Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Dự báo đúng là yêu cầu khách quan và yếu tố then chốt trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:31
1470 Lượt xem

Dự báo đúng là yêu cầu khách quan và yếu tố then chốt trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng

PGS, TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Dự báo đúng là nhận thức quy luật, thể hiện trình độ, trí tuệ, năng lực và phương pháp tư duy, khả năng hành động. Công tác dự báo cũng là một trong những năng lực lãnh đạo của đảng chính trị, của người lãnh đạo. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng năng lực dự báo để có quyết sách đúng đắn, phù hợp và chủ động trong mọi tình huống, hoàn cảnh vì một Việt Nam độc lập, tự cường, hùng mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Từ khóa: công tác dự báo; dự báo đúng; năng lực lãnh đạo.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền