Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 10:50
3672 Lượt xem

Những điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

TS ĐÀO NGỌC BÁU

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Lý luận về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển qua các kỳ đại hội, trong đó tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là một minh chứng rõ ràng. Bài viết phân tích một số điểm mới về lý luận của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ đó rút ra bài học và một số gợi mở cho Việt Nam.

Từ khóa: Trung Quốc; chủ nghĩa Mác; dân chủ nhân dân toàn quá trình; hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền