Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:39
1642 Lượt xem

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng

TS PHẠM VĂN GIANG
Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua hơn 35 năm đổi mới, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được làm sáng tỏ và từng bước được hiện thực hóa. Tuy nhiên, gần đây, trên nhiều diễn đàn xuất hiện các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực này có ý nghĩa rất quan trọng đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết đạt giải B của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối đổi mới; quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện; đấu tranh phản bác.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền