Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giải phóng con người theo tinh thần của chủ nghĩa Mác trong bối cảnh toàn cầu hóa
Thứ ba, 26 Tháng 3 2024 15:31
2009 Lượt xem

Giải phóng con người theo tinh thần của chủ nghĩa Mác trong bối cảnh toàn cầu hóa

PGS, TS THÁI VĂN LONG

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh     

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 553 (3-2024)

 

Tóm tắt:  Bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay đang tạo ra những thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp giải phóng, phát triển con người toàn diện theo quan điểm của chủ nghĩa Mác. Trên cơ sở phân tích những cơ hội và thách thức mà toàn cầu hóa tạo ra cho sự nghiệp giải phóng con người và phát triển con người toàn diện, bài viết khẳng định những cống hiến to lớn, mang ý nghĩa bước ngoặt thời đại đối với sự phát triển của tư tưởng nhân loại về con người và giải phóng con người của chủ nghĩa Mác và phân tích những bước tiến về giải phóng con người trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Từ khóa: toàn cầu hóa; giải phóng con người; phát triển con người; chủ nghĩa Mác.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền