Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội trong thực hiện chính sách công nghiệp nhằm giảm nguy cơ “giải công nghiệp hóa sớm”
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:47
1498 Lượt xem

Giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội trong thực hiện chính sách công nghiệp nhằm giảm nguy cơ “giải công nghiệp hóa sớm”

TS HOÀNG NGỌC HẢI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Trạng thái “giải công nghiệp hóa sớm” thách thức đối với các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài viết làm rõ mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội trong thực hiện chính sách công nghiệp định hướng nền kinh tế đổi mới sáng tạo, từ đó, đề xuất kiến nghị giải quyết mối quan hệ giữa ba chủ thể trong thực hiện chính sách công nghiệp định hướng nền kinh tế đổi mới sáng tạo nhằm giảm nguy cơ “giải công nghiệp hóa sớm” ở Việt Nam.

Từ khóa: giải công nghiệp hóa sớm; Nhà nước - thị trường - xã hội; chính sách công nghiệp; đổi mới sáng tạo; định hướng đổi mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền