Trang chủ    Ảnh chính    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sự tiến triển của quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam và sự khởi đầu của hướng tăng trưởng bao trùm
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:06
939 Lượt xem

Sự tiến triển của quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam và sự khởi đầu của hướng tăng trưởng bao trùm

PGS, TS TRỊNH VĂN TÙNG
Viện Lãnh đạo học và chính sách công,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề đối với quản lý phát triển xã hội ở nước ta. Trong gần 40 năm đổi mới, tổ chức và phương thức quản lý phát triển xã hội đã trải qua các mô hình như: dựa vào tăng trưởng kinh tế mạnh và chăm sóc người nghèo, nhóm yếu thế với chính sách thụ động; dựa vào sự phát triển của tầng lớp trung lưu; dựa vào tăng trưởng bao trùm để quản lý phát triển xã hội. Từ khái quát thực tiễn quá trình thực hiện các mô hình quản lý phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới, bài viết đề xuất tổ chức và phương thức quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn 2045 theo mô hình bao trùm.
Từ khóa: quản lý phát triển xã hội, phát triển xã hội bao trùm, tăng trưởng bao trùm.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền