Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:16
1431 Lượt xem

Nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người

TS ĐINH QUANG THÀNH

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Thời gian qua, có nhiều thông tin xuyên tạc sự thật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những luận điệu này không mới, mà là những cắt xén hoặc chắp ghép các vấn đề theo chủ kiến cá nhân nhằm phủ nhận vai trò, sự nghiệp và những cống hiến của Người đối với cách mạng Việt Nam; hòng gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động trong nhân dân về con đường cách mạng Việt Nam, nhất là việc thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết.

Từ khóa: cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh; đấu tranh; phản bác luận điệu xuyên tạc; tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền