Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị

Trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị

(LLCT) - Ngày 14-9-2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện (1949 - 2019) và vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này. Đầu đề do Tạp chí đặt.

Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa qua 90 năm ra đời và phát triển

Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội chủ nghĩa qua 90 năm ra đời và phát triển

(LLCT) -  Ngay từ khi ra đời (2-1930), Đảng ta đã xác định rõ ràng và dứt khoát con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, là con đường XHCN. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn có ý nghĩa rất quan trọng, từ việc đưa ra quan niệm, phương châm, phương pháp, đến việc chuẩn bị những điều kiện để tiến lên CNXH...Vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Người, qua hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn. Hiện nay, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hiện thực hóa con đường XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước

Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước

(LLCT) -  Trong xu thế toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, nền kinh tế thị trường thâm nhập ngày càng sâu rộng vào các ngõ ngách của các quốc gia. Cùng với đó, nhân loại phải chứng kiến những nghịch lý, những hậu quả không thể coi thường. Ở nhiều nơi, đời sống vật chất nâng cao nhưng đời sống tinh thần xuống cấp, con người ngày càng cảm thấy bất an do sự đe dọa của bệnh tật, thiên tai, bất bình đẳng và các tệ nạn xã hội. Do đó, việc quan tâm đến sự phát triển bền vững đang là khẩu hiệu hành động của mọi quốc gia, trong đó có nước ta. Nói phát triển bền vững không thể không nói đến văn hóa, đến con người. Văn hóa, con người phải là động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững.

 

Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vang

Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vang

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tức Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc lúc ra đời và Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, đã có tròn 70 năm truyền thống, tính từ ngày Bác Hồ về thăm và phát biểu tại nhà trường vào mùa thu năm 1949 giữa chiến khu Việt Bắc. Trên cơ sở hai chức năng thường trực là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu phát triển lý luận, Học viện được Trung ương Đảng giao những nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ, giai đoạn. Trải qua 7 thập kỷ thực hiện thành công các chức năng, nhiệm vụ hết sức có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện ngày càng khẳng định những sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 
Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(LLCT) - Đại hội XI, XII của Đảng yêu cầu phải làm rõ về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng, về đặc điểm, điều kiện để một Đảng duy nhất cầm quyền một cách hiệu quả, bền vững. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề Đảng ta đã nêu ra, trong đó có sự nhận thức lý luận về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng ta; so sánh về mặt lý luận và thực tiễn các mô hình cầm quyền của một số đảng chính trị trên thế giới, để khẳng định những thành tựu lý luận cũng như những hạn chế, những vấn đề đặt ra nhằm phát huy vai trò cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.

Trang 1 trong tổng số 14 trang.