Trang chủ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:41
5315 Lượt xem

Trung tâm nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa - chặng đường 5 năm hoạt động

PGS, TS NGUYỄN VĂN LÝ

TS LÊ NHỊ HÒA

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Trung tâm Nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thông tin, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Bài viết khái quát kết quả 5 năm hoạt động (2017 - 2022) của Trung tâm và định hướng trong nghiên cứu, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Học viện Chính trị khu vực III.

Từ khóa: Hoàng Sa, Trường Sa; nghiên cứu, tuyên truyền; Học viện Chính trị khu vực III.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền