Trang chủ    Ảnh chính

Ảnh chính

 Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc. Trong suốt 85 năm xây dựng và trưởng thành, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng là không thể thay thế.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: những dấu mốc lịch sử (1949 - 2014)

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: những dấu mốc lịch sử (1949 - 2014)

(LLCT)Sau 65 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2014), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi dấu những mốc son lịch sử vẻ vang.

 
Trang 13 trong tổng số 13 trang.