phòng ngừa tham nhũng trong tuyển chọn và sử dụng quan chức

(LLCT) - Năm 1428, sau khi giành lại độc lập cho dân tộc, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu triều đại Hậu Lê. Nhờ những chính sách tiến bộ của Triều đình, đặc biệt là chính sách tuyển chọn, đào tạo, quản lý quan chức, đã góp phần quan trọng vào công cuộc chấn hưng đất nước. Những kinh nghiệm quý báu từ chính sách đối với quan chức thời kỳ này có giá trị tham khảo hữu ích cho công tác cán bộ ở nước ta hiện nay.

Liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra đối với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế

Liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra đối với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế

(LLCT) - Trong những năm qua, chủ trương liên kết vùng của Đảng và Nhà nước đã từng bước được hiện thực hóa, tạo bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội cho các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những bất cập về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách... đòi hỏi phải sớm có các giải pháp khắc phục.

Gia Lai: Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

Gia Lai: Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

(LLCT) - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Hệ thống chính trị (HTCT) cơ sở mạnh sẽ góp phần tích cực trong tổ chức và vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thu hút FDI và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay

Thu hút FDI và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam hiện nay

(LLCT)Hiện nay, xu hướng đầu tư ra nước ngoài ngày càng gia tăng và là yếu tố tích cực giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ cũng như học hỏi kinh nghiệm trong quản lý đầu tư,...

Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới một nhà nước kiến tạo

Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới một nhà nước kiến tạo

(LLCT) - Đổi mới bộ máy nhà nước là một biện pháp quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là quá trình chủ động, tự giác đổi mới bộ máy nhà nước từ cơ chế hành chính, tập trung quan liêu sang bộ máy quản lý xã hội bằng pháp luật, theo pháp luật nhằm mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; là quá trình đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với đổi mới thể chế kinh tế, phù hợp với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Trang 10 trong tổng số 36 trang.