Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

Một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

ThS, NCS NGUYỄN THU HÀ
ThS, NCS ĐOÀN THỊ MAI LIÊN

Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Tình hình thế giới trong những năm gần đây tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại nhưng đang phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng toàn diện, kinh tế thế giới suy giảm, an ninh phi truyền thống và các vấn đề toàn cầu cấp bách ngày càng khó đối phó, vấn đề Ucraina diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động sâu sắc tới cục diện thế giới. Bài viết phân tích làm rõ một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay.
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta

PGS, TS NGUYỄN THẾ KIỆT
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TS KIỀU THỊ HỒNG NHUNG
Trường Đại học Phương Đông

(LLCT) - Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội từ tiếp cận đạo đức, bài viết tập trung làm rõ nội dung cơ bản và nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa xã hội là lý trưởng tốt đẹp mà loài người sẽ đạt tới; chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu; đặc trưng bao trùm là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ nghĩa cá nhân nhưng không phủ nhận cá nhân. Từ đó bài viết khẳng định, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã nhận thức ngày càng đúng đắn, sâu sắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Phê phán quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

Phê phán quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay

TS NGUYỄN THỊ HOA
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là một nội dung cơ bản, mang tính quy luật trong lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng thời, cũng là một yêu cầu, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thực tiễn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Dựa trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn, bài viết tập trung nhận diện và phản bác một số luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong bối cảnh hiện nay, như: phủ nhận sự tồn tại tất yếu, khách quan chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; đối lập lợi ích quốc gia - dân tộc và chủ nghĩa quốc tế với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; xuyên tạc bản chất mối quan hệ giữa các nước đang theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay.
 

 Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới

PGS, TS NGUYỄN THỊ NGA
Viện Triết học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS ĐỖ TH Ị VÂN HÀ
Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(LLCT) - Ý thức xã hội là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái về công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó chúng tấn công trực diện vào hạt nhân tư tưởng cốt lõi của ý thức xã hội mới. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của xây dựng ý thức xã hội mới, vạch trần một số luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời đề xuất các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta.
 

Vai trò của podcast trên báo mạng điện tử trong thực hiện tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam

Vai trò của podcast trên báo mạng điện tử trong thực hiện tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam

ThS LÊ TUẤN ANH
NCS Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(LLCT) - Podcast trên báo mạng điện tử đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những phương tiện, cách thức mang đến một diện mạo và cách tiếp cận mới cho độc giả, giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng tới công chúng; góp phần thực hiện nhiệm vụ của báo chí là: chủ động tiến công, kiên quyết và thường xuyên “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 

Trang 1 trong tổng số 69 trang.

Thông tin tuyên truyền