Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Phòng, chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng trên các tạp chí của Học viện

(LLCT) - Cùng với báo chí truyền thông của cả nước, các Tạp chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Học viện) đã thực hiện tốt sứ mệnh: Là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng, “là người bảo vệ của xã hội... là con mắt ở khắp mọi nơi”(1) trong công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong nội bộ; tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít bất cập và những vấn đề đặt ra cần khắc phục nhằm phát huy hiệu quả kênh thông tin này của các Tạp chí Học viện trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng. Bài viết là kết quả bước đầu ghi nhận được qua khảo sát 4/14 tạp chí(2) hiện có của Học viện (Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh), từ năm 2015 đến năm 2019.

Xây dựng Đảng về đạo đức trong "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, một trong những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh; mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người luôn cho rằng, đạo đức cách mạng là đặc trưng bản chất hàng đầu của Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung độc lập, có quan hệ bình đẳng với những nội dung khác. Điều này được thể hiện trong nhiều bài nói, viết của Người, trong đó có bản Di chúc - một di sản vô giá của dân tộc. Những chỉ dẫn của Người trong các bản Di chúc (1965-1969) về xây dựng Đảng về đạo đức, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

 

Đồng chí Hoàng Đình Giong trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

(LLCT) - Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904-1947) là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu thời dựng Đảng, có nhiều công lao to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, bị địch bắt, tù đày, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, biến nhà tù đế quốc thành “trường học cách mạng”. Đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, và để lại tấm gương sáng của người cộng sản mẫu mực cho các thế hệ học tập, noi theo.

Cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5-6-1889 - 5-6-2019), bài viết mong muốn làm rõ thêm thân thế và những đóng góp của Cụ trên cương vị là Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội) đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong sự nghiệp kiến thiết đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đầu độc lập.

Giáo dục phòng, chống tham nhũng - Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

(LLCT) - Giáo dục phòng, chống tham nhũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từng bước xây dựng và hình thành văn hóa chống tham nhũng trong xã hội. Bài viết này đề cập đến kinh nghiệm một số nước trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam trong việc giáo dục phòng, chống tham nhũng.

Trang 8 trong tổng số 57 trang.

Thông tin tuyên truyền