Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc các Học viện trong Quân đội đối với công tác nghiên cứu khoa học

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc các Học viện trong Quân đội đối với công tác nghiên cứu khoa học

(LLCT) - Nghiên cứu khoa học ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm ở các học viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo tốt nội dung này có ý nghĩa to lớn, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi quan điểm chỉ đạo về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các nhà trường”(1), tạo cơ sở vững chắc cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng hệ thống tri thức lý luận, các phương tiện, khí tài công nghệ cao, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

 

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng

(LLCT) - Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn Thanh niên) cấp huyện ở thành phố Hà Nội đã rất tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bài viết phân tích, làm rõ thực trạng Đoàn Thanh niên cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này.

 

Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

(LLCT) - Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ trương đúng đắn đó được thể hiện rõ trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19. Trên cơ sở khái quát chủ trương của Đảng về công tác y tế, những kết quả đạt được, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

Tái cơ cấu thị trường lao động để phát triển kinh tế Việt Nam

Tái cơ cấu thị trường lao động để phát triển kinh tế Việt Nam

(LLCT) - Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng theo hướng tiêu cực và làm bộc lộ nhiều vấn đề bất cập của thị trường lao động ở Việt Nam. Tình trạng thiếu hụt lao động, mất cân đối về cơ cấu lao động đang là những rào cản đối với tốc độ phát triển kinh tế. Trên cơ sở đánh giá tình hình lao động Việt Nam hiện nay, bài viết đưa ra những phương hướng và giải pháp tái cơ cấu thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh tình hình mới.

Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại"(1). Đây là nhận thức mới sâu sắc hơn và toàn diện của Đảng ta về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội

Giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội

(LLCT) - Nâng cao văn hoá chính trị là một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích một số giải pháp chủ yếu tác động đến các yếu tố cấu thành, nhằm nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Bình Dương 25 năm tái lập - Những chính sách và giải pháp vượt trội

Bình Dương 25 năm tái lập - Những chính sách và giải pháp vượt trội

(LLCT) - Trong 25 năm tái lập (1997-2021), tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vượt trội, giúp tỉnh khai mở lộ trình công nghiệp hóa và làm nên dấu ấn của một thời kỳ phát triển sôi động nhất trong lịch sử địa phương. Nhìn từ những chính sách và giải pháp này cho thấy, Bình Dương đã tới ngưỡng một chu kỳ phát triển và cần có nhận thức mới trong giai đoạn tiếp theo với những chính sách và giải pháp vượt trội để khai mở thời kỳ phát triển cao hơn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội

Xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội

(LLCT) - Để xây dựng các chính sách phát triển xã hội phù hợp và có hiệu quả cần dựa trên việc nắm bắt và dự báo đúng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội trong các giai đoạn phát triển. Bài viết tập trung phân tích biến đổi cơ cấu xã hội ở nước ta, từ đó nhận diện một số thách thức chủ yếu, đồng thời đề xuất một số giải pháp góp phần hoạch định chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong xây dựng lực lượng dự bị động viên

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong xây dựng lực lượng dự bị động viên

 

(LLCT) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

 

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

(LLCT) - Bài viết đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) qua kết quả điều tra, khảo sát tại địa bàn 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực trạng và giải pháp” do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Hoạt động truyền thông của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Hoạt động truyền thông của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Truyền thông của cơ quan nhà nước giúp cung cấp thông tin, giải trình về chính sách, pháp luật, định hướng dư luận... Thời gian qua, các cơ quan nhà nước Việt Nam đã thực hiện công tác này một cách chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả hơn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Thông qua phân tích tình hình thực hiện, những kết quả, hạn chế trong công tác truyền thông của cơ quan nhà nước, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Vấn đề xã hội nổi bật trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

Vấn đề xã hội nổi bật trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

(LLCT) - Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với biến thể Delta lây lan nhanh và kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng về kinh tế và đặt ra nhiều vấn đề xã hội(1) mới nảy sinh trong đời sống xã hội, trong đó nổi bật là các bất cập trong lao động - việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội.

Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm ở Việt Nam

Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm ở Việt Nam

(LLCT) - Cách mạng khoa học và công nghệ đã và đang làm thay đổi cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm. Bài viết phân tích những tác động lớn của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lĩnh vực lao động, việc làm tại Việt Nam trên ba khía cạnh: làm suy giảm lao động tại một số ngành thông qua xu hướng thay thế lao động; thay đổi các kỹ năng lao động; làm thay đổi bản chất việc làm và các quan hệ lao động; từ đó, đề xuất một số gợi ý về chính sách giúp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

(LLCT) - Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên quy mô lớn trong 10 năm tới. Bài viết khái quát một số mô hình, triển vọng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. 

Giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp ở tỉnh Hòa Bình

Giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp ở tỉnh Hòa Bình

(LLCT) - Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến phương, cơ sở trên toàn quốc. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã góp phần cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hệ thống chính trị và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần tập trung giải quyết. Trong đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trang 10 trong tổng số 58 trang.

Thông tin tuyên truyền