Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(LLCT) - Công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là công an địa phương) là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm cho đảng bộ công an địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ công an địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Đảng viên là người có đạo - Từ quan điểm V.I.Lênin đến thực tiễn hiện nay

(LLCT) - Sau thất bại của cuộc cách mạng 1905 ở Nga đã xuất hiện trào lưu “tìm thần”, “tạo thần”, muốn kết hợp giữa CNXH khoa học với tôn giáo, coi CNXH là một loại tôn giáo làm cho đảng viên và quần chúng mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, V.I.Lênin đã tích cực truyền bá và đấu tranh nhằm khẳng định tính khoa học của các quan điểm của C.Mác, Ph.Ănghen về tôn giáo, nhưng cũng yêu cầu không được cực đoan trong vấn đề đảng viên là người có đạo. Nghiên cứu quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề này rất có ý nghĩa với thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Đồng chí Hoàng Văn Thụ là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã có những cống hiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác của Đảng, cả trong lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn, được Đảng và nhân dân ta ghi nhận. Sự nghiệp và lý tưởng cộng sản cao đẹp của đồng chí Hoàng Văn Thụ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

(LLCT) - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về quân đội là sự nhận thức, vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội vào điều kiện cụ thể cách mạng Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kế thừa, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về quân đội được đề cập sâu sắc ở nhiều vấn đề về tính tất yếu, nguồn gốc ra đời, bản chất quân đội; sự thống nhất, biện chứng giữa chính trị và quân sự, giữa con người và vũ khí trong quá trình xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó chính là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để Đảng ta tiếp tục nhận thức, kế thừa, vận dụng hiệu quả vào xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đột phá, đổi mới, sáng tạo xứng đáng với truyền thống 70 năm vẻ vang của Học viện

(LLCT) - Ngày 5-9-2019, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu. Đầu đề do Tạp chí đặt.

Trang 1 trong tổng số 53 trang.