Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

V.I.Lênin - tấm gương mẫu mực của tinh thần đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa xét lại

V.I.Lênin - tấm gương mẫu mực của tinh thần đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa xét lại

(LLCT) - Khái niệm “Chủ nghĩa xét lại” xuất hiện trong “cuộc tranh luận xét lại” (1896) giữa các lý luận gia của Đảng Công nhân Dân chủ xã hội Đức, để chỉ xu hướng rời bỏ, thoát ly khỏilý luận gốc mang tính kinh điển của chủ nghĩa Mác. Theo đó, những người theo Chủ nghĩa xét lại cho rằng, CNTB không thể bị xóa bỏ bởi một cuộc cách mạng XHCN, mà chỉ có thể vượt qua CNTB dần dần thông qua các cuộc cải cách.Đại biểu nổi tiếng cho khuynh hướng này là E. Bécxtanh (1850-1932), người đã tham gia tích cực vào việc soạn thảo Cương lĩnh Erfurt(1891) của Đảng Dân chủ xã hội Đức.

Về một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

Về một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

(LLCT) - Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các đại hội Đảng đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xuất hiện trên mạng internet và một số ấn phẩm in, tán phát những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xây dựng CNXH ở nước ta.

Khoan dung Hồ Chí Minh - Sự kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và thời đại

Khoan dung Hồ Chí Minh - Sự kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và thời đại

(LLCT) - Tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống khoan dung, nhân nghĩa, hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, từ sự tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới. Tinh thần này biểu hiện rõ nét thông qua ứng xử của Người đối với các tôn giáo, với các tầng lớp nhân dân ta, kể cả những người lầm đường lạc lối, những người đối lập, hay đứng trong hàng ngũ kẻ thù xâm lược.
Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

(LLCT) - Sáng 28-1-2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 
Tung tin “đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bị ngược đãi, phân biệt đối xử” là vu khống, xuyên tạc sự thật

Tung tin “đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bị ngược đãi, phân biệt đối xử” là vu khống, xuyên tạc sự thật

(LLCT) - Gần đây, một số thế lực thù địch và những phần tử phản động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tung tin bịa đặt về cái gọi là: “đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị ngược đãi, phân biệt đối xử”, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm xói mòn niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, chế độ và quân đội ta.

Trang 10 trong tổng số 13 trang.