Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên chuyên ngành xây dựng Đảng
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 11:22
4019 Lượt xem

Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên chuyên ngành xây dựng Đảng

PGS, TS LÊ KIM VIỆT

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Năng lực của giảng viên bao gồm năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực giảng dạy. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ, truyền bá, bổ sung, phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng và đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận. Xuất phát từ thực trạng đội ngũ giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng hiện nay. 

Từ khóa: Năng lực giảng viên; xây dựng Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền