Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

(LLCT) - Bài viết làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và khái niệm cơ chế, thể chế xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ thí thức này. Từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó nhấn mạnh giải pháp đột phá là xây dựng và hoàn thiện “Thể chế xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học về chuyển đổi số ở Việt Nam

Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học về chuyển đổi số ở Việt Nam

(LLCT) - Chuyển đổi số là cuộc chuyển đổi toàn diện từ không gian thực lên không gian số, cho phép đưa toàn bộ hoạt động lên không gian số, diễn ra ở nước ta với tốc độ nhanh và theo ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian qua nước ta đã đạt những kết quả bước đầu trong việc tạo dựng nền tảng cho sự chuyển đổi số một cách toàn diện. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thành công và phát huy các lợi ích tích cực của chuyển đổi số đối với phát triển xã hội bền vững cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nghiên cứu xã hội học về chuyển đổi số để có những cơ chế, chính sách hợp lý. Với các phương pháp nghiên cứu khoa học thực nghiệm, các tiếp cận xã hội học về quá trình chuyển đổi số sẽ là cơ sở thực tiễn góp phần hỗ trợ các hoạch định chính sách về chuyển đổi số khả thi và hiệu quả.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

(LLCT) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”(1). Bài viết nghiên cứu các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận diện hành vi lợi dụng quyền lực và thực trạng trong công tác cán bộ hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác này, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Về giá trị “no ấm” đối với cá nhân và gia đình Việt Nam: sự hoàn thành và hướng tới giá trị thay thế

Về giá trị “no ấm” đối với cá nhân và gia đình Việt Nam: sự hoàn thành và hướng tới giá trị thay thế

(LLCT) - Trong hệ giá trị cá nhân và gia đình Việt Nam, “no ấm” là một giá trị phản ánh nhu cầu cơ bản của cuộc sống, có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử và là mục tiêu phấn đấu của quốc gia, mỗi cá nhân và gia đình. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, mức sống đại bộ phận người dân được nâng cao, giá trị “no ấm” về cơ bản đã được vượt qua và thay thế bằng những giá trị mới. Xem xét những đặc điểm về mức sống của các gia đình trung lưu, bài viết dự báo, khi tỷ lệ dân số thuộc tầng lớp trung lưu sẽ vượt 50% dân số cả nước vào năm 2030, giá trị “no ấm” sẽ được thay thế bằng các giá trị như “tính trung lưu” và “đời sống trung lưu”.

Nhận diện “bạn - thù” trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Nhận diện “bạn - thù” trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(LLCT) - Trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay, việc nhận diện rõ đối tượng cần đấu tranh, phân biệt rõ đâu là bạn - đâu là thù, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn nội dung, hình thức chống phá, từ đó tìm ra các biện pháp đấu tranh một cách phù hợp là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bài viết chỉ cách thức nhận diện đối tượng thông qua một số hình thức chống phá trên mạng xã hội, từ đó gợi mở giải pháp phòng chống, góp phần vào thực hiện hiệu quả công tác này.

Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

(LLCT) - Kỹ trị là khái niệm được tiếp cận từ nhiều phương diện khác nhau: như một loại quyền lực, như một phương pháp ra quyết định, hay như một loại chính phủ. Kỹ trị có mối quan hệ với dân chủ vốn được tiếp cận như một giá trị hay một phương thức quản lý và điều hành xã hội. Trong tiến trình mở rộng dân chủ ở Việt Nam hiện nay, nhận diện đúng bản chất của kỹ trị là cơ sở để vận dụng vào quá trình phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân tộc ở nước ta.

Giảng dạy khoa học xã hội và nhân văn tại các nhà trường quân đội trong bối cảnh chuyển đổi số - Thời cơ và thách thức

(LLCT) - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục - đào tạo. Nhà trường quân đội là bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, mang tính đặc thù của hoạt động quân sự. Việc bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; định hướng chính trị, tư tưởng cho học viên tại các nhà trường quân đội không thể thiếu vai trò quan trọng của các môn khoa học xã hội và nhân văn. Bài viết đề cập đến tác động của chuyển đổi số, thời cơ và thách thức đối với các nhà trường quân đội trong nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong thời gian gần đây, công tác truyền thông của hệ thống cơ quan công quyền đã có nhiều đổi mới, có những đóng góp quan trọng vào việc thông tin đến người dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan công quyền, kết nối giữa hệ thống các cơ quan công quyền với nhân dân. Tuy nhiên, công tác truyền thông trong hoạt động công vụ còn bộc lộ một số hạn chế: phản ứng chưa nhanh, vào cuộc chưa quyết liệt, có nơi còn lúng túng. Đây là cơ hội để các thế lực phản động xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của cơ quan công quyền, trên hết là làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bài viết nêu thực trạng và một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công tác truyền thông trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong những tình huống đột xuất, góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết đạt giải Triển vọng trong Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Vai trò của gia đình trong giáo dục lòng yêu nước trong tình hình mới

Vai trò của gia đình trong giáo dục lòng yêu nước trong tình hình mới

(LLCT) - Đất nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế” như hiện nay, song cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ góc độ quản trị, an ninh quốc gia. Từ yêu cầu khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc để kiến tạo nên một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, đã đặt ra nhiệm cho cả hệ thống chính trị, mọi gia đình Việt Nam,của mỗi người dân Việt Nam về giáo dục, phát huy lòng yêu nước, trách nhiệm với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay.

Hội viên Chi hội luật gia Học viện với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội viên Chi hội luật gia Học viện với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Bài viết làm rõ vai trò, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên Chi hội (HVCH) luật gia Học viện Chính trị quố gia Hồ Chí Minh (Học viện) trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một số vấn đề có tính quy luật trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

Một số vấn đề có tính quy luật trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

(LLCT) - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung luận giải những vấn đề có tính quy luật trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội.

Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

(LLCT) -  Quán triệt sâu sắc quan điểm Hồ Chí Minh về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng ta khẳng định “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(1). Đây là vấn đề có tính sống còn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết làm rõ nội dung cơ bản và sự vận dụng của Đảng ta, những vấn đề đặt ra hiện nay trong kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyền tự do báo chí ở Việt Nam

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyền tự do báo chí ở Việt Nam

(LLCT) - Tự do báo chí là vấn đề phức tạp, vừa trừu tượng, vừa cụ thể và có sự độc lập tương đối với các lĩnh vực khác của đời sống. Hiện nay, các thế lực thù địch tìm đủ mọi lý lẽ mơ hồ hòng tấn công, xuyên tạc thực tế tự do báo chí, áp đặt quan niệm về tự do báo chí của các nước tư bản vào nước ta, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Song, cả phương diện lý luận và thực tiễn đã khẳng định rõ quyền tự do báo chí trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng là hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ, đặt ra thường xuyên trong hoạt động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết góp phần nhận diện một số ý kiến phiến diện, lệch lạc và đề xuất các luận cứ lý luận và thực tiễn nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta hiện nay.

Xây dựng, phát triển toàn diện con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước

(LLCT) - Xây dựng và phát triển con người Việt Nam luôn là vấn đề trọng tâm trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, văn hóa, con người Thừa Thiên Huế là những yếu tố tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển bền vữngNhận diện những vấn đề đặt ra để có các giải pháp phù hợp nhằm gìn giữ và phát huy các yếu tố này luôn là quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trang 5 trong tổng số 33 trang.

Thông tin tuyên truyền