Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Vai trò của ngành sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Vai trò của ngành sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(LLCT) - Sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với sự thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất sản xuất công nghiệp, qua đó bảo đảm tăng trưởng kinh tế dài hạn. Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa sản xuất và quá trình công nghiệp hóa, phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển trên thế giới, trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm phát triển sản xuất, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Văn nghệ sĩ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Văn nghệ sĩ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn xã hội, càng đặc biệt hơn với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, có nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng, công chúng. Văn nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm trong hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam phát triển.

Yêu cầu và giải pháp nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược trong Quân đội

Yêu cầu và giải pháp nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược trong Quân đội

(LLCT) - Năng lực tư duy là yếu tố quan trọng cấu thành phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược trong Quân đội nhân dân Việt Nam; là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ huy. Quá trình hình thành, phát triển năng lực tư duy của người cán bộ do nhiều yếu tố tạo thành, trong đó yếu tố quan trọng nhất là thông qua đào tạo và trải nghiệm hoạt động thực tiễn. Bài viết làm rõ một số nội dung chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược trong Quân đội.

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp xã hiện nay

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp xã hiện nay

(LLCT) - Hệ thống chính trị cấp xã là bộ phận cấu thành hệ thống chính trị ở nước ta, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Trên cơ sở khảo sát thực trạng chất lượng hệ thống chính trị cấp xã, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT) - Hệ giá trị văn hóa là một trong những hệ giá trị cốt lõi, cơ bản và là nền tảng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước. Bài viết phân tích về việc xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

(LLCT) - Bài viết làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và khái niệm cơ chế, thể chế xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ thí thức này. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó nhấn mạnh giải pháp đột phá là xây dựng và hoàn thiện “Thể chế xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học về chuyển đổi số ở Việt Nam

Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học về chuyển đổi số ở Việt Nam

(LLCT) - Chuyển đổi số là cuộc chuyển đổi toàn diện từ không gian thực lên không gian số, cho phép đưa toàn bộ hoạt động lên không gian số, diễn ra ở nước ta với tốc độ nhanh và theo ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian qua nước ta đã đạt những kết quả bước đầu trong việc tạo dựng nền tảng cho sự chuyển đổi số một cách toàn diện. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thành công và phát huy các lợi ích tích cực của chuyển đổi số đối với phát triển xã hội bền vững cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nghiên cứu xã hội học về chuyển đổi số để có những cơ chế, chính sách hợp lý. Với các phương pháp nghiên cứu khoa học thực nghiệm, các tiếp cận xã hội học về quá trình chuyển đổi số sẽ là cơ sở thực tiễn góp phần hỗ trợ các hoạch định chính sách về chuyển đổi số khả thi và hiệu quả.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

(LLCT) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”(1). Bài viết nghiên cứu các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận diện hành vi lợi dụng quyền lực và thực trạng trong công tác cán bộ hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác này, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về giá trị “no ấm” đối với cá nhân và gia đình Việt Nam: sự hoàn thành và hướng tới giá trị thay thế

Về giá trị “no ấm” đối với cá nhân và gia đình Việt Nam: sự hoàn thành và hướng tới giá trị thay thế

(LLCT) - Trong hệ giá trị cá nhân và gia đình Việt Nam, “no ấm” là một giá trị phản ánh nhu cầu cơ bản của cuộc sống, có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử và là mục tiêu phấn đấu của quốc gia, mỗi cá nhân và gia đình. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, mức sống đại bộ phận người dân được nâng cao, giá trị “no ấm” về cơ bản đã được vượt qua và thay thế bằng những giá trị mới. Xem xét những đặc điểm về mức sống của các gia đình trung lưu, bài viết dự báo, khi tỷ lệ dân số thuộc tầng lớp trung lưu sẽ vượt 50% dân số cả nước vào năm 2030, giá trị “no ấm” sẽ được thay thế bằng các giá trị như “tính trung lưu” và “đời sống trung lưu”.

Nhận diện “bạn - thù” trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Nhận diện “bạn - thù” trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(LLCT) - Trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay, việc nhận diện rõ đối tượng cần đấu tranh, phân biệt rõ đâu là bạn - đâu là thù, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn nội dung, hình thức chống phá, từ đó tìm ra các biện pháp đấu tranh một cách phù hợp là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bài viết chỉ cách thức nhận diện đối tượng thông qua một số hình thức chống phá trên mạng xã hội, từ đó gợi mở giải pháp phòng chống, góp phần vào thực hiện hiệu quả công tác này.

Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

(LLCT) - Kỹ trị là khái niệm được tiếp cận từ nhiều phương diện khác nhau: như một loại quyền lực, như một phương pháp ra quyết định, hay như một loại chính phủ. Kỹ trị có mối quan hệ với dân chủ vốn được tiếp cận như một giá trị hay một phương thức quản lý và điều hành xã hội. Trong tiến trình mở rộng dân chủ ở Việt Nam hiện nay, nhận diện đúng bản chất của kỹ trị là cơ sở để vận dụng vào quá trình phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân tộc ở nước ta.

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong cấu trúc xã hội Việt Nam, tầng lớp trung lưu đã hình thành và phát triển cả về quy mô và chất lượng. Dựa trên các số liệu thống kê chính thức và các kết quả nghiên cứu gần đây, bài viết tập trung làm rõ vị thế, vai trò của tầng lớp trung lưu ở nước ta hiện nay, được thể hiện ở những đóng góp trong các quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, cũng như trong sự trưởng thành về chính trị của tầng lớp này. Qua đó bài viết chỉ ra một số xu hướng tích cực và triển vọng nâng cao vai trò của tầng lớp trung lưu Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước thời gian tới.

Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong thời gian gần đây, công tác truyền thông của hệ thống cơ quan công quyền đã có nhiều đổi mới, có những đóng góp quan trọng vào việc thông tin đến người dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan công quyền, kết nối giữa hệ thống các cơ quan công quyền với nhân dân. Tuy nhiên, công tác truyền thông trong hoạt động công vụ còn bộc lộ một số hạn chế: phản ứng chưa nhanh, vào cuộc chưa quyết liệt, có nơi còn lúng túng. Đây là cơ hội để các thế lực phản động xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cơ quan công quyền, trên hết là làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bài viết nêu thực trạng và một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công tác truyền thông trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong những tình huống đột xuất, góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết đạt giải Triển vọng trong Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Vai trò của gia đình trong giáo dục lòng yêu nước trong tình hình mới

Vai trò của gia đình trong giáo dục lòng yêu nước trong tình hình mới

(LLCT) - Đất nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế” như hiện nay, song cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ góc độ quản trị, an ninh quốc gia. Từ yêu cầu khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc để kiến tạo nên một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, đã đặt ra nhiệm cho cả hệ thống chính trị, mọi gia đình Việt Nam,của mỗi người dân Việt Nam về giáo dục, phát huy lòng yêu nước, trách nhiệm với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay.

Hội viên Chi hội luật gia Học viện với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội viên Chi hội luật gia Học viện với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Bài viết làm rõ vai trò, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên Chi hội (HVCH) luật gia Học viện Chính trị quố gia Hồ Chí Minh (Học viện) trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trang 3 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền