Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước trong công tác cán bộ và định hướng vận dụng hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:30
1309 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước trong công tác cán bộ và định hướng vận dụng hiện nay

TS TRỊNH QUỐC VIỆT

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Trong lãnh đạo, điều hành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua công tác cán bộ của Đảng. Theo Người, đây là một trong những cách thức hiệu quả để kiểm soát quyền lực nhà nước, nhằm ngăn ngừa sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi quyền lực nhà nước. Bài viết phân tích quan điểm này của Người và chỉ ra những giá trị, định hướng cho việc kiểm soát quyền lực nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam trong tình hình mới.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền