Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: cần xuất phát từ trái tim là niềm tin, lương tâm và trách nhiệm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: cần xuất phát từ trái tim là niềm tin, lương tâm và trách nhiệm

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Công tác này thực sự có hiệu quả vững chắc khi xuất phát từ tình cảm yêu nước chân chính, với niềm tin khoa học và tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện Kỹ thuật quân sự trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện Kỹ thuật quân sự trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) -  Công tác quản lý tư tưởng quân nhân là hoạt động có mục đích, có tổ chức của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp; là tổng thể các biện pháp nắm, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng và định hướng, điều khiển, giải quyết các vấn đề tư tưởng của quân nhân và tập thể quân nhân; phát huy những tư tưởng tích cực, tiến bộ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức tư tưởng của quân nhân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bài viết làm rõ những nhân tố tác động đến công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện Kỹ thuật quân sự, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện.

 

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(LLCT) - Xây dựng, chỉnh đốn để Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, trong đó, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nội dung trọng tâm. Phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đóng góp vào xây dựng hệ thống chính trị đồng thời nâng cao vị thế của báo chí trong đời sống xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay

(LLCT) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian qua, các chi bộ thôn, tổ dân phố nước ta đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn dân cư, tuy vậy vẫn còn những hạn chế, bất cập. Bài viết khái quát vai trò chi bộ thôn, tổ dân phố, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay.

Lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

Lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

(LLCT) - Trong quản lý công chức, để đánh giá và phân loại công chức, có một số cách tiếp cận trên cơ sở các lý thuyết/mô hình về hành chính và mô hình quản lý công vụ. Cách tiếp cận đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ gắn với hệ thống quản lý thực thi công vụ theo kết quả. Bài viết phân tích cơ sở lý thuyết, đặc trưng và ý nghĩa của cách tiếp cận này trong việc hoàn thiện thể chế công vụ - công chức ở Việt Nam hiện nay.

Phát huy nhân tố chủ quan của học viên trong xây dựng ý thức chính trị ở các trường kỹ thuật quân sự

Phát huy nhân tố chủ quan của học viên trong xây dựng ý thức chính trị ở các trường kỹ thuật quân sự

(LLCT) - Xây ý thức chính trị cho học viên các trường kỹ thuật quân sự có vai trò quan trọng, nhằm giúp học viên có nhận thức đầy đủ, sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội. Quá trình xây dựng ý thức chính trị cho học viên là quá trình tác động biện chứng giữa điều kiện khách quan là các chủ thể giáo dục của nhà trường với nhân tố chủ quan của học viên. Sự tác động này diễn ra thường xuyên, liên tục, lâu dài, đòi hỏi bản thân mỗi học viên phải tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, rèn luyện, trong xây dựng ý thức chính trị cho mình, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật quân sự vừa “hồng”, vừa “chuyên”, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. 

 

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị luôn âm mưu, tìm mọi cách thức, mọi thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ đấu tranh nhằm bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. 

Sử dụng công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

Sử dụng công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Thúc đẩy tiêu dùng bền vững là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững dựa vào việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn gắn với bảo vệ môi trường. Thuế và những công cụ dựa vào thị trường là một phương thức hiệu quả để nhà nước tác động đến hành vi tiêu dùng của xã hội. Bài viết tập trung phân tích vai trò của các công cụ kinh tế trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận đang diễn ra hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch không ngừng đưa ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, tìm mọi thủ đoạn hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Bài viết vạch trần bản chất các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - Sự xuất hiện của các trang mạng xã hội đã thay đổi một cách căn bản dòng chảy thông tin, từ mô hình truyền thông một nguồn - nhiều người nhận đến mô hình mạng lưới nhiều nguồn - nhiều người nhận. Bài viết đánh giá tổng quan về truyền thông chính trị trên mạng xã hội ở Việt Nam bằng cách phân tích hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, Tik tok. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị sử dụng mạng xã hội để truyền thông chính trị ở Việt Nam.

Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay

Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đã đề ra một chủ trương đột phá, đó là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Để thực hiện chủ trương này, cần quan tâm giải quyết nhiều mối quan hệ, nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc xây dựng và phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách (think tank) trong quá trình hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan, bài viết đề xuất giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách trong quản trị quốc gia nói chung và trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách nói riêng.

Định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

Định hướng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

(LLCT) - Định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cơ bản, trọng yếu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là sự khẳng định quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn mà còn là lập trường nguyên tắc bảo đảm sự nghiệp đổi mới thành công vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong đấu tranh phòng, chống  lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền  chống phá cách mạng nước ta

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong đấu tranh phòng, chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống phá cách mạng nước ta

(LLCT) -  Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền chống Việt Nam là một trong những thủ đoạn trọng tâm, thâm độc mà các thế lực thù địch ráo riết thực hiện, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Qua đó, chúng hòng phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh phòng, chống thủ đoạn này của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị (HTCT) nước ta hiện nay, trong đó có HTCT cơ sở. 

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

(LLCT) - Kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lập quy của Chính phủ là yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Để kiểm soát quyền lực quan trọng này, cần nghiên cứu làm rõ thực tiễn vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò này.

Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

(LLCT) - Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Hoạt động báo chí cũng là hoạt động chính trị, nên truyền thông chính trị được xem là một nhiệm vụ cao cả của báo chí. Khắc phục những hạn chế của báo chí truyền thống, sự ra đời của báo chí số đã góp phần nâng cao năng lực truyền thông chính trị của báo chí. Trên cơ sở chỉ ra mối quan hệ giữa báo chí với chính trị và những đặc thù của báo chí số, bài viết tập trung phân tích năng lực truyền thông chính trị của báo chí số, để từ đó phát huy hơn nữa năng lực này.

Trang 7 trong tổng số 33 trang.

Thông tin tuyên truyền