Trang chủ    Từ điển mở    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 15:20
13432 Lượt xem

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

(LLCT) -  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh là quy luật tồn tại, phát triển, bảo đảm năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng luôn ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Trong bối cảnh mới với nhiều vấn đề thực tiễn cấp bách cần phải tập trung giải quyết, để bảo đảm cho Đảng tiếp tục giữ vững và làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, đòi hỏi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 04-10-2021 đến ngày 07-10-2021 tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh: vnanet.vn

Trong suốt chặng đường hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, khi vẫn còn “một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(1), đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng”(2).

Vào đầu thập niên 90 thế kỷ XX, lịch sử đã chứng kiến sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Ðông Âu, kéo theo sự thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đây là một bước lùi tạm thời trong tiến trình phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại. Từ sự kiện đó, nhiều bài học xương máu đã được các Đảng Cộng sản đúc rút. Vì vậy, vấn đề đặt ra: Muốn cho Ðảng thật sự là người lãnh đạo và là đội tiên phong chiến đấu của cách mạng thì xây dựng Đảng phải bao gồm cả hai mặt “xây” và “chống”. Xây dựng Đảng là việc xác lập, hình thành đường lối, Cương lĩnh chính trị, các quy định, quy chế; làm cho tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thống nhất cao và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng; là việc xây dựng tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo,... Chỉnh đốn Đảng là việc uốn nắn, chấn chỉnh, sắp đặt lại cho đúng theo quy định, Điều lệ Đảng; xử lý, đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực,... Xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn song hành, liên quan mật thiết, gắn liền, bổ trợ, tác động đến nhau.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng trong mỗi giai đoạn, thời kỳ có sự khác nhau. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, xây dựng, chỉnh đốn Đảng tập trung chủ yếu vào hoạch định đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối kháng chiến; thống nhất tư tưởng và hành động, chống ngả nghiêng, dao động trước khó khăn, khi đối mặt nguy cơ sinh - tử, mất - còn; củng cố lòng tin, nâng cao ý chí, tăng cường quyết tâm kháng chiến... Trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ để Đảng đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới; giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ; đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,... trong bộ máy Đảng và Nhà nước.

Với tất cả những nỗ lực, quyết tâm đổi mới không ngừng, Đảng ta đã thể hiện xứng đáng là đội tiền phong của cách mạng, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam lập nên những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, đó là: Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc; thành công của sự nghiệp đổi mới trong hơn 35 năm qua, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cuộc chấn động chính trị dữ dội trên thế giới (1989-1991), khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở khu vực (1997-1998) và trên phạm vi toàn cầu trong những năm gần đây. Những thành tựu nổi bật ở tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp đổi mới đã tạo nên một đất nước Việt Nam có “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” như ngày nay.

Kiểm điểm kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại sau 35 năm đổi mới (1986-2021), Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp. Công tác rèn luyện, quản lý đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu chặt chẽ; có nơi buông lỏng sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu”(3). Dự báo công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen đặt ra nhiều vấn đề mới, nhất là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp”(4).

Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chính đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để hiện thực hóa chủ trương này, cần nhận thức và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:  

Quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

     

Một là, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội XIII, được cụ thể hóa tại Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết luận đã có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điểm mới trong Kết luận lần này là sự mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đây là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Căn cứ vào kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả Kết luận số 21 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

Quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 phải bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức. 

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cần tổ chức học tập, quán triệt linh hoạt, sáng tạo, trong đó kết hợp hiệu quả giữa hình thức lên lớp trực tiếp với trực tuyến nhằm bảo đảm cho mọi đảng viên của Đảng được học tập, lĩnh hội. Chương trình giảng dạy không chỉ quán triệt tư tưởng chỉ đạo, nội dung của Kết luận mà cần có sự phân tích, so sánh, liên hệ và vận dụng phù hợp với thực tế từng cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyền thông, mạng xã hội, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu với những bài viết chuyên sâu có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp tinh thần của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đến toàn xã hội một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Hai là, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện

Trong mọi hoạt động, mọi điều kiện, hoàn cảnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, danh dự và trách nhiệm; là lực lượng tiên phong, nòng cốt. Người cán bộ, đảng viên phải biết dùng chân lý, lẽ phải và thông qua hành động gương mẫu của bản thân để tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng: “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”(5).

Vì vậy, trong quá trình quán triệt và triển khai thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì cần “có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”(6).

Trong mọi hoạt động, cần có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận 21 trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách. Trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được phân công, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kết luận số 21-KL/TW được xác định, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… vào điều kiện cụ thể ở từng cấp, ngành, lĩnh vực, cơ quan và địa phương mình đảm nhiệm. Thông qua thực tế công việc, kịp thời phát hiện những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh để tiếp tục nghiên cứu, khái quát, tổng hợp, kiến nghị, đề xuất với Đảng.

Ba là, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhấn mạnh: Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,... Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

“Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra.

“Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào.

Nâng cao khả năng cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 37-NQ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quy định 37 đã thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa... quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân dân, của dân tộc. Với 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định là cơ sở để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi. Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều: một là, việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường làm. Hai là, người đi kiểm soát phải là những người rất có uy tín”(7). Vì thế, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; khắc phục những biểu hiện của “bệnh hình thức”, như ham thành tích, không bám sát nhiệm vụ thực tế, đề ra nhiệm vụ nhưng không quyết tâm thực hiện. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng sẽ góp phần hạn chế và đẩy lùi “bệnh hình thức” trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và hệ thống chính trị ngay từ khâu xây dựng chương trình hành động của cấp ủy các cấp, sao cho nội dung chương trình hành động phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đại hội đảng bộ các cấp. Căn cứ vào nguồn lực của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình phù hợp. Trong bối cảnh hiện nay, cần tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện kéo dài; đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có quy định, cơ chế, chính sách cụ thể trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo; khuyến khích nhân rộng những điển hình tiên tiến; nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái trong Ðảng và trong xã hội; dũng cảm, thẳng thắn đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm và hành động sai trái, thù địch đi ngược lại với lợi ích của Đảng, của nhân dân và của dân tộc, những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cần nghiên cứu hoàn chỉnh các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên có vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII, được cụ thể hóa trong Kết luận số 21 là bước đi đột phá, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược và nhãn quan chính trị sâu sắc, nhạy bén của Đảng trong bối cảnh hiện nay, nhằm tạo bước phát triển mới về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

__________________

(1), (3), (6) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.92, 91, 187.

(2), (4) ĐCSVN: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.233-234.

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, sđd, tr.327.

ThS LÊ THẾ PHONG

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền