Trang chủ    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mô hình quản trị quốc gia của Trung Quốc và một số kinh nghiệm
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 14:49
1081 Lượt xem

Mô hình quản trị quốc gia của Trung Quốc và một số kinh nghiệm

PGS, TS NGUYỄN MINH HOÀN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TS PHAN MẠNH TOÀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

Tóm tắt: Xây dựng, đổi mới và từng bước hoàn thiện nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là đòi hỏi tất yếu đối với các quốc gia nhằm bảo đảm sự phát triển bao trùm và bền vững. Trên cơ sở phân tích mô hình quản trị quốc gia của Trung Quốc, bài viết rút ra những kinh nghiệm cho việc đổi mới quản trị quốc gia ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Từ khóa: mô hình quản trị quốc gia; kinh nghiệm Trung Quốc; phát triển bao trùm.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền