Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh hiện nay
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:34
5222 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh hiện nay

PGS, TS NGUYỄN VĂN THẾ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, từ xa, từ bên ngoài. Đó là quan điểm lớn của Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và chỉ đạo thực hiện, với những quan điểm sâu sắc trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết góp phần quán triệt và vận dụng quan điểm này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh của nước ta trong thời gian tới.

Từ khóa: hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, chủ động đấu tranh, nâng cao hiệu quả.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền