Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Phản bác luận điệu xuyên tạc “chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản”

Phản bác luận điệu xuyên tạc “chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản”

(LLCT) - Từ nhân sinh quan và trong thực chất hệ thống quan điểm của mình, những người sáng lập chủ nghĩa Mác đã thể hiện rõ quan điểm tư tưởng, lập trường nhân văn, nhân bản đúng đắn và sâu sắc, hoàn toàn trái ngược với luận điệu của những thế lực thù địch, phản động cho rằng chủ nghĩa Mác chỉ bàn về kinh tế, chính trị, chuyên chính, bạo lực..., bỏ rơi vấn đề con người, nên thiếu tính nhân văn, nhân bản.

Những giá trị mang tính phổ biến và tính đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua hơn 35 năm đổi mới

Những giá trị mang tính phổ biến và tính đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua hơn 35 năm đổi mới

(LLCT) - Những phát triển lý luận của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã chứa đựng những giá trị mang tính phổ biến, đồng thời thể hiện rõ tính đặc thù Việt Nam. Bài viết bước đầu khái quát những giá trị nổi bật nhất trong lý luận của Đảng ta chứng tỏ tính phổ biến, chung của các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và tính đặc thù về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đường chúng ta đi - không một thế lực nào có thể quay ngược bánh xe lịch sử

Đường chúng ta đi - không một thế lực nào có thể quay ngược bánh xe lịch sử

(LLCT) - Các thế lực phản động, thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tung ra nhiều luận điệu bác bỏ, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng thái độ khách quan, tôn trọng lịch sử, tôn trọng thực tiễn, bài viết khẳng định sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thông qua việc nhận diện rõ âm mưu thâm độc đằng sau các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ lý do Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành tựu đạt được trên chặng đường đã qua; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng cho Việt Nam.

Giữ vững các nguyên tắc cơ bản trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bài viết làm rõ các nguyên tắc cơ bản và việc giữ vững các nguyên tắc đó trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đó là: xác định đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên; rèn luyện và giữ vững quan điểm, lập trường cộng sản; kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong bối cảnh cụ thể; huy động, tổ chức nhiều lực lượng xã hội tham gia; thông qua đấu tranh, cần phát triển lý luận, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển

Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển

(LLCT) - Bài viết phân tích làm rõ những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển; đưa ra những luận cứ đấu tranh bảo vệ những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đạt giải B Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.

Trang 1 trong tổng số 64 trang.

Thông tin tuyên truyền