Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo nguyên tắc “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943

Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo nguyên tắc “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích các nguyên tắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, sự vận dụng các nguyên tắc trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có văn hóa chính trị, bài viết đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo tinh thần “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và một số lý thuyết quan hệ quốc tế trong xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và một số lý thuyết quan hệ quốc tế trong xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam

(LLCT) - Bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, buộc các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đánh giá, nhận thức đúng tình hình, làm cơ sở cho việc thích ứng, xây dựng chính sách đối ngoại phù hợp, để vừa bảo vệ, vừa phát huy vai trò, vị thế của mình trong hội nhập quốc tế, phát triển đất nước. Việt Nam vận dụng quan điểm quốc tế của chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, phương pháp luận cho việc đánh giá, nhận thức tình hình thế giới, đồng thời, tham khảo các lý thuyết quan hệ quốc tế để xây dựng đường lối đối ngoại. Bài viết phân tích, làm rõ sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng một số lý thuyết quan hệ quốc tế trong quá trình xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết chắt lọc từ kết quả nghiên cứu của Đề tài KX. 04.36/21-25 của Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Lê Hoài Trung làm Chủ nhiệm.

Nhà nước Việt Nam có toàn quyền và thực hiện đầy đủ quyền lực được nhân dân giao phó

Nhà nước Việt Nam có toàn quyền và thực hiện đầy đủ quyền lực được nhân dân giao phó

(LLCT) - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đầy đủ quyền lực trong tổ chức và hoạt động, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo sự ủy quyền của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước hoàn toàn không làm cho Nhà nước giảm sút quyền lực, trái lại bảo đảm cho Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bài viết phân tích các cơ sở pháp lý và thực tiễn minh chứng cho sự thực quyền của Nhà nước Việt Nam.

Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

(LLCT) - Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố đúng vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách gồm nhiều bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư về những vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Một trong những vấn đề quan trọng được Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh là cần phải quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trọng dụng, phát triển nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trọng dụng, phát triển nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Phát triển nhân tài là công việc quốc gia đại sự của mọi quốc gia, có liên quan tới sự phát triển đất nước, sự tồn vong của dân tộc. Bài viết góp phần làm rõ những cống hiến nổi bật của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nhân tài. Đó là những chỉ dẫn quan trọng giúp Đảng và Nhà nước ta đề ra những chủ trương, chính sách trọng dụng, phát triển nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 35 trang.

Thông tin tuyên truyền