Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa báo chí

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa báo chí

(LLCT) - Văn hóa báo chí là toàn bộ những giá trị mà con người tạo ra được biểu hiện và thẩm thấu trong hoạt động báo chí. Nó biểu hiện trong nhận thức, hành vi của các chủ thể tham gia hoạt động báo chí và kết quả mà họ tạo ra trong hoạt động đó. Có thể nói, văn hóa báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cái hay, cái đẹp, và là các giá trị bền vững của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người và xây dựng xã hội mới.

Nắm bắt thời cơ chiến lược, tổng tiến công giành toàn thắng trong mùa Xuân 1975

Nắm bắt thời cơ chiến lược, tổng tiến công giành toàn thắng trong mùa Xuân 1975

(LLCT) - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó có sự lãnh đạo sáng suốt, nhạy bén của Đảng về nắm bắt thời cơ chiến lược. 

   

 

 Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc. Trong suốt 85 năm xây dựng và trưởng thành, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng là không thể thay thế.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: những dấu mốc lịch sử (1949 - 2014)

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: những dấu mốc lịch sử (1949 - 2014)

(LLCT)Sau 65 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2014), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi dấu những mốc son lịch sử vẻ vang.

 
Trang 13 trong tổng số 13 trang.