Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vấn đề xây dựng hệ giá trị cốt lõi của người công nhân Việt Nam hiện nay
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:29
2786 Lượt xem

Vấn đề xây dựng hệ giá trị cốt lõi của người công nhân Việt Nam hiện nay

TS NGUYỄN HẢI HOÀNG
Trường Đại học Công đoàn

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Xây dựng hệ giá trị của người công nhân Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển giai cấp công nhân ngang tầm nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bài viết làm rõ tính tất yếu, cơ sở xây dựng hệ giá trị cốt lõi của người công nhân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: ĐT.XH/TLĐ.2022.12.
Từ khóa: hệ giá trị; hệ giá trị cốt lõi; giai cấp công nhân.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền