Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Xung đột và quản lý xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam

(LLCT) - Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và để lại những hệ quả xã hội tiêu cực. Xem xét dưới góc độ lý thuyết xung đột xã hội có thể thấy một số biểu hiện xung đột trong hoạt đột y tế ở Việt Nam hiện nay là: xung đột giữa bảo hiểm y tế, bệnh nhân và bác sỹ; xung đột giữa các cấp lãnh đạo và các y bác sỹ, nhân viên y tế; xung đột trong tính chất công việc của hoạt động y tế; xung đột giữa bác sỹ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... Để quản lý tốt các xung đột góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cần kiểm soát, điều chỉnh xung đột hướng đến giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc đẩy làm gia tăng các tác động tích cực có lợi trong lĩnh vực y tế.

Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

(LLCT) - Trên cơ sở khái quát những nội dung cơ bản về tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và rút ra kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng ở nước ta, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần giảm thiểu, ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Động lực đổi mới đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Động lực là hợp lực những nhân tố thôi thúc từ bên trong, tạo sức đẩy cho sự phát triển. Một vấn đề vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài trong nghiên cứu lý luận hiện nay ở nước ta là nghiên cứu phát hiện ra các động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước một cách nhanh và bền vững. Những động lực đó phải tác động, kích hoạt và tạo lực đẩy cho chủ thể của xã hội là con người. Nói cách khác, phải tìm ra và kích hoạt được động lực tổng để tạo lực đẩy, sức bật và sự sáng tạo không ngừng cho chính con người - chủ nhân của phát triển kinh tế, của phát triển đất nước.

Tác động của kinh tế thị trường đối với y đức và một số giải pháp nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay

Tác động của kinh tế thị trường đối với y đức và một số giải pháp nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Qua hơn 30 năm đổi mới, ngành y tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ y học của thế giới. Có được kết quả đó là sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam. Tuy nhiên, do tác động từ những mặt trái của cơ chế thị trường, một số tiêu cực cũng nảy sinh ở một bộ phận cán bộ y tế, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với thiên chức cao cả "trị bệnh cứu người" của đội ngũ thầy thuốc. Do vậy, để nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y tế ở nước ta hiện nay, cần xử lý đúng đắn, có hiệu quả mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong xây dựng hệ thống chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ ngành y tế.

Kết nạp đảng viên - thà ít mà tốt

(LLCT) - Kết nạp quần chúng ưu tú, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định vào Đảng là một yêu cầu tất yếu khách quan để đảm bảo cho Đảng luôn là đội quân tiên phong, tổ chức tiên tiến, chắc chắn, cách mạng nhất của những người giác ngộ lý tưởng cộng sản. Phát triển đảng viên không chỉ có ý nghĩa đối với việc gia tăng số lượng đảng viên mà còn liên quan mật thiết đến chất lượng hoạt động lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng. Do đó, đối với công tác này phải luôn luôn quán triệt phương châm: chất lượng hơn số lượng, thà ít mà tốt. Bài viết này góp phần luận giải điều đó.

Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Dưới góc độ thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Hồ Chí Minh đã phân tích, luận giải khá đầy đủ về suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đó là trong mỗi con người xuất hiện và tồn tại các mặt đối lập - mặt tích cực và mặt tiêu cực. Trong những điều kiện nhất định mặt tiêu cực phát triển và chiếm ưu thế và trở nên thắng thế so với mặt tích cực. Quá trình đấu tranh giữa mặt tích cực và mặt tiêu cực diễn ra từ từ, chậm chạp bên trong mỗi con người qua những giai đoạn từ thấp đến cao, từ tư tưởng đến hành động. Quá trình đó cũng giống như quá trình xuất hiện của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những nguyên nhân thường thấy của khủng hoảng chính sách

(LLCT) - Chính sách là công cụ quan trọng để mỗi quốc gia, tổ chức sử dụng quản trị xã hội, đơn vị hiệu quả. Chính sách phù hợp với thực tiễn sẽ góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Chính sách không phù hợp dễ tạo ra khủng hoảng, gây rối loạn xã hội, tổ chức, cản trở sự phát triển. Những nguyên nhân thường thấy của khủng hoảng chính sách là quy trình xây dựng, ban hành chính sách và vấn đề truyền thông chính sách chưa thực sự chuyên nghiệp. Nhận diện đầy đủ các nguyên nhân đó của khủng hoảng chính sách đòi hỏi phải có các giải pháp nâng cao chất lượng trong xây dựng, ban hành chính sách và truyền thông chính sách.

Nhận diện ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế

Nhận diện ngoại giao kinh tế trong quan hệ quốc tế

(LLCT) - Ngoại giao kinh tế ra đời cùng với các mối quan hệ kinh tế trong quan hệ quốc tế. Các chính sách đối ngoại và đối nội của mỗi quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế đã và đang trở thành những nhân tố mang tính quyết định và chủ đạo trong “ngoại giao tổng thể” của một quốc gia.

Chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng phương Tây cận, hiện đại và những ảnh hưởng tới đời sống xã hội(*)

(LLCT) - Chủ nghĩa cá nhân là một học thuyết triết học chính trị được các nhà tư tưởng chính trị phương Tây nói chung và thời kỳ cận, hiện đại nói riêng quan tâm nghiên cứu. Bài viết này làm rõ quan niệm và bản chất cũng như những tác động, ảnh hưởng đối với đời sống chính trị - xã hội của chủ nghĩa cá nhân ở phương Tây cận, hiện đại.

 

Giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(LLCT)- Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết tốt vấn đề dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự ổn định chính trị và gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Sự phân tán quyền lực chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

(LLCT)- Quá trình toàn cầu được đặc trưng bởi một nền sản xuất toàn cầu, dẫn tới sự kết nối và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng chặt chẽ, đa dạng, đa chiều và đa lĩnh vực giữa các quốc gia, dân tộc, giữa các cộng đồng và cá nhân. Toàn cầu hóa tác động đến nhiều phương diện của đời sống xã hội, trong đó các tổ chức và hoạt động của quyền lực nói chung và quyền lực chính trị nói riêng. Các thách thức đối với quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước cũng ngày càng nhiều hơn từ nhiều nguồn khó xác định được phạm vi, không gian và đối tượng dẫn đến sự phân tán quyền lực chính trị trên phạm vi rộng lớn với nhiều trung tâm quyền lực hơn vì nhiều thay đổi trong tương quan quyền lực chính trị giữa các chủ thể quyền lực truyền thống và phi truyền thống, sự chuyển dịch quyền lực chính trị từ nhà nước ra xã hội.

Những hiện tượng mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

(LLCT) - Những năm gần đây, do sự du nhập và phát triển của các tôn giáo, đặc biệt là đạo Tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nước ta đã có những biến động lớn, làm xuất hiện những biểu hiện mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo. Những biểu hiện mới này vừa có mặt tích cực nhưng đồng thời cũng có những mặt tiêu cực, tiềm ẩn những nguy cơ làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Do vậy, đòi hỏi công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước phải sớm nhận diện những biểu hiện để kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục.

Giải quyết tốt vấn đề an dân góp phần phòng ngừa “điểm nóng”, “vụ việc phức tạp”

(LLCT)- “Dân an cư lạc nghiệp” thì quốc gia mới thái bình thịnh vượng. Đó là tổng kết từ lịch sử Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Bài học đó còn nguyên giá trị đến ngày nay. Có an dân mới đảm bảo cho sự ổn định và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0. Từ lý luận giải quyết điểm nóng, vụ việc phức tạp, áp dụng tổng hợp các giải pháp về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, bài viết đề xuất giải pháp để giải quyết tốt vấn đề an dân góp phần phòng ngừa “điểm nóng”, “vụ việc phức tạp”.

Bản lĩnh chính trị của Đảng trước những khó khăn, thử thách

(LLCT) Gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng không phải lúc nào cũng thuận lợi mà là cả một chặng đường dài phải vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Có những thời điểm lịch sử đặt ra thử thách “ngặt nghèo”, thậm chí có lúc vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. Lãnh đạo đất nướcvượt qua thử thách trong những thời điểm khó khăn đó là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Vấn đề bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay

Vấn đề bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả nhằm bảo vệ những thành quả lao động sáng tạo của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, hoạt động thực thi bảo hộ bản quyền nói chung, bản quyền trong công nghiệp văn hóa ở nước ta nói riêng còn nhiều hạn chế, bất cập, tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra khá phổ biến, đa dạng và ngày càng tinh vi hơn. Do vậy, cần phải có các giải pháp khả thi để sớm khắc phục.

Trang 3 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền