Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng văn hóa công sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:26
1493 Lượt xem

Xây dựng văn hóa công sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS TRẦN THANH GIANG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng đề cập một cách sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nói chung, văn hóa công sở nói riêng; trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Xây dựng văn hóa công sở cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một nội dung, biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Bài viết làm rõ tầm quan trọng, tình hình và đưa ra một số giải pháp xây dựng văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: văn hóa công sở; Đại hội XIII của Đảng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền