Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Không thể bác bỏ giá trị thời đại lý luận của C. Mác về quá trình lưu thông tư bản
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:37
1374 Lượt xem

Không thể bác bỏ giá trị thời đại lý luận của C. Mác về quá trình lưu thông tư bản

PGS, TS NGUYỄN MINH QUANG
Viện Kinh tế chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Lý luận về quá trình lưu thông tư bản của C.Mác trình bày trong quyển II bộ “Tư bản” là toàn bộ sự vận động của tư bản trong nền kinh tế hàng hóa cả về chất và về lượng thông qua lý luận tuần hoàn chu chuyển tư bản. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư kéo theo những thay đổi ở lĩnh vực lưu thông, làm nảy sinh nhiều khía cạnh mới về lưu thông, những yếu tố mới đó, các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc sự lạc hậu của chủ nghĩa Mác so với thời đại. Bài viết khẳng định giá trị thời đại của lý luận về quá trình lưu thông tư bản của C.Mác, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Từ khóa: lý luận về quá trình lưu thông tư bản; kinh tế thị trường; chủ nghĩa tư bản; tư bản.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền