Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính nhà nước Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công cho nhân dân và các tổ chức.

Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ

(LLCT) - Thực tế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng trong Đảng thời gian qua cho thấy, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quá trình hoạt động, sinh hoạt vừa đúng nguyên tắc và mở rộng dân chủ trong Đảng, vừa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm có đủ cả đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời, góp phần bảo đảm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyên nhân và một số biện pháp ngăn chặn nạn “chạy chức” hiện nay

(LLCT) - “Chạy chức, chạy quyền” đang là một hiện tượng tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, gây bức xúc trong nhân dân, làm giảm uy tín của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Đây là một trong những nguyên nhân chính của sự tha hóa quyền lực của bộ máy công quyền và sự tha hóa quyền lực tất yếu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước.

Báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý - Những vấn đề đặt ra

(LLCT) - Trong những năm qua, báo chí nước ta đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí đã thông tin nhanh nhạy, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế; tham gia giám sát, phản biện chính sách, đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí...Đặc biệt, báo chí đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; góp phần nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý (LĐQL) trong hệ thống chính trị.

Nhà báo với vấn đề giám sát và phản biện xã hội

(LLCT) - Giám sát, phản biện xã hội từ nhân dân và dư luận xã hội thông qua báo chí - truyền thông góp phần kiểm soát quyền lực và hoàn thiện chính sách công. Bài viết này làm rõ nhận thức, thái độ của nhà báo và công chúng đối với vấn đề giám sát, phản biện xã hội qua cuộc điều tra trên phạm vi 4 địa điểm được chọn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Quảng Ninh; với dung lượng mẫu nghiên cứu trên 900 công chúng và 600 nhà báo.

Xây dựng hình ảnh nhà giáo, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

Xây dựng hình ảnh nhà giáo, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đội ngũ giáo viên nói riêng và những người làm công tác giáo dục nói chung. Người chỉ rõ sư phạm là một nghề đặc biệt vì đối tượng và “sản phẩm” lao động là con người. Để sự nghiệp “trồng người” thành công, theo Người trước hết phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên, nhân tố cơ bản, then chốt, có ý nghĩa quyết định.

Đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam

(LLCT) - Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị đòi hỏi phải xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị tương thích với sự vận động, phát triển của thể chế kinh tế, xã hội...

Một số giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên hiện nay

(LLCT) - Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội bức xúc, những tác động từ mặt trái, tiêu cực của kinh tế thị trường, đặc biệt là đối với thanh, thiếu niên cũng nảy sinh. Đáng lo ngại hơn cả là tệ nạn ma tuý, bởi nó gây ra nhiều tác hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội, làm suy thoái về đạo đức, lối sống, là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm. 

Hiện đại hóa nền hành chính đảng: thực trạng và giải pháp

(LLCT) - Hiện đại hóa hành chính là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Hoạt động hành chính của đảng không chỉ làm tăng năng suất lao động mà còn góp phần quan trọng thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, hướng tới một môi trường hành chính hiện đại.

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - tiếp cận từ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

(LLCT) Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được tiến hành trong gần 30 năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi cơ bản về cơ cấu, cơ chế hoạt động của nền kinh tế và đạt bước phát triển vượt bậc. Tuy vậy, quá trình cổ phần hóa cũng còn nhiều bất cập. Tiếp cận từ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, sẽ giúp làm rõ những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế và định hướng cho tiến trình cổ phần hóa và sau cổ phần hóa hiện nay.

 

"Dân giàu" - Đặc trưng hàng đầu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

"Dân giàu" - Đặc trưng hàng đầu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Qua hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, lý luận về CNXH ở Việt Nam cũng có những bước tiến quan trọng. Trong đó, có việc xác định đặc trưng hàng đầu của mô hình CNXH ở Việt Nam là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011). Trên thực tế và trong nghiên cứu, “Dân giàu” đã được nhiều người đề cập tới, nhưng còn chưa nhận thức được đầy đủ nội hàm của nó, chưa thấy được rằng, việc xác định rõ và dần hiện thực hóa mục tiêu này cần được xem là một trong những thành tựu lớn nhất của tư duy đổi mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Để có sự khẳng định lý luận này là cả một quá trình tìm tòi và rất nhiều nỗ lực để hiện thực hóa quyền của người dân được làm ăn, từ đó mà làm giàu và được Nhà nước bảo trợ, khuyến khích làm giàu hợp pháp...

Tòa ma túy và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(LLCT) - Sau 50 năm Công ước Quốc tế của Liên Hợp quốc về phòng chống ma túy, cuộc chiến toàn cầu chống ma túy có thể nói đã thất bại với những hậu quả nặng nề đối với con người và xã hội trên toàn thế giới. Theo thống kê của Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp quốc (UNODC), thế giới hiện có hơn 250 triệu người sử dụng chất ma túy, trong đó số người chết do nghiện là 207.000 người (2014)(1). Ở Việt Nam, cả nước đã có hơn 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (2016), tăng 10.617 người so với năm 2015, trong đó 67,5% số người nghiện đang sinh sống ngoài xã hội(2).

Nâng cao ý thức công dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(LLCT) - Ngày nay xây dựng nhà nước pháp quyền là một xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Nhiều công trình nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau đều khẳng định nhà nước pháp quyền là “điều kiện cơ bản để phát triển nền dân chủ”(1), “là một phương thức, cách thức tổ chức quyền lực nhà nước” (2), “là xác lập dân chủ, thừa nhận và đảm bảo thực hiện quyền lực của nhân dân”(3), “là một giá trị chung của nhân loại trên con đường phát triển tiến bộ”(4), “là cơ chế có mục đích bảo đảm các quyền tự do của công dân, ngăn ngừa và chống lại sự lạm dụng quyền lực có thể có từ cơ quan công quyền” (5) v.v..

Văn kiện Đại hội XII và những vận dụng trong bài giảng cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội

(LLCT) - Cơ cấu xã hội (CCXH), phân tầng xã hội (PTXH) và sự biến đổi của CCXH, PTXH là những chủ đề then chốt của xã hội học. Nghiên cứu CCXH, PTXH để hiểu được cấu trúc xã hội và xu hướng vận động của xã hội, từ đây mà cung cấp những bằng chứng khoa học giúp Đảng và Nhà nước hoạch định những đường lối, chính sách, đưa ra các giải pháp khoa học trúng và đúng nhằm thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng cân bằng, ổn định, văn minh, tiến bộ, hài hòa, bền vững, đồng thời “hóa giải một cách kịp thời những mâu thuẫn, bất bình xung đột, những khuynh hướng chia rẽ, rối loạn, đổ vỡ, nghiêng lệch xã hội.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

(LLCT) - Quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý của Nhà nước đối với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của Nhà nước thông qua Hiến pháp, pháp luật và cơ chế chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, song còn một số hạn chế, cần khắc phục.

Trang 9 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền