Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Đảng viên là người có đạo - Từ quan điểm V.I.Lênin đến thực tiễn hiện nay

(LLCT) - Sau thất bại của cuộc cách mạng 1905 ở Nga đã xuất hiện trào lưu “tìm thần”, “tạo thần”, muốn kết hợp giữa CNXH khoa học với tôn giáo, coi CNXH là một loại tôn giáo làm cho đảng viên và quần chúng mất phương hướng. Trong bối cảnh đó, V.I.Lênin đã tích cực truyền bá và đấu tranh nhằm khẳng định tính khoa học của các quan điểm của C.Mác, Ph.Ănghen về tôn giáo, nhưng cũng yêu cầu không được cực đoan trong vấn đề đảng viên là người có đạo. Nghiên cứu quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề này rất có ý nghĩa với thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Đồng chí Hoàng Văn Thụ là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã có những cống hiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác của Đảng, cả trong lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn, được Đảng và nhân dân ta ghi nhận. Sự nghiệp và lý tưởng cộng sản cao đẹp của đồng chí Hoàng Văn Thụ mãi là niềm tự hào, tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

Những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

(LLCT) - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về quân đội là sự nhận thức, vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội vào điều kiện cụ thể cách mạng Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kế thừa, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về quân đội được đề cập sâu sắc ở nhiều vấn đề về tính tất yếu, nguồn gốc ra đời, bản chất quân đội; sự thống nhất, biện chứng giữa chính trị và quân sự, giữa con người và vũ khí trong quá trình xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó chính là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để Đảng ta tiếp tục nhận thức, kế thừa, vận dụng hiệu quả vào xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đột phá, đổi mới, sáng tạo xứng đáng với truyền thống 70 năm vẻ vang của Học viện

(LLCT) - Ngày 5-9-2019, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu. Đầu đề do Tạp chí đặt.

70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT)  - Ngày 14-10-2019, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành ủy trên cả nước. Tạp 70chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trang 8 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền