Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

Một quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

Một quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

(LLCT)- Ngày 6-1-1946, lần đầu tiên, người dân Việt Nam đi bầu nên Quốc hội của đất nước. Sự kiện lịch sử này là sự tiếp nối, sự khởi đầu để cho nhân dân Việt Nam tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về  xây dựng một thế giới công bằng - bình đẳng - dân chủ

Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một thế giới công bằng - bình đẳng - dân chủ

(LLCT) - Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một thiết chế quốc tế Công bằng - Bình đẳng - Dân chủ với lối ứng xử quốc tế hòa bình cũng là nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nhà nước Việt Nam. Đây là cống hiến to lớn và vĩnh hằng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các dân tộc, với hòa bình thế giới, với văn hoá nhân loại và pháp lý quốc tế.

Hội thảo khoa học "Giá trị tư tưởng Ph.Ăngghen trong thời đại ngày nay"

Hội thảo khoa học "Giá trị tư tưởng Ph.Ăngghen trong thời đại ngày nay"

(LLCT) – Sáng 27-11-2015, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: “Giá trị tư tưởng Ph.Ăngghen trong thời đại ngày nay”, kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen (1820-2015). Tạp chí Lý luận chính trị điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo đề dẫn của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sống mãi tư tưởng vĩ đại của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

Sống mãi tư tưởng vĩ đại của "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản"

(LLCT) - Giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản (CNTB) đã thắng lợi trên toàn thế giới. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời, giải phóng lực lượng sản xuất khỏi những xiềng xích trung cổ, tạo ra lực lượng sản xuất mới hùng mạnh, là đại công nghiệp. CNTB đã “xâm lấn toàn cầu, xâm nhập khắp nơi, khai thác khắp nơi, thiết lập những mối liên hệ khắp nơi”. CNTB đã nhào nặn thế giới theo hình ảnh của nó, duy có điều như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản chỉ rõ: “Xã hội tư sản hiện đại... không xóa bỏ được những đối kháng giai cấp. Nó chỉ đem những giai cấp mới... thay thế cho những giai cấp, những điều kiện áp bức, những hình thức đấu tranh cũ mà thôi”(1).

 
Thành tựu phát triển lý luận của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới

Thành tựu phát triển lý luận của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Thời kỳ đổi mới đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong tư duy lý luận của Đảng trên hàng loạt vấn đề về thời đại và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, trong đó có nhận thức lý luận về quyền con người. Đó chính là một trong những yếu tố quyết định góp phần đưa lại những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo tiền đề để Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế. Có thể khái quát những thành tựu lý luận về quyền con người trên những mặt cơ bản sau.

Trang 13 trong tổng số 15 trang.