Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:36
6884 Lượt xem

Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

PGS, TS HOÀNG PHÚC LÂM

Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ chủ trương về hội nhập quốc tế, nhất là chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong bối cảnh mới. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở khoa học, giải pháp thúc đẩy thực hiện chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: hội nhập quốc tế, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền