Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng đối với chính quyền địa phương
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:34
2535 Lượt xem

Phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng đối với chính quyền địa phương

PGS, TS Vũ Hoàng Công

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt: Xây dựng và điều hành chính quyền địa phương luôn là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện cụ thể vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bộ máy chính quyền địa phương hiện nay là kết quả của quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng chính quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền ở địa phương. Bên cạnh những thành tựu, ở nhiều địa phương còn hạn chế, yếu kém do những nguyên nhân trực tiếp từ hệ thống chính trị ở địa phương và cả những nguyên nhân gián tiếp từ hệ thống chính trị cấp trung ương. Bài viết góp phần làm rõ những nội dung này. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ năm 2022-2024: “Đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng với các cấp chính quyền địa phương”.

Từ khóa: hệ thống chính trị địa phương; chính quyền địa phương; đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền