Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Ý chí tự lực, tự cường trong "giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

Ý chí tự lực, tự cường trong "giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”

(LLCT) - Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XII triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí giá trị cốt lõi. Đây là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng tới xây dựng hệ giá trị cho thanh niên Việt Nam hiện nay. Bài viết nghiên cứu về giá trị ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, trên cơ sở đó đề xuất bổ sung ý chí tự lực, tự cường vào hệ giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Nhận diện, phê phán các luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhận diện, phê phán các luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng. Chính vì vậy, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội, chống phong trào cộng sản và công nhân luôn tập trung tấn công các đảng cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Bài viết nhận diện và phê phán các luận điệu chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo tất yếu, khách quan của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Bài viết làm rõ những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới để minh chứng cho sự lựa chọn duy nhất đúng đắn đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá cách mạng; khẳng định niềm tin vào con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động xuất bản. Xuất bản có vai trò trọng yếu trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng nói chung và trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Bài viết phân tích các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của công tác xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là cơ sở để hoạt động xuất bản tiếp tục phát huy sứ mệnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay

Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay

(LLCT) - Sự tồn tại của những tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu trong điều kiện của một xã hội mới và những trở ngại của chúng đối với quá trình xây dựng xã hội mới là không tránh khỏi. Trên cơ sở nhận thức những tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu ở nước ta hiện nay, bài viết đưa ra một số giải pháp để hạn chế, tiến tới loại bỏ, đồng thời với xây dựng ý thức xã hội mới.

Để từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ hiện nay

Để từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ hiện nay

(LLCT) - Trong văn hóa chính trị của nhiều nước phát triển, sẵn sàng từ chức trở thành hành vi được coi là “có văn hóa” khi tham gia vào đời sống chính trị. Từ ý nghĩa đó, hành vi “từ chức” được xem là hành vi ứng xử văn minh ở các nước tiên tiến. Trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề từ chức ở Việt Nam, bài viết đề xuất giải pháp góp phần xây dựng hành vi “từ chức” trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi không đủ uy tín, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng

(LLCT) - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên là nhằm phát huy tính sáng tạo, nguồn sức mạnh của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Đảng, củng cố lòng tin, mối quan hệ của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó còn là trách nhiệm của Mặt trận và các t­ổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh và những vấn đề cần chú ý trong hệ thống chính trị Việt Nam

Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh và những vấn đề cần chú ý trong hệ thống chính trị Việt Nam

(LLCT) - Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội tư bản. Sự phân quyền, cơ chế kiềm chế, đối trọng giữa các đảng đã tạo động lực, sự năng động trong hoạt động chính trị, nhưng cũng bộc lộ rõ những hạn chế và giới hạn không thể vượt qua do chính từ sự phân tán, chia rẽ, lãng phí nguồn lực và vấn đề chuyên chế của đa số. Từ góc độ tham chiếu với hệ thống chính trị một đảng cộng sản cầm quyền, hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay cần tập trung hoàn thiện: tính tiền phong, gương mẫu, tính đại diện lợi ích, tính khoa học, hợp lý trong thực thi và kiểm soát quyền lực, mở rộng dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Các lý thuyết chính trị hình thành, phát triển gắn liền với các bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa cụ thể. Không chỉ là sự trừu tượng hóa, khái quát hóa thực tiễn mà các lý thuyết chính trị là sự tổng kết, đúc kết các quy luật vận động của xã hội. Mỗi lý thuyết, học thuyết hay trường phái chính trị thường gắn liền với một tác giả hoặc một nhóm tác giả mà trong phần lớn các trường hợp là các triết gia, nhà tư tưởng, nhà khoa học chính trị, nhà xã hội học hay nhà kinh tế học. Việc nghiên cứu các lý thuyết chính trị hiện đại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, để tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần định hình nhận thức lý luận, nhất là trong bối cảnh Việt Nam tăng cường công tác nghiên cứu và nâng tầm lý luận của Đảng. Bài viết nhận diện lý thuyết chính trị hiện đại trên thế giới và gợi mở tiếp cận nghiên cứu ở Việt Nam.

Công chúng truyền thông trong bối cảnh truyền thông số ở Việt Nam

Công chúng truyền thông trong bối cảnh truyền thông số ở Việt Nam

(LLCT) - Nghiên cứu công chúng truyền thông là một trong những vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Bài viết khái quát về công chúng truyền thông trong thời kỳ công nghệ số, môi trường truyền thông ngày càng đa dạng, đa chiều và phong phú hơn. Trong bối cảnh này, công chúng truyền thông đã thay đổi cách thức tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí truyền thông chủ động, phù hợp với các yêu cầu mới.

Nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mỹ thuật nước ta đã có sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống tinh thần và môi trường thẩm mỹ của nhân dân, hình thành lối sống, lối ứng xử văn hóa nhân văn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết làm rõ những thành tựu, hạn chế, đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cách mạng thông tin hiện đại và những tác động toàn cầu

Cách mạng thông tin hiện đại và những tác động toàn cầu

(LLCT) - Cách mạng thông tin toàn cầu hiện đại (Cách mạng thông tin lần thứ năm) và những chuyển biến mà nó đã và đang đem lại cho toàn xã hội và mỗi người, là mở đầu và nội dung chủ yếu của kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Thực chất của cách mạng thông tin hiện đại là gì và cuộc cách mạng này mang đến điều gì mới cho xã hội và con người, cần phải làm gì để hài hòa nhu cầu và năng lực của con người với dòng thông tin đa tầng và biến đổi như vũ bão hiện nay. Bài viết góp phần làm rõ các vấn đề nêu trên.

Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công

(LLCT) - Đổi mới khu vực công là tìm kiếm các phương tiện mới và tốt hơn để đạt được các mục đích công. Đổi mới sáng tạo trong khu vực công không chỉ tạo ra sự đổi mới bên trong mà còn góp phần, tạo điều kiện để đổi mới bên ngoài khu vực công hay toàn xã hội. Bài viết khái quát một số vấn đề lý luận về đổi mới sáng tạo trong khu vực công, đồng thời chỉ ra các cơ hội và thách thức đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam.

Báo chí, truyền thông với truyền thông chính sách kinh tế tại Việt Nam

Báo chí, truyền thông với truyền thông chính sách kinh tế tại Việt Nam

(LLCT) - Truyền thông chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí, truyền thông. Hệ thống truyền thông như cầu nối giữa chính phủ và công chúng để giám sát và định hướng thông tin. Truyền thông đại chúng do vậy đóng vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn bộ quá trình chính sách. 

 

Truyền thông đại chúng với quá trình xây dựng và thực thi chính sách công

Truyền thông đại chúng với quá trình xây dựng và thực thi chính sách công

(LLCT) - Truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng xuyên suốt quy trình chính sách công. Với vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội nói chung và trong truyền thông chính sách nói riêng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Bài viết làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng trong việc truyền thông chính sách công hiện nay.

Trang 3 trong tổng số 33 trang.

Thông tin tuyên truyền