Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Đạo đức của Đảng, các yếu tố tác động và giải pháp bảo vệ, hoàn thiện

Đạo đức của Đảng, các yếu tố tác động và giải pháp bảo vệ, hoàn thiện

ThS PHẠM THỊ VĨNH HÀ
 
Tạp chí Lý luận chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 

(LLCT) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được Đảng ta đề cao, thường xuyên quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết làm rõ các yếu tố tác động đến đạo đức của Đảng; đề xuất một số giải pháp bảo vệ, hoàn thiện đạo đức của Đảng theo yêu cầu phát triển của thời đại. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số KX.02.11/21 - 25.
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “liêm”, “chính” và vận dụng trong công tác cán bộ hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “liêm”, “chính” và vận dụng trong công tác cán bộ hiện nay

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Học viện Chính trị khu vực I

(LLCT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt việc xây dựng một hệ thống chuẩn mực về đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện; trong đó, “Liêm”, “Chính” là những phẩm chất quan trọng hàng đầu. Trên cơ sở phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về “Liêm”, “Chính”, bài viết chỉ ra một số giá trị vận dụng đối với việc giáo dục, rèn luyện đức “Liêm”, “Chính” cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia hiệu quả

Sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia hiệu quả

TS BÙI THỊ NGỌC HIỀN
 
Học viện Hành chính quốc gia

 (LLCT) - “Sự tham gia” là một đặc trưng cơ bản của mô hình quản trị quốc gia tốt. Sự tham gia là một phần của nguyên tắc “lấy con người làm trung tâm” đã nổi lên trong khoảng 30 năm qua và có ảnh hưởng đến các chính sách giáo dục, kinh doanh, chính sách công và các chương trình cứu trợ và phát triển quốc tế. Trên cơ sở phân tích quan niệm, hình thức, mức độ và những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia, bài viết gợi mở những ý tưởng trong nâng cao hiệu quả huy động sự tham gia của người dân vào quản trị quốc gia hiệu quả.
 

Chủ nghĩa xã hội - con đường tất yếu của nhân loại

Chủ nghĩa xã hội - con đường tất yếu của nhân loại

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các lực lượng phản động trên thế giới ra sức rêu rao rằng: chủ nghĩa xã hội đã cáo chung. Từ những phân tích, đánh giá cơ sở lý luận và những thành tựu to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa đạt được thời gian qua, bài viết khẳng định chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của nhân loại.
 

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(LLCT) - Ngày 23-2-2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã có bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Trang 1 trong tổng số 42 trang.

Thông tin tuyên truyền