Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:44
1357 Lượt xem

Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Học viện Hành chính Quốc gia

ThS NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa nhanh không chỉ đặt ra những vấn đề về kinh tế - văn hóa, xã hội phải giải quyết mà còn đòi hỏi phải nghiên cứu xác lập đơn vị hành chính đô thị và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị một cách hợp lý. Bài viết phân tích, làm rõ các yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị, từ đó đề xuất định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: đổi mới, chính quyền đô thị, tổ chức.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền