Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển đội ngũ doanh nhân hiện nay
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:42
1412 Lượt xem

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển đội ngũ doanh nhân hiện nay

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG
Vụ Quản lý khoa học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Đội ngũ doanh nhân Việt Nam có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ doanh nhân không chỉ có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, mà còn tạo công ăn việc làm, ổn định xã hội, góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đội ngũ doanh nhân Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong phát xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân hiện nay.
Từ khóa: đội ngũ doanh nhân; Đảng lãnh đạo; phát triển doanh nhân; doanh nhân Việt Nam
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền