Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng ở Việt Nam
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:46
4090 Lượt xem

Tư tưởng Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng ở Việt Nam

PGS, TS LƯƠNG KHẮC HIẾU

PGS, TS PHẠM VĂN CHÚC

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đã nêu nhiều luận điểm có tính hệ thống về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản phát triển cao, trực tiếp đi lên chủ nghĩa xã hội. Các ông cũng đưa ra một số chỉ dẫn về thời kỳ quá độ từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa, hoặc tư bản chủ nghĩa chưa phát triển, gián tiếp đi lên chủ nghĩa xã hội. Hơn 35 năm qua, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức rõ hơn về thời kỳ quá độ gián tiếp phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, Đảng ta ngày càng hoàn thiện đường lối phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết làm rõ tư tưởng Mác-Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực tiễn quá độ trên thế giới và vận dụng ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; thời kỳ quá độ; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền