Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo vệ học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:47
2344 Lượt xem

Bảo vệ học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới

TS ĐÀO THỊ MINH THẢO

Viện Triết học,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin là vũ khí tư tưởng cho các đảng cộng sản và giai cấp công nhân trong đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, là cơ sở lý luận cho việc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa về mặt kinh tế. Ngay từ khi xuất hiện, các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội đã không ngừng tấn công, chống phá học thuyết này. Những năm gần đây, lợi dụng những biến đổi của tình hình quốc tế và trong nước, bằng nhiều luận điệu mới, chúng ra sức phủ nhận những nội dung lý luận cốt lõi trong học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết nhận diện rõ những quan điểm sai trái, phủ nhận học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới và đưa ra những luận cứ khẳng định tính khoa học, đúng đắn và giá trị của học thuyết. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ: "Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tình hình mới" do TS Đào Thị Minh Thảo là chủ nhiệm đề tài.

Từ khóa: học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin; bảo vệ học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền