Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” trong rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” trong rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên

(LLCT) - “Trung với nước, hiếu với dân” được Hồ Chí Minh coi “là mục đích, là khẩu hiệu” của cán bộ, đảng viên. Tư tưởng đó có giá trị rất lớn, là chỉ dẫn đối với việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Cần thống nhất nhận thức vể tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

Cần thống nhất nhận thức vể tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp

(LLCT) - Bộ luật Lao động (năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021), lần đầu tiên quy định cho phép người lao động được thành lập tổ chức đại diện cho mình tại doanh nghiệp, ngoài Công đoàn Việt Nam, gọi là tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cần nhìn nhận, nghiên cứu, phân tích từ nhiều mặt, để quyền con người - quyền công dân này phát huy một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định chính trị - xã hội, mang lại lợi ích thực sự cho người lao động, doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam hiện nay

Phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, trước mọi khó khăn thách thức, thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam.

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Sau bốn năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các tạp chí của Học viện đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, đạt một số kết quả cụ thể, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. Trên cơ sở phân tích thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các tạp chí của Học viện thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tạp chí Học viện trong thời gian tới.

Giáo dục gia đình với quản lý phát triển xã hội

Giáo dục gia đình với quản lý phát triển xã hội

(LLCT) - Nghiên cứu sự phát triển của xã hội hiện đại cho thấy các vấn đề xã hội, các rủi ro xã hội rất phức tạp, khó lường. Thực tế ấy đòi hỏi cần tìm cách nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển xã hội. Từ lý luận về quản lý phát triển xã hội, bài viết phân tích vai trò của giáo dục gia đình đối với quản lý phát triển xã hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả giáo dục gia đình góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phát triển xã hội hài hòa, bền vững.

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo, nền tảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường, ổn định chính trị, xã hội của đất nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Để phê phán những quan điểm phủ nhận vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bài viết phân tích vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong trong thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội.

Mạng xã hội và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội

Mạng xã hội và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội

(LLCT) - Với đặc tính không biên giới, không gian mạng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu, đã và đang tác động đến mỗi chúng ta. Những nguy cơ từ không gian mạng gia tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội. Vì vậy, để phát huy vai trò tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội đòi hỏi phải có giải pháp tổng thể, từ việc ban hành và thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, sự sáng tạo, tự chủ trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên không gian mạng đến ý thức tham gia xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh của mỗi chủ thể sử dụng.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Công tác tổ chức-cán bộ hiện nay đang đòi hỏi cấp bách những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhận diện bản chất lý luận của chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện nay

Nhận diện bản chất lý luận của chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng chống phá nhằm mục đích đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ vai trò lãnh đạo và cầm quyền, thực hiện đa nguyên chính trị và chế độ đa đảng đối lập, từ bỏ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch ra sức đề cao lý luận của chủ nghĩa xã hội dân chủ, cho đó là lý luận và mô hình phát triển phù hợp với thế giới đương đại thời kỳ sau Chiến tranh lạnh. Bài viết góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc nhận diện đúng bản chất lý luận của chủ nghĩa xã hội dân chủ; khẳng định giá trị khoa học cũng như tính hiện thực của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Đập tan luận điệu vu khống, xuyên tạc Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền

Đập tan luận điệu vu khống, xuyên tạc Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền

(LLCT) - Coi trọng, bảo đảm dân chủ, nhân quyền là quan điểm nhất quán của Đảng, đồng thời là bản chất, mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được xác định trong các Cương lĩnh và Hiến pháp qua các thời kỳ. Nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để thực hiện mục tiêu ấy, và thực tế đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận về bảo đảm dân chủ, nhân quyền. Tuy nhiên, với mưu đồ chính trị đen tối, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên bịa đặt, xuyên tạc, vu khống rằng Việt Nam không có dân chủ, nhân quyền. Vì vậy, rất cần thiết phải vạch trần âm mưu, thủ đoạn xấu xa đó, khẳng định bản chất dân chủ ưu việt tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.    

Cải cách hành chính công: từ mô hình truyền thống đến mô hình hậu quản lý công mới

Cải cách hành chính công: từ mô hình truyền thống đến mô hình hậu quản lý công mới

(LLCT) - Việc nghiên cứu vận dụng có phê phán và sáng tạo các mô hình cải cách là quan trọng và cần thiết để góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch ở Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày khái quát các nội dung của 3 mô hình hành chính công truyền thống, 3 mô hình quản lý công mới và 5 mô hình hậu quản lý công mới và gợi ý vận dụng trong cải cách hành chính công ở Việt Nam.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: cần xuất phát từ trái tim là niềm tin, lương tâm và trách nhiệm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: cần xuất phát từ trái tim là niềm tin, lương tâm và trách nhiệm

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Công tác này thực sự có hiệu quả vững chắc khi xuất phát từ tình cảm yêu nước chân chính, với niềm tin khoa học và tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện Kỹ thuật quân sự trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện Kỹ thuật quân sự trong giai đoạn hiện nay

(LLCT) -  Công tác quản lý tư tưởng quân nhân là hoạt động có mục đích, có tổ chức của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp; là tổng thể các biện pháp nắm, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng và định hướng, điều khiển, giải quyết các vấn đề tư tưởng của quân nhân và tập thể quân nhân; phát huy những tư tưởng tích cực, tiến bộ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức tư tưởng của quân nhân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bài viết làm rõ những nhân tố tác động đến công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện Kỹ thuật quân sự, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng quân nhân tại Học viện.

 

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(LLCT) - Xây dựng, chỉnh đốn để Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, trong đó, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nội dung trọng tâm. Phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đóng góp vào xây dựng hệ thống chính trị đồng thời nâng cao vị thế của báo chí trong đời sống xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay

(LLCT) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian qua, các chi bộ thôn, tổ dân phố nước ta đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn dân cư, tuy vậy vẫn còn những hạn chế, bất cập. Bài viết khái quát vai trò chi bộ thôn, tổ dân phố, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố hiện nay.

Trang 5 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền